Galerijoje – Ramūno Danisevičiaus fotografijos

Er­nes­tos ŠIM­KIE­NĖS nuo­tr.
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je pa­ro­dą "LI­KĘ" pri­sta­tė spau­dos fo­tog­ra­fas Ra­mū­nas Da­ni­se­vi­čius.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fo Ra­mū­no Da­ni­se­vi­čiaus pa­ro­da "LI­KĘ".

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma įvai­ria tech­ni­ka at­lik­ta R. Da­ni­se­vi­čiaus kū­ry­ba: nuo tra­di­ci­nės žur­na­lis­ti­nės fo­tog­ra­fi­jos veid­ro­di­niu fo­toa­pa­ra­tu iki so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pub­li­kuo­tų nuo­trau­kų, pa­ro­do­je pa­tei­kia­mų su ko­men­ta­rais – tar­si ek­ra­ne.

Pa­sak R. Da­ni­se­vi­čiaus, jo kū­ry­bo­je at­si­spin­din­ti mies­to te­ma ko­ne nie­ka­da ne­si­bai­gia: ją ga­li­ma fo­tog­ra­fuo­ti įvai­ria tech­ni­ka nuo pa­va­sa­rio iki žie­mos.

Gau­siai į pa­ro­dos ati­da­ry­mą at­vy­kę lan­ky­to­jai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti ne tik eks­po­zi­ci­ją, bet ir Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fi­jos klu­bo iš­leis­tą R. Da­ni­se­vi­čiaus ins­tag­ra­mo fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mą #likę. Lei­di­nį su­da­rė me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis.Dau­gy­be fo­tog­ra­fi­jos kon­kur­sų ap­do­va­no­ji­mų įver­tin­to R. Da­ni­se­vi­čiaus pa­ro­da Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je bus eks­po­nuo­ja­ma iki va­sa­rio 16 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos