Fortepijonų duetų akademija padės rengtis festivaliui

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pia­nis­tas Ri­man­tas Ving­ras, at­gai­vi­nęs Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lio tra­di­ci­ją, ėmė­si įgy­ven­din­ti ir fes­ti­va­lio aka­de­mi­jos, skir­tos jau­nie­siems pia­nis­tams, idė­ją.
Iš Šiau­lių ki­lęs Lon­do­ne gy­ve­nan­tis žy­mus išei­vi­jos pia­nis­tas Ri­man­tas Ving­ras šią sa­vai­tę į gim­tą­jį mies­tą grį­žo su nau­ja ini­cia­ty­va. Apsk­ri­ties jau­nie­siems pia­nis­tams ati­da­rė Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lio aka­de­mi­ją.

R. Ving­ras per­nai at­gai­vi­no tarp­tau­ti­nį Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lį, ku­ria­me kon­kur­sas vy­ko ne tik tarp pro­fe­sio­na­lų mu­zi­kų. Pir­mą kar­tą fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo ir var­žė­si jau­nie­ji pia­nis­tai, lan­kan­tys Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­las.

Fes­ti­va­lio aka­de­mi­ją R. Ving­ras su­ma­nė kaip edu­ka­ci­nį pro­jek­tą, skir­tą pa­dė­ti vai­kams pa­si­reng­ti ki­tų me­tų ge­gu­žę pla­nuo­jamam aš­tun­ta­jam Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­liui.

Ti­ki­si, jog pa­vyks jį vėl su­reng­ti, pa­raiš­ką Kul­tū­ros ta­ry­bai yra pa­tei­kęs. Jau yra su­ta­ręs ir dėl fes­ti­va­lio jau­nų­jų lau­rea­tų kon­cer­to Lon­do­ne, St. Mar­tins in the Fields sa­lė­je.

"Vai­kai tu­rės pro­gos gro­ti Lon­do­ne lie­pos 7 die­ną, – sa­kė R. Ving­ras. – To­dėl rei­kia pra­dė­ti reng­tis fes­ti­va­liui, mo­ty­vuo­ti vai­kus."

Nuo pir­ma­die­nio pia­nis­tas va­ži­nė­ja po Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­las. Vi­są šią sa­vai­tę ves meist­riš­ku­mo pa­mo­kas de­šim­ty­je re­gio­no mu­zi­kos mo­kyk­lų: Kur­šė­nų, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio, Kel­mės, Pak­ruo­jo, Šau­lių Sauliaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jo­je ir abie­jo­se Šiau­lių mu­zi­kos mo­kyk­lo­se: Pir­mo­jo­je mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ir Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.

"Aka­de­mi­jos ren­gi­nius sie­ja­me ir su 500-ųjų Leo­nar­do da Vin­či mir­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mu, at­ve­žė­me į Šiau­lius da­lį ita­lų kul­tū­ros, jun­gia­me mu­zi­ką ir dai­lę, įsi­jun­gė ir Dai­lės mo­kyk­la, ir Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­ja. Net Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius, nes mais­to ga­my­ba – taip pat kul­tū­ros da­lis", – įvar­di­jo R. Ving­ras ir dar vie­ną aka­de­mi­jos tiks­lą.

Jo žo­džiais, mo­ky­to­jai dir­ba pro­fe­sio­na­liai, bet kul­tū­ri­nio pa­ži­ni­mo ga­li­my­bės di­de­lia­me mies­te ir ma­ža­me mies­te­ly­je – skir­tin­gos.

"Ta aka­de­mi­ja – tai mo­ky­ma­sis kar­tu, o rem­da­mie­si pro­gi­nė­mis da­to­mis ga­li­me plės­ti vai­kų kul­tū­ri­nį pa­ži­ni­mą, su­teik­ti orien­ty­rus, jung­ti tarp­dis­cip­li­ni­nius da­ly­kus. To­kia yra aka­de­mi­jos, ku­ri veiks ir per pa­tį fes­ti­va­lį, kon­cep­ci­ja", – pa­brė­žė mu­zi­kas.

Į Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio bib­lio­te­ką yra at­vež­ta eks­po­nuo­ti pa­ro­da apie Leo­nar­dą da Vin­či, ji veiks iki lapk­ri­čio 30 die­nos.

Šeš­ta­die­nį, lapk­ri­čio 23 die­ną, "Po­li­fo­ni­jos" sa­lė­je aka­de­mi­jos ren­gi­niai bus už­baig­ti ita­lų kul­tū­ros stu­di­jų die­na. Nuo 11 va­lan­dos čia vyks pa­skai­tos apie ita­lų dai­lę ir mu­zi­ką. Dai­lės mo­kyk­lų mo­ki­niai ro­dys sa­vo imp­ro­vi­za­ci­jas Leo­nar­do da Vin­či pa­veiks­lų te­mo­mis, o ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­lų mo­ki­niai su­si­rungs ita­liš­kų­ mu­zi­kos ter­mi­nų "pro­tmū­šy­je". Įvyks ir for­te­pi­jo­nų "di­dy­sis Sau­lės mū­šis".

Vai­kai tu­rės pro­gos gro­ti Lon­do­ne lie­pos 7 die­ną. To­dėl rei­kia pra­dė­ti reng­tis fes­ti­va­liui, mo­ty­vuo­ti vai­kus.