Eglės Bičkienės "Nėriniuotas žydėjimas"

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Šiau­lie­tė Eg­lė Bič­kie­nė pri­sta­to pa­ro­dą "Nė­ri­niuo­tas žy­dė­ji­mas".
Ant­ra­die­nį Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta pir­mo­ji šių me­tų pa­ro­da – šiau­lie­tės Eg­lės Bič­kie­nės "Nė­ri­niuo­tas žy­dė­ji­mas", jo­je eks­po­nuo­ja­ma gra­fi­ka ir pie­ši­niai.

Kū­ri­niuo­se at­si­spin­di liau­dies me­no, kul­tū­ros pa­vel­do, gam­tos mo­ty­vai. Pir­me­ny­bę au­to­rė tei­kia ko­log­ra­fi­jai ir pie­ši­niui.

E. Bič­kie­nė sie­kia kur­ti šva­riai, es­te­tiš­kai, sa­vo kū­ry­ba skleis­ti ge­ras emo­ci­jas, ra­my­bę, švie­są.

E. Bič­kie­nė – Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, mo­ky­to­ja-me­to­di­nin­kė, mo­kyk­lo­je dir­ban­ti per du de­šimt­me­čius.

Dai­li­nin­kė pri­klau­so Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Gra­fi­kos sek­ci­jai. Sa­vo kū­ry­bą yra pri­sta­čiu­si dvy­li­ko­je au­to­ri­nių pa­ro­dų. Ak­ty­viai da­ly­vau­ja at­ran­ki­nė­se, tarp­tau­ti­nė­se ir ko­lek­ty­vi­nė­se pa­ro­do­se, pro­jek­tuo­se, ple­ne­ruo­se.

2016 me­tais E. Bič­kie­nė "Laip­tuo­se" pri­sta­tė ju­bi­lie­ji­nę kū­ry­bos pa­ro­dą "Be ne­ga­ty­vo".

Susijusios naujienos