Žagariečiai rinkosi į Kaziuko jomarką

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Praei­vius kvie­čia už­suk­ti Ka­zy­tė ir Ka­ziu­kas (Gra­ži­na Jokš­tie­nė ir Al­vy­das Pret­ke­lis).
Ko­vo 4-ąją, mi­nint šv. Ka­zi­mie­ro die­ną, Ža­ga­rės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la (Jo­niš­kio r.) mies­te­lė­nus jau ant­rus me­tus iš ei­lės pa­kvie­tė į Ka­ziu­ko jo­mar­ką. Praė­ju­siais me­tais pra­dė­tos tra­di­ci­jos neat­si­sa­ky­ta, nors ir re­ko­men­duo­ja­ma dėl ko­ro­na­vi­ru­so ren­gi­nių neor­ga­ni­zuo­ti.

„Mū­sų šven­tė vyks­ta at­vi­rai vė­di­na­ma­me „Kiem­tur­gy­je“ (mies­to cent­re įreng­ta­me tur­ge­lio pa­sta­te – aut. pa­st.), o ža­ga­rie­čiai nė vie­nas tuo vi­ru­su dar neuž­sik­rė­tęs, tad no­ri­me links­mai pa­si­bū­ti, pa­ro­dy­ti, ką per me­tus pa­ga­mi­no­me“, – sa­kė Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Snie­gu­tė Ku­ka­naus­kie­nė.

Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai ir mo­ky­to­jai bei Die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jai su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais šven­tei pri­ruo­šė ke­ra­mi­kos, py­ni­mo iš vy­te­lių dar­bų, lip­di­nių, siu­vi­nių, iš va­ka­ro pri­ke­pė ban­de­lių. Vi­si lan­ky­to­jai bu­vo vai­ši­na­mi ar­ba­ta ir sul­ti­niu bei gar­džiais Ka­zi­mie­ro Ku­ka­naus­ko kep­tais ki­bi­nais, prie ku­rių vai­šin­tis kvie­tė Ka­zy­tė ir Ka­ziu­kas (Die­nos užim­tu­mo cent­ro dar­buo­to­jai Gra­ži­na Jokš­tie­nė ir Al­vy­das Pret­ke­lis), ką nors pir­ku­siems taip pat įteik­ta po ries­tai­nį ant juos­te­lės, ku­rį bu­vo ga­li­ma pa­si­ka­bin­ti ant kak­lo, kaip ženk­lą pa­bu­vus tik­ra­me jo­mar­ke.

Šie­met į šven­tę prie vai­kų bu­vo ska­ti­na­mos pri­si­jung­ti ir ką nors ku­rian­čios ma­mos. Į šį kvie­ti­mą at­si­lie­pė „pir­mo­ji kregž­dė“ – Ai­da Kla­pa­taus­kie­nė, ku­ri at­si­ne­šė ir vel­ti­niu ap­vel­to su­ve­ny­ri­nio mui­lo, ir iš sa­gų su­kur­tų gė­ly­čių, ir ner­tų sto­ra­siū­lių krep­še­lių, va­ze­lių, in­dų bi­riems pro­duk­tams su­si­dė­ti. Gre­ta sa­vo mez­gi­nius iš­ri­kia­vo ir vy­res­nės Ža­ga­rės gra­žia­dar­bės mez­gė­jos: Re­gi­na Ri­mei­kie­nė, Ka­zi­mie­ra Gas­pa­rai­tie­nė, Ire­na Mer­ke­lie­nė.