Radviliškietis – prestižinio konkurso laureatas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Na­cio­na­li­nia­me Ba­lio Dva­rio­no pia­nis­tų ir sty­gi­nin­kų kon­kur­se Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nis Au­gus­tas Ka­za­kė­vič ta­po lau­rea­tu sa­vi­raiš­kos ka­te­go­ri­jo­je. Ša­lia – jo mo­ky­to­jas Ry­tis Bo­ru­se­vi­čius.
Na­cio­na­li­nia­me Ba­lio Dva­rio­no pia­nis­tų ir sty­gi­nin­kų kon­kur­se Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nis Au­gus­tas Ka­za­kė­vič ta­po lau­rea­tu sa­vi­raiš­kos ka­te­go­ri­jo­je.

Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no vy­res­nio­jo mo­ky­to­jo Ry­čio Bo­ru­se­vi­čiaus III kla­sės mo­ki­nys Au­gus­tas pir­mą kar­tą Mu­zi­kos mo­kyk­los is­to­ri­jo­je ta­po ne tik pres­ti­ziš­kiau­sio kon­kur­so lau­rea­tu.

Jis bu­vo no­mi­nuo­tas ir už ge­riau­sią šiuo­lai­ki­nio lie­tu­vių kom­po­zi­to­riaus kū­ri­nio at­li­ki­mą bei ap­do­va­no­tas spe­cia­liuo­ju pri­zu.

Moks­lei­vis lau­rea­tų bai­gia­ma­ja­me kon­cer­te, ku­ris tra­di­ciš­kai vy­ko Vil­niaus B. Dva­rio­no de­šimt­me­tės mu­zi­kos mo­kyk­los di­džio­jo­je sa­lė­je, at­li­ko lie­tu­vių šiuo­lai­ki­nės kom­po­zi­to­rės Da­lios Kai­rai­ty­tės kū­ri­nį "De­be­sų pei­za­žas".

Po kon­kur­so A. Ka­za­kė­vič ir jo mo­ky­to­ją pa­sie­kė dar vie­na džiu­gi ži­nia – jiems at­siųs­tas kvie­ti­mas da­ly­vau­ti aukš­to ly­gio XI Tarp­tau­ti­nia­me Ba­lio Dva­rio­no jau­nų­jų pia­nis­tų ir sty­gi­nin­kų kon­kur­se ba­lan­džio 16-25 die­no­mis, ku­ris vyks Vil­niu­je Lie­tu­vos Mu­zi­kos ir Teat­ro Aka­de­mi­jo­je Kong­re­sų sa­lė­je.

"Ne­dau­ge­lis mu­zi­kos pe­da­go­gų ryž­ta­si de­monst­ruo­ti sa­vo auk­lė­ti­nių ge­bė­ji­mus to­kio aukš­to ly­gio kon­kur­se, nes pa­si­ro­dy­mo me­tu at­si­sklei­džia bend­ras mo­ky­to­jo kaip at­li­kė­jo su­vo­ki­mas: re­per­tua­ro ir jau­no­jo at­li­kė­jo san­ty­kis. Tei­sin­gai pa­rink­tas re­per­tua­ras – pu­sė sėk­mės. Ki­ta pu­sė tai mo­ki­nio at­li­ki­mo tech­ni­ka, vi­di­nė mu­zi­kos iš­raiš­ka ir, ži­no­ma, sce­ni­nė kul­tū­ra", – ta­len­tin­go moks­lei­vio ir ko­le­gos pa­sie­ki­mu džiau­gė­si Mu­zi­kos mo­kyk­los bend­ruo­me­nė.

Susijusios naujienos