Dailės galerijoje – spaudos fotografo paroda

Ri­čar­do DAI­LI­DĖS nuo­tr.
Ko­le­gos šiau­lie­čio 2005 me­tų nuo­trau­ko­je – Ra­mū­nas Da­ni­se­vi­čius, ku­rio fo­tog­ra­fi­jos ne kar­tą bu­vo pri­pa­žin­tos "Auk­si­niu kad­ru", su pel­ny­tais me­tų ap­do­va­no­ji­mais.
Šiau­lių Dai­lės ga­le­ri­jo­je penk­ta­die­nį, 17.30 val., ati­da­ro­ma vie­no ži­no­miau­sių ša­lies spau­dos fo­tog­ra­fų Ra­mū­no Da­ni­se­vi­čiaus pa­ro­da "LI­KĘ".

Au­to­rius anon­se tei­gia, jog į pa­ro­dos pa­va­di­ni­mą ga­li­ma žvelg­ti dve­jo­pai – nu­ro­do ir į lie­tu­viš­ką žo­dį "li­kę", ir į so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­pli­tu­sį lai­ki­ni­mo fe­no­me­ną: "Nors pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas yra "Li­kę", ga­li­ma sa­ky­ti "li­ke". Žo­dis "li­kę" nu­ro­do į tai, kas atė­jo ir li­ko, nes vis­kas praei­na, o kaž­kas lie­ka."

Pa­ro­do­je bus ga­li­ma iš­vys­ti fo­tog­ra­fo kū­ry­bą, at­lik­tą ir pa­tei­kia­mą įvai­rio­mis tech­ni­ko­mis: nuo tra­di­ci­nės žur­na­lis­ti­nės fo­tog­ra­fi­jos veid­ro­di­niu fo­toa­pa­ra­tu, spal­vo­tų pin­ho­le iki Ins­tag­ram bei Fa­ce­book pub­li­kuo­ja­mų fo­tog­ra­fi­jų su ko­men­ta­rais.

Šiau­liuo­se R. Da­ni­se­vi­čiaus pa­ro­dą ini­ci­ja­vo Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fų klu­bas. Šiau­lie­tis fo­tog­ra­fas Ri­čar­das Dai­li­dė pa­ro­dos au­to­rių va­di­na Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fi­jos "auk­si­ne ko­lo­na".

"R. Da­ni­se­vi­čius yra pri­pa­žin­tas net 26 "Auk­si­nių kad­rų" lau­rea­tu – tiek ap­do­va­no­ji­mų nė­ra pel­nęs nė vie­nas ki­tas spau­dos fo­tog­ra­fas", – pa­brė­žia R. Dai­li­dė.Pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fi­jos klu­bo iš­leis­tu Ra­mū­no Da­ni­se­vi­čiaus ins­tag­ra­mo fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mu "Li­kę".