Minėjo Pasaulinę baltosios lazdelės dieną

Vil­mos SUN­GAI­LĖS nuo­tr.
Bu­vo da­ly­vių, ku­rie kon­cer­to klau­sė­si už­riš­to­mis aki­mis.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių kul­tū­ros na­muo­se vy­ko in­te­rak­ty­vių gar­si­nio skai­ty­mo va­lan­dų "Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to kū­ry­ba" cik­lo ren­gi­nys "Kon­cer­tas tam­so­je", skir­tas Pa­sau­li­nei bal­to­sios laz­de­lės die­nai.

Ren­gi­nio me­tu su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo su­pa­žin­din­ti su Pa­sau­li­nės bal­to­sios laz­de­lės die­nos at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja, mi­nė­ji­mo pra­džia Lie­tu­vo­je.

Už­ge­sus di­džio­sioms švie­soms, žiū­ro­vai bu­vo pa­kvies­ti klau­sy­tis mu­zi­kos ir poe­zi­jos prie­blan­do­je. Tiems, ku­rie no­rė­jo pa­tir­ti dar di­des­nį įspū­dį, bu­vo už­riš­tos akys.

Kon­cer­ta­vo so­lis­tė Jū­ra­tė Viz­ba­rai­tė ir akom­pa­nia­to­rius Li­nas Du­žins­kas, Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to apy­sa­kų iš­trau­kas skai­tė Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rės Dan­guo­lė Pet­rai­ty­tė ir Li­na Bo­cy­tė-Gar­ba­čiaus­kie­nė. Kon­cer­tą ve­dė ak­to­rius Vla­das Ba­ra­naus­kas.

Ren­gi­nio me­tu vi­sus ak­luo­sius ir silp­na­re­gius pa­svei­ki­no ir Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­rui pa­ra­mą įtei­kė Šiau­lių "Lions" klu­bo na­riai.

Susijusios naujienos