Paminėtos jubiliejinės sukaktys

Jo­li­tos DO­NĖ­LIE­NĖS nuo­tr.
Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je vy­ko šven­ti­nis kon­cer­tas-mi­nė­ji­mas.
MUMS RAŠO
Šeš­ta­die­nį iš­kil­min­gai pa­mi­nė­ti du bran­dūs ju­bi­lie­jai: Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus veik­los 20-me­tis ir Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro ka­me­ri­nio cho­ro "Bi­čiu­liai" kū­ry­bi­nės veik­los 30-me­tis.

Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­tė­lė­je šv. Mi­šio­se cho­ras gie­do­jo ir mel­dė­si už mi­ru­sius: cho­ro "Bi­čiu­liai" įkū­rė­ją ir il­ga­me­tį va­do­vą Sta­sį Ža­la­lį, chor­meis­te­rį ir dai­ni­nin­ką Vac­lo­vą Ke­dį, cho­ris­tą Vla­dą Vi­lei­kį. Pra­šė Die­vo pa­lai­mos ir Šv. Ce­ci­li­jos glo­bos "Bi­čiu­lių" va­do­vei Ri­tai Dau­kan­tai­tei, cho­ris­tams, rė­mė­jams ir ge­ra­da­riams.

Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je vy­ko šven­ti­nis kon­cer­tas-mi­nė­ji­mas. Prog­ra­mą pa­puo­šė Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos jau­nie­ji ta­len­tai, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Gin­kū­nų fi­lia­lo miš­rus cho­ras "Šal­ti­nis". Ren­gi­nį ve­dė ak­to­rius Vla­das Ba­ra­naus­kas.

Su­kak­tu­vi­nin­kų pa­svei­kin­ti at­vy­ko gar­būs sve­čiai: Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas ir jo pa­dė­jė­jas Ne­ri­jus Bra­zaus­kas, Šiau­lių mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Eli­jo­šius ir Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė, Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ska­ma­ro­čius ir Pa­ne­vė­žio sky­riaus pir­mi­nin­kas Ste­po­nas Al­gi­man­tas Ku­bec­kas, ku­ris nu­fil­ma­vo šven­tę ir su­kū­rė fil­mą.

Ka­dan­gi Šiau­lių vys­ku­pas JE Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis bu­vo iš­vy­kęs, jo pa­dė­kas per­skai­tė ir įtei­kė vys­ku­po An­ta­no Ba­ra­naus­ko "anū­kas" Vla­das Ba­ra­naus­kas. Jis įtei­kė ir Lie­tu­vos Kul­tū­ros fon­do Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Hu­ber­to Smil­gio pa­dė­kas ak­ty­viau­siems ir il­giau­siai dai­nuo­jan­tiems cho­ris­tams.

Sta­sys Tu­mė­nas už il­ga­me­tę vi­suo­me­ni­nę veik­lą cho­ris­tus ir Do­ne­lai­čio drau­gi­jos na­rius ap­do­va­no­jo pa­dė­ko­mis, do­va­no­mis, gė­lė­mis. Di­džiau­sia šven­tės "kal­ti­nin­kė" – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė ir Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro ka­me­ri­nio cho­ro "Bi­čiu­liai" pre­zi­den­tė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė už at­si­da­vi­mą Šiau­lių kraš­to ir Lie­tu­vos kul­tū­rai, mei­lę Ma­ža­jai Lie­tu­vai bu­vo ap­do­va­no­ta Sei­mo pir­mi­nin­ko ir Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pa­dė­ko­mis bei Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos pa­dė­ka.

Nau­ji "Bi­čiu­lių" cho­ro da­ly­viai taip pat bu­vo įver­tin­ti – už tai, kad pa­pil­dė ir at­jau­ni­no cho­ris­tų gre­tas, ne­lei­do su­bren­du­siam ko­lek­ty­vui iš­si­skirs­ty­ti, ga­vo links­mas pa­dė­kas-no­mi­na­ci­jas. Jas su­kū­rė ir įtei­kė cho­ro bi­čiu­lė Jo­li­ta Do­nė­lie­nė.

Vy­tau­tas Ma­čer­nis ra­šė: "tai, ką mes esa­me iš­ken­tę, vie­ną­syk pra­si­ver­žia džiaugs­mu".

Jau­kio­je Ch. Fren­ke­lio vi­los pa­sto­gė­je šven­tė bu­vo džiaugs­min­ga ir šil­ta. Jaut­rūs jau­no­jo at­li­kė­jo Jo­no Voz­bu­to akor­deo­no gar­sai, skam­bios cho­ris­tų dai­nos, svei­ki­ni­mai ir gra­žūs lin­kė­ji­mai įpa­rei­go­ja su­kak­tu­vi­nin­kus ir to­liau at­si­da­vu­siai tar­nau­ti Šiau­lių bend­ruo­me­nės ir Lie­tu­vos kul­tū­rai, džiu­gin­ti žmo­nių šir­dis.

Jo­li­tos DO­NĖ­LIE­NĖS nuo­tr.
Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė ir Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro ka­me­ri­nio cho­ro "Bi­čiu­liai" pre­zi­den­tė Izo­li­na Na­ta­li­ja Lin­gie­nė bu­vo ap­do­va­no­ta Sei­mo pir­mi­nin­ko ir Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pa­dė­ko­mis. Pa­dė­kas per­da­vė Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas ir jo pa­dė­jė­jas Ne­ri­jus Bra­zaus­kas.