Pa­te­ko į fi­na­li­nį tu­rą

As­me­ni­nė nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los pia­nis­tai Emi­lė Ka­va­liaus­kai­tė ir Au­gus­tas Ka­za­ke­vič Ba­lio Dva­rio­no pia­nis­tų ir sty­gi­nin­kų kon­kur­se ta­po fi­na­lis­tais.
XXI na­cio­na­li­nia­me Ba­lio Dva­rio­no pia­nis­tų ir sty­gi­nin­kų kon­kur­se da­ly­vau­jan­tys Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nie­ji pia­nis­tai sėk­min­gai įvei­kė du tu­rus ir pa­te­ko į pa­sku­ti­nį­jį, na­cio­na­li­nį tu­rą.

Du Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los at­sto­vai – Emi­lė Ka­va­liaus­kai­tė (kryp­tin­go ug­dy­mo pro­gra­ma, mo­ky­to­jas Kęs­tu­tis Pakš­tas) ir Au­gus­tas Ka­za­ke­vič (III kla­sė, mo­ky­to­jas Ry­tis Bo­ru­se­vi­čius) pui­kiai pa­si­ro­dė Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je su­reng­ta­me pir­ma­ja­me eta­pe ir ta­po nu­ga­lė­to­jais Pa­ne­vė­žio Vy­tau­to Mi­ka­laus­ko me­nų gim­na­zi­jo­je vy­ku­sia­me pia­nis­tų ir sty­gi­nin­kų kon­kur­so Pa­ne­vė­žio-Šiau­lių re­gio­no ant­ra­ja­me eta­pe.

Tai jiems at­vė­rė ke­lią į va­sa­rio mė­ne­sį Vil­niu­je vyk­sian­tį fi­na­li­nį eta­pą. Jam moks­lei­viai tu­rės pa­reng­ti 3-4 kū­ri­nių pro­gra­mą.