"Vilties" ansamblis pateko į respublikinį konkursą

Meš­kui­čių neį­ga­lių­jų drau­gi­jos nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos Meš­kui­čių pa­da­li­nio mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis "Vil­tis" (va­do­vė Ra­sa Zel­bie­nė) ta­po at­ran­ki­nio tu­ro Plun­gė­je nu­ga­lė­to­ju.
Jau ne pir­mus me­tus per ru­de­nė­jan­čią Lie­tu­vą ke­liau­ja neį­ga­lių­jų me­no ko­lek­ty­vų šven­tė-kon­kur­sas "Vil­ties paukš­tė". Spa­lio ir lapk­ri­čio mė­ne­siais vyks­ta ko­lek­ty­vų at­ran­kos ra­jo­nuo­se, ap­skri­ty­se, re­gio­nuo­se. Šie­met kon­kur­sas ski­ria­mas Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čiui.

Re­gio­ni­nia­me tu­re, ku­ris vy­ko Plun­gės kul­tū­ros cent­re, dai­na­vo Šiau­lių ra­jo­no Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos Meš­kui­čių pa­da­li­nio mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis "Vil­tis" (va­do­vė Ra­sa Zel­bie­nė). Tarp de­vy­nių kon­kur­se da­ly­va­vu­sių ko­lek­ty­vų iš Pa­lan­gos, Rie­ta­vo, Ute­nos, Ma­žei­kių, Ku­piš­kio, Tel­šių, Plun­gės ir Šiau­lių ra­jo­nų, meš­kui­tie­tės ta­po nu­ga­lė­to­jo­mis.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė, pa­si­džiau­gė ko­lek­ty­vo dai­na­vi­mu, sce­ni­niu įvaiz­džiu, kū­ri­nių aran­žuo­tė­mis, akom­po­ni­men­tu, an­samb­liš­ku­mu.

An­samb­lis "Vil­tis'' sa­vo jė­gas iš­mė­gins jau res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se, ku­ris vyks Anykš­čiuo­se lapk­ri­čio 26 die­ną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos