Iš­leis­tas kraš­to et­ni­nės kul­tū­ros ka­len­do­rius

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Lei­di­nio „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“ vir­še­lį puo­šia tau­to­sa­ki­nin­ko, knyg­ne­šio, švie­tė­jo Ma­to Slan­čiaus­ko, ku­rio šie­met mi­ni­mos 170–osi­so gi­mi­mo me­ti­nės, laz­da.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus iš­lei­do tra­di­ci­nį Jo­niš­kio kraš­to et­ni­nės kul­tū­ros lei­di­nį „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“, ku­ria­me įpras­tai gau­su tau­to­sa­kos, se­no­vi­nių re­cep­tų, orų spė­ji­mų, pa­ta­ri­mų, su­dė­tos svar­bių įvy­kių da­tos, gau­su iliust­ra­ci­jų.

Šių me­tų ka­len­do­rius pra­de­da­mas Jo­niš­kio kraš­to tau­to­sa­ki­nin­ko, knyg­ne­šio, lie­tu­viš­kos spau­dos drau­di­mo me­tais spaus­din­tą žo­dį gy­nu­sios ir puo­se­lė­ju­sios švie­tė­jiš­kos „At­ga­jos“ drau­gi­jos vie­no iš įkū­rė­jų ir ak­ty­viau­sių na­rių Ma­to Slan­čiaus­ko ei­lė­raš­čiu, ku­ria­me jis ra­gi­na „se­nų kal­bos ne­nie­kin­ti“, jų žo­džius už­si­ra­šy­ti ir ki­toms kar­toms per­duo­ti. Šiuo ei­lė­raš­čiu be pa­va­di­ni­mo bu­vo pra­dė­tas ir jo už­ra­šy­tos tau­to­sa­kos rin­ki­nys „My­tai ir pa­sa­kė­las, ran­kio­ja­mas nuo 1874 me­tų“, sau­go­mas Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­da­kos ins­ti­tu­to Lie­tu­vių tau­to­sa­kos rank­raš­ty­ne.

Vir­še­lį puo­šia vie­nas iš­skir­ti­nių mu­zie­jaus eks­po­na­tų – Ma­to Slan­čiaus­ko me­di­nė laz­da su įrėž­tais jo ini­cia­lais. Taip pat kiek­vie­nam me­tų mė­ne­siui pri­tai­ky­tas jo po­sa­kis ariš se­no­lių su­rink­ta iš­min­tis. Štai, apie pra­si­de­dan­tį ko­vą jis sa­ko: „Ko­vas šal­tas, tai šilts bus pa­va­sa­ris“. Neat­si­tik­ti­nai M. Slan­čiaus­kui ski­ria­ma daug dė­me­sio, šie­met va­sa­rio 21 die­ną bu­vo mi­ni­mos jo gi­mi­mo 170–osios me­ti­nės.

Ka­len­do­rius tur­tin­gas fo­tog­ra­fi­jo­mis iš įvai­rių ren­gi­nių, pa­sa­ko­ji­mais iš po­li­ti­nio, kul­tū­ri­nio, is­to­ri­nio Jo­niš­kio gy­ve­ni­mo, nau­din­gų pa­ta­ri­mų so­di­nin­kams, gė­li­nin­kams, dar­ži­nin­kams, be­si­rū­pi­nan­tiems svei­ka­tos stip­ri­ni­mu na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis, tra­di­ci­nių val­gių re­cep­tų, se­no­lių orų spė­ji­mų, po­sa­kių, svar­bių da­tų, „Aud­ru­vės“ li­te­ra­tų ei­lė­raš­čių ir trum­po­sios pro­zos.

Et­ni­nio ka­len­do­riaus idė­jos au­to­rė – Re­na­ta Rap­kaus­kie­nė, jį kas­met pa­ren­gia Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus, re­da­guo­ja kal­bi­nin­kė Ri­ta Ur­nė­žiū­tė. Ka­len­do­rių api­pa­vi­da­li­na dai­li­nin­kė Jur­gi­na Jan­kaus­kie­nė. Šios tra­di­ci­jos iš­lai­ky­tos ir šie­met. Lei­di­nys „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“ 2013 me­tais bu­vo ap­do­va­no­tas Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­ja, ku­ri kas­met ski­ria­ma už ge­riau­sią per me­tus iš­leis­tą lie­tu­viš­ką ka­len­do­rių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.