Bus įteikta 30-oji L. Ivinskio premija

30-oji L. Ivins­kio pre­mi­ja skir­ta "Dzū­kų ka­len­do­riui".
Spa­lio 18 die­ną, Kur­šė­nuo­se ren­gia­ma jau 30-oji Lie­tu­viš­ko ka­len­do­riaus šven­tė ir įtei­kia­ma 30-oji Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­ja.

12 va­lan­dą Lau­ry­no Ivins­kio ka­po lan­ky­mas se­no­sio­se Kur­šė­nų ka­pi­nė­se, o 13 va­lan­dą – Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų sa­lė­je vyks iš­kil­min­gas L. Ivins­kio pre­mi­jos įtei­ki­mas.

Poe­tas, pub­li­cis­tas, ver­tė­jas, pir­mo­jo lie­tu­viš­ko ka­len­do­riaus lei­dė­jas, liau­dies švie­tė­jas Lau­ry­nas Ivins­kis (1810-1881) Mil­vy­dų dva­re, ne­to­li Kur­šė­nų, pra­lei­do pa­sku­ti­nius sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus, pa­lai­do­tas se­no­sio­se Kur­šė­nų ka­pi­nė­se, o cent­ri­nė­je mies­to aikš­tė­je jam pa­sta­ty­tas pa­mink­las.

Ren­gian­tis 1980 me­tais mi­nė­ti L. Ivins­kio 170-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, 1979 me­tais Kur­šė­nų mies­to kraš­to­ty­ri­nin­kai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos, gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kės Si­gi­tos Lu­kie­nės pra­dė­jo rink­ti ka­len­do­rius. Eks­po­na­tų dau­gė­jo, to­dėl 1996 me­tų gruo­džio 21 die­ną Kur­šė­nų kul­tū­ros na­muo­se (da­bar – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ras) du­ris at­vė­rė Ka­len­do­rių mu­zie­jus. Jo ati­da­ry­mas su­ta­po su pir­mo­jo lie­tu­viš­ko ka­len­do­riaus iš­lei­di­mo 150-osio­mis me­ti­nė­mis.

Už šią veik­lą Si­gi­tai Lu­kie­nei vė­liau bu­vo su­teik­tas ir Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­čio ti­tu­las.

Šiuo me­tu Ka­len­do­rių mu­zie­ju­je, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­re esan­čio­je eks­po­zi­ci­jo­je, su­kaup­ta be­veik 5000 eks­po­na­tų. Apie pu­sė ka­len­do­rių eks­po­zi­ci­jos eks­po­na­tų par­vež­ti iš įvai­riau­sių pa­sau­lio kraš­tų: Egip­to, Iz­rae­lio, Ja­po­ni­jos, Pie­tų Ame­ri­kos ir ki­tų ša­lių.

Pa­tys ver­tin­giau­si — se­niau­si mu­zie­jaus eks­po­na­tai. Tai 1867 me­tų ne­lie­tu­viš­kas ir 1895 me­tų lie­tu­viš­kas ka­len­do­riai. Se­nie­ji eks­po­na­tai įdo­mūs ir tuo, kad juo­se žmo­nės įra­šy­da­vo sa­vo die­nos pa­ste­bė­ji­mus, nau­jie­nas.

Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­ja – nuo 1990 me­tų kas­met ski­ria­ma už ge­riau­sią per me­tus iš­leis­tą lie­tu­viš­ką ka­len­do­rių. Pre­mi­ją įstei­gė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pre­mi­jos tiks­las – ska­tin­ti da­bar­ti­nius Lie­tu­vos ka­len­do­rių su­da­ry­to­jus, pir­mų­jų lie­tu­viš­kų­jų ka­len­do­rių pra­di­nin­ko Lau­ry­no Ivins­kio tra­di­ci­jų te­sė­jus. Pre­mi­jai ga­li bū­ti pri­sta­to­mi vi­si lie­tu­viš­kus ka­len­do­rius iš­lei­dę au­to­riai, gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je. Pa­raiš­kas pre­mi­jai tu­ri tei­sę teik­ti lei­dyk­los, me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­jos, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ki­ti ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys.

2019 me­tų Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­jos sky­ri­mo ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­ta 15 ka­len­do­rių. Nu­ga­lė­to­ju ta­po „Dzū­kų ka­len­do­rius“, ku­rio su­da­ry­to­jas Juo­zas Žit­kaus­kas. Jis, ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, la­biau­siai ati­ti­ko Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­jos sky­ri­mo nuo­sta­tus, iš­si­sky­rė sa­vo me­ni­ne, iš­lie­ka­mą­ja ver­te, di­zai­nu bei ak­tua­lu­mu.

Ka­dan­gi nu­ga­lė­to­jas – „Dzū­kų ka­len­do­rius“, neat­si­tik­ti­nai šį penk­ta­die­nį ju­bi­lie­ji­nė­je Lie­tu­viš­ko­jo ka­len­do­riaus šven­tė­je da­ly­vaus žy­mūs dzū­kai – dai­ni­nin­kė Ve­ro­ni­ka Po­vi­lio­nie­nė, ak­to­riai Si­gi­tas Jo­ku­baus­kas, Da­lius Jan­čiaus­kas.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.