Atidaryta fotografijų paroda "Nuodai"

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Su pa­ro­dos ati­da­ry­mu Liu­ci­ją Ka­ra­lie­nę (kai­rė­je) svei­ki­no Šiau­lių "Laip­tų ga­le­ri­jos" di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė.
Šiau­lių "Laip­tų ga­le­ri­jo­je" penk­ta­die­nį ati­da­ry­ta Liu­ci­jos Ka­ra­lie­nės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Nuo­dai".

Vil­niu­je gi­mu­si jau­nos kar­tos fo­to­me­ni­nin­kė Liu­ci­ja Ka­ra­lie­nė gy­ve­na ir ku­ria Pa­ne­vė­žy­je. Fo­tog­ra­fė Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te bai­gė va­dy­bos ir in­dust­ri­nių tech­no­lo­gi­jų va­dy­bos stu­di­jas, nuo 2015 me­tų ren­gia per­so­na­li­nes ir da­ly­vau­ja bend­ro­se pa­ro­do­se, me­ni­niuo­se pro­jek­tuo­se.

L. Ka­ra­lie­nė – Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos na­rė, Pa­ne­vė­žio fo­tog­ra­fų drau­gi­jos na­rė.

Au­to­rės tei­gi­mu, fo­tog­ra­fuo­ti ji pra­dė­jo tam, kad ne­rei­kė­tų kal­bė­ti: "Fo­tog­ra­fi­ja man pa­de­da at­skleis­ti, kas sly­pi ma­no vi­du­je. Pa­de­da pa­sa­ky­ti, kaip aš jau­čiuo­si, kas ma­ne sle­gia, kas džiu­gi­na, kuo aš gy­ve­nu. Vaiz­das man yra priim­ti­niau­sias bū­das kal­bė­tis".

Pa­ro­da veiks iki ko­vo 18 die­nos.

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Liu­ci­jos Ka­ra­lie­nės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą "Nuo­dai" ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki ko­vo 18 die­nos.