Galerijoje – garsaus dueto paroda

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Šiau­lių "Laip­tų ga­le­ri­jo­je" pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo sce­nog­ra­fė, ta­py­to­ja Gied­rė Riš­ku­tė-Ka­ri­niaus­kie­nė (de­ši­nė­je), dai­lė­ty­ri­nin­kė, sce­nog­ra­fė dr. Da­lia Ka­ra­ta­jie­nė.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių "Laip­tų ga­le­ri­jo­je" ati­da­ry­ta Gied­rės Riš­ku­tės-Ka­ri­niaus­kie­nės ir Al­gio Ka­ri­niaus­ko (1953–2009) ta­py­bos dar­bų pa­ro­da.
Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Gied­rės Riš­ku­tės-Ka­ri­niaus­kie­nės ir Al­gio Ka­ri­niaus­ko (1953–2009) ta­py­bos dar­bų pa­ro­da "Laip­tų ga­le­ri­jo­je" vei­kis iki ba­lan­džio 4 die­nos.

Lie­tu­vos ta­py­to­jų, praė­ju­sio am­žiaus de­vin­to­jo de­šimt­me­čio teat­ro dai­li­nin­kų, sa­vo kū­ry­bi­niu pa­li­ki­mu gar­sių Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, due­tą pri­sta­tė dai­lė­ty­ri­nin­kė, sce­nog­ra­fė dr. Da­lia Ka­ra­ta­jie­nė.

G. Riš­ku­tė – tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio "Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“ ple­ne­rų da­ly­vė.

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je stu­di­ja­vo sce­nog­ra­fi­ją ir ta­py­bą. Dės­tė Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te, šiuo me­tu – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė. G. Riš­ku­tė – tarp­tau­ti­nių ir Lie­tu­vos kū­ry­bi­nių sim­po­ziu­mų, ple­ne­rų, gru­pi­nių pa­ro­dų da­ly­vė, tarp­tau­ti­nių ta­py­to­jų kon­kur­sų lau­rea­tė, Dai­li­nin­kų są­jun­gos, LAT­GA na­rė.

Lie­tu­vo­je pri­va­čio­se ko­lek­ci­jo­se yra per 300 au­to­rės dar­bų. G. Riš­ku­tė-Ka­ri­niaus­kie­nė dir­bo Kau­no mu­zi­ki­nia­me teat­re teat­ro dai­li­nin­ke, yra su­kū­ru­si sce­nog­ra­fi­ją ir kos­tiu­mus 45 pa­sta­ty­mams, Pa­sau­lio lie­tu­vių dai­nų ir šo­kių šven­tėms.

A. Ka­ri­niaus­kas (1953–2009) – lie­tu­vių sce­nog­ra­fas, ta­py­to­jas. Bu­vo Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos ir Lie­tu­vos teat­rų są­jun­gos na­rys, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dės­ty­to­jas, Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro vy­riau­sia­sis dai­li­nin­kas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro dai­li­nin­kas sta­ty­to­jas.

Nuo 1983 me­tų su­ren­gė per 20 per­so­na­li­nių ta­py­bos pa­ro­dų Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Vo­kie­ti­jo­je.

Dai­li­nin­kas bu­vo ap­žval­gi­nių dai­li­nin­kų ta­py­bos pa­ro­dų Ta­li­ne, To­ron­te, Vil­niu­je, Bu­da­peš­te, Ko­pen­ha­go­je, Šiau­liuo­se ir kt. bei tarp­tau­ti­nių pres­ti­ži­nių sce­nog­ra­fi­jos pa­ro­dų Vil­niu­je, Mask­vo­je da­ly­vis.

Dar­bų yra Lie­tu­vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no, Lie­tu­vos dai­lės, Mask­vos teat­ro mu­zie­juo­se, pri­va­čio­se ko­lek­ci­jo­se.

Pa­ro­da "Laip­tų ga­le­ri­jo­je" veiks iki ba­lan­džio 4 die­nos.