Šimto aitvarų arka pasiekė Lietuvos rekordą

Šimto aitvarų arka pasiekė Lietuvos rekordą

Šim­to ait­va­rų ar­ka pa­sie­kė Lie­tu­vos re­kor­dą

Šių me­tų ge­gu­žės 9-ąją, mi­nint Eu­ro­pos die­ną, Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos sta­dio­ne į dan­gų iš­kel­ta šim­to ait­va­rų ar­ka ta­po nau­ju Lie­tu­vos re­kor­du. Tai spa­lio 18 die­ną ofi­cia­liai pa­skel­bė jį įre­gist­ra­vu­si agen­tū­ra „Fac­tum“.

Į dan­gų ant vie­nos ri­tės bu­vo pa­kel­ta Sa­vi­val­dy­bės ir Jo­niš­kio „Ro­ta­ry“ klu­bo šim­to ait­va­rų ar­ka, ku­rią su­vė­rė Kau­ne vei­kian­tis klu­bas „Lie­tu­vos ait­va­rų ju­dė­ji­mas“.

Prieš tai ant jos vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­ra­šy­ti lin­kė­ji­mus 400 me­tų su­kak­tį šie­met šven­tu­siam Jo­niš­kio mies­tui. Ar­ką pa­kė­lė jau mi­nė­to klu­bo „Lie­tu­vos ait­va­rų ju­dė­ji­mas“ na­riai, Jo­niš­kio šau­liai bei ki­ti šven­tės da­ly­viai. Ji, ne­nu­si­lei­du­si ant že­mės, iš­si­lai­kė de­vy­nias mi­nu­tes ir 33 se­kun­des.

No­rint pa­siek­ti Lie­tu­vos re­kor­dą, ar­ką iš­kė­lus rei­kė­jo iš­lai­ky­ti ne trum­piau kaip pen­kias mi­nu­tes. Veiks­mas bu­vo fil­muo­ja­mas dro­nu, fo­tog­ra­fuo­ja­mas.

Šiuo me­tu šim­to ait­va­rų ar­ka sau­go­ma Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos sta­dio­ne į dan­gų iš­kel­ta šim­to ait­va­rų ar­ka ta­po nau­ju Lie­tu­vos re­kor­du.