Nustatė net 26 krizinius atvejus

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Bi­čiu­lės Re­gi­na An­ce­vi­čie­nė ir Re­gi­na Ro­zen­ta­lie­nė (kai­rė­je) daž­nai ap­si­lan­ko to­kio­se ak­ci­jo­se, kur ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą.
Jo­niš­kio dia­be­to drau­gi­ja „Vil­tis“ jo­niš­kie­čius pa­kvie­tė ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Per pus­die­nį pa­tik­ri­nus apie pu­sant­ro šim­to gy­ven­to­jų nu­sta­ty­ti net 26 kri­zi­niai at­ve­jai, kai jau bū­ti­na kreip­tis pas gy­dy­to­jus.

Nor­ma­lus cuk­raus kie­kis krau­jy­je tu­ri bū­ti nuo 3,5 iki 5,5 mi­li­mo­lių lit­re. Kai ku­riems pa­si­tik­ri­nu­siems cuk­raus kie­kis krau­jy­je jau sie­kė net 22–24 mi­li­mo­lius lit­re.

„Šie as­me­nys sku­biai nu­kreip­ti į li­go­ni­nę. Jiems bu­vo šo­kas, nes tai vi­si nau­ji li­go­niai, jie ne­ži­no­jo ser­gan­tys dia­be­tu. Ser­gan­čių­jų dėl mū­sų gy­ve­ni­mo bū­do – ne­svei­kos mi­ty­bos, stre­so – la­bai spar­čiai dau­gė­ja. Per dvi sa­vai­tes gy­dyo­ja pas ma­ne kon­sul­ta­ci­joms, kaip gy­ven­ti su dia­be­tu, kaip mai­tin­tis, nu­krei­pė net 15 nau­jų pa­cien­tų“, – sa­kė Jo­niš­kio dia­be­to klu­bo „Vil­tis“ va­do­vė A. Goš­tau­tie­nė.

Jos duo­me­ni­mis , 2018-ai­siais me­tais Jo­niš­kio ra­jo­ne bu­vo 694 dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės. Šiais me­tais kli­ni­ka „Sau­le­nė“ jau nu­sta­tė dar 14, V. Ne­ve­raus­kie­nės kli­ni­ka – 12, Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras – apie 30 nau­jų su­si­rgi­mų at­ve­jų. Ir tai nė­ra tiks­lūs duo­me­nys, nes ser­gan­tie­ji ne­re­tai apie sa­vo li­gą ne­ži­no, nes iš pra­džių di­de­lių pro­ble­mų ne­ke­lia. Ta­čiau ne­gy­dant ga­li iš­tik­ti rim­tos komp­li­ka­ci­jos: šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos, apa­ki­mas, ga­lū­nių am­pu­ta­ci­ja.

Ak­ci­jos me­tu žmo­nės ne tik pa­si­tik­ri­no cuk­raus kie­kį krau­jy­je, bet ir iš­gir­do jiems rū­pi­mus at­sa­ky­mus į klau­si­mus apie mi­ty­bą, ku­ri la­bai svar­bi esant dia­be­to ri­zi­kai ar­ba jau ser­gant šia li­ga.