"Polifonija" metus baigia premjera ir albumu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Va­kar vals­ty­bi­nis cho­ras "Po­li­fo­ni­ja" su­lau­kė ju­bi­lie­ji­nės do­va­nos – Vil­man­to Damb­raus­ko al­bu­mo "Cho­ris­tai".
Šian­dien Šiau­lių ka­ted­ro­je vals­ty­bi­nis cho­ras "Po­li­fo­ni­ja" ju­bi­lie­ji­nius me­tus vai­ni­kuos prem­je­ra – Ni­jo­lės Sin­ke­vi­čiū­tės kū­ri­niu "Mag­ni­fi­cat". Va­kar Šiau­lių ka­me­ri­nė­je sa­lė­je pri­sta­ty­tas cho­ro "Po­li­fo­ni­ja" fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mas "Cho­ris­tai" (nuo­trau­kų au­to­rius – Vil­man­tas Damb­raus­kas). Cho­ras "Po­li­fo­ni­ja ir V. Damb­raus­kas yra gi­mę tą pa­čią die­ną – gruo­džio 31-ąją.

Va­kar cho­rui "Po­li­fo­ni­ja" bu­vo ypa­tin­ga die­na: ko­lek­ty­vas į ran­kas paė­mė al­bu­mą "Cho­ris­tai". Al­bu­mo su­da­ry­to­ja – "Po­li­fo­ni­jos" va­do­vė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė, fo­tog­ra­fa­vo ir ma­ke­ta­vo V. Damb­raus­kas, tech­ni­nis ma­ke­to re­dak­to­rius Ar­tū­ras Jau­gė­la, ko­rek­to­rė Da­li­ja But­kie­nė.

Fo­tog­ra­fi­jų al­bu­me – cho­ris­tų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos po­rtre­tai, ša­lia nuo­trau­kų pa­čių jų už­ra­šy­tos min­tys. "Jūs pa­tys tą kny­gą pa­ra­šė­te: ne aš, ne li­te­ra­tas. Kiek­vie­nas įdė­jo­te sa­vo min­tis ir mes ga­vo­me kny­gą ne tik su jū­sų vei­dais, vaiz­dais, bet ir jū­sų pa­čių pa­ra­šy­tais teks­tais", – džiau­gė­si "Po­li­fo­ni­jos" va­do­vė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė.

Ko­lek­ty­vas sten­gė­si al­bu­mą iš­leis­ti iki me­tų pa­bai­gos, nes šie me­tai cho­rui – ju­bi­lie­ji­niai. Cho­ro įkū­ri­mo da­ta – 1974 me­tų gruo­džio 31-oji.

Va­do­vė pri­si­mi­nė, kaip prieš me­tus bu­vo ge­ne­ruo­ja­ma al­bu­mo idė­ja.

"Apie cho­ris­tus kal­bė­jo­me ne kaip apie ma­sę žmo­nių, ku­rie sto­vi kaip mū­ro sie­na ir tik vei­de­liai dy­džio su­lig deg­tu­ko gal­vu­te: ne­la­bai su­pra­si, koks žmo­gus, ko­kia as­me­ny­bė, apie ką jis gal­vo­ja, kuo jis gy­ve­na. Di­de­lė jo gy­ve­ni­mo da­lis praei­na sce­no­je dai­nuo­jant, bet jis yra tik vie­nas iš dau­ge­lio. O kas jis yra iš tie­sų?" – sa­kė N. Sai­mi­nin­kie­nė.

V. Damb­raus­kas ti­ki­si, kad kiek­vie­ną fo­tog­ra­fi­jos he­ro­jų pa­vy­ko at­skleis­ti. Pa­ly­gi­no: jei me­tų pra­džio­je cho­ris­tai jam bu­vo la­bai gra­žūs, bet sve­ti­mi, po fo­to­se­si­jos iš­li­ko la­bai gra­žūs ir ta­po sa­vi.

Pag­rin­di­nis al­bu­mo tiks­las bu­vo ap­rėp­ti ke­tu­ris me­tų lai­kus, cho­ris­tai fo­tog­ra­fuo­ti įvai­rio­se vie­to­se.

"Gy­ve­ni­mas yra vi­soks: pyk­tį pa­kei­čia drau­gys­tė, ne­san­tai­ką – iš­ties­ta ran­ka. La­bai džiau­giuo­si, kad ši­ta­me al­bu­me ir per vi­sus ši­tuos me­tus mes per dau­gy­bę to­kių emo­ci­jų pa­tys ir praė­jo­me. Svar­biau­sia, kad cho­ras "Po­li­fo­ni­ja" bū­tų mū­sų dva­sios at­ra­ma, kad ne­bū­tų tik "aš dir­bu vals­ty­bi­na­me cho­re, gau­nu at­ly­gi­ni­mą, dau­giau nie­kas ne­rū­pi". Tai yra mū­sų šir­dies da­lis, jū­sų vei­dai ir min­tys kny­go­je tai ir at­spin­di", – sa­kė N. Sai­mi­nin­kie­nė.

Šian­dien cho­ras "Po­li­fo­ni­ja" ju­bi­lie­jų vai­ni­kuos pa­sau­li­ne prem­je­ra – "Po­li­fo­ni­jai" su­kur­tu Ni­jo­lės Sin­ke­vi­čiū­tės kū­ri­niu "Mag­ni­fi­cat".

Pa­sak "Po­li­fo­ni­jos" pro­jek­tų koor­di­na­to­rės Vi­tos But­vi­lie­nės, "Mag­ni­fi­cat" idė­ja ki­lo bu­vu­siam cho­ro me­no va­do­vui To­mui Amb­ro­zai­čiui ir ge­rai "Po­li­fo­ni­jos" drau­gei kom­po­zi­to­rei Ni­jo­lei Sin­ke­vi­čiū­tei. Idė­ją pa­vy­ko įgy­ven­din­ti šie­met – ju­bi­lie­ji­niais me­tais.

Mag­ni­fi­cat – Ma­ri­jos džiaugs­mo gies­mė, pra­si­de­dan­ti žo­džiais "Mag­ni­fi­cat ani­ma mea Do­mi­num" ("Ma­no sie­la gar­bi­na Vieš­pa­tį").

N. Sin­ke­vi­čiū­tė kiek­vie­ną kū­ri­nio da­lį įvar­di­jo kaip žvaigž­des: kon­cer­te bus dvy­li­kos žvaigž­džių vai­ni­kas.

Kū­ri­nį at­liks ne tik "Po­li­fo­ni­ja", bet ir so­lis­tai Ri­ta Pet­raus­kai­tė (sop­ra­nas), Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro žvaigž­dė, Ta­das Gi­ri­nin­kas (bo­sas), ku­ris už­ka­riau­ja pa­sau­lio sce­nas, Klai­pė­dos brass kvin­te­tas, at­li­kė­jai iš Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro, Lat­vi­jos, šiau­lie­čiai at­li­kė­jai.

Pa­sak V. But­vi­lie­nės, 2019-ie­ji "Po­li­fo­ni­jai" bu­vo "be ga­lo veik­lūs me­tai, cho­ris­tams ne­bu­vo, ka­da at­si­pūs­ti".

Įs­pū­din­gų prem­je­rų bu­vo daug, V. But­vi­lie­nė iš­sky­rė pa­grin­di­nius ak­cen­tus.

Ju­bi­lie­ji­nius cho­ro me­tus įpras­mi­no du cik­lai kon­cer­tų.

"Pra­dė­jo­me se­ną­ja Lie­tu­vos mu­zi­ka, la­bai džiau­gia­mės, kad pro­gra­mos ren­gė­jas bu­vo "Po­li­fo­ni­jos" įkū­rė­jas, pir­ma­sis di­ri­gen­tas Si­gi­tas Vai­čiu­lio­nis. Prog­ra­mų cik­lą at­li­ko­me Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Kau­ne ir Vil­niu­je", – sa­kė V. But­vi­lie­nė.

Gra­žiu bend­ra­dar­bia­vi­mu ji iš­sky­rė bend­rus pro­jek­tus su šie­met Na­cio­na­li­ne kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja ap­do­va­no­ta kom­po­zi­to­re Zi­ta Bru­žai­te. Kom­po­zi­to­rė ini­ci­ja­vo pro­jek­tą, skir­tą Juo­zo Nau­ja­lio 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms: Lie­tu­vos kom­po­zi­to­riai kū­rė J. Nau­ja­lio kū­ri­nių te­mo­mis sa­vas kom­po­zi­ci­jas, "Po­li­fo­ni­ja" šią pro­gra­mą at­li­ko ke­liuo­se kon­cer­tuo­se.

"Po­li­fo­ni­jos" ini­cia­ty­va bu­vo už­sa­ky­tos Z. Bru­žai­tės "Vil­ties mi­šios", skir­tos ra­šy­to­jai, sig­na­ta­rei Vid­man­tei Ja­su­kai­ty­tei. Kū­ri­nį "Po­li­fo­ni­ja" at­li­ko Šven­to­jo­je, kur V. Ja­su­kai­ty­tė mė­go bū­ti, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se. "Vil­ties mi­šias" pla­nuo­ja­ma at­lik­ti ir ki­tais me­tais.

Dar vie­na "Po­li­fo­ni­jos" prem­je­ra bu­vo skir­ta Že­mai­ti­jos me­tams. Kū­ri­nį Že­mai­ti­jai "SAL­VE SA­MO­GI­TIA ar­ba de­vy­ni žvilgs­niai į Že­mai­ti­ją" su­kū­rė jau­na kom­po­zi­to­rė Mo­ni­ka So­kai­tė.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­bu­me "Cho­ris­tai" vals­ty­bi­nio cho­ro "Po­li­fo­ni­ja" cho­ris­tų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos po­rtre­tus ly­di jų pa­čių pa­ra­šy­ti teks­tai.

Susijusios naujienos