Vertingi pastatai atsidurs valstybės saugomųjų sąraše

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Pas­ta­tas, ku­ria­me gi­mė So­fi­ja Kymantaitė–Čiurlionienė, at­si­durs ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba pa­siū­lė į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įtrauk­ti ke­tu­ris is­to­riš­kai svar­bius pa­sta­tus, tarp ku­rių ir na­mas, ku­ria­me gi­mė Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio žmo­na So­fi­ja Kymantaitė–Čiurlionienė.

Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba ap­žiū­rė­jo pa­sta­tus, su­si­pa­ži­no su ver­ti­ni­mo ak­tais ir jų prie­dais, ku­riuos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­sa­ky­mu pa­ren­gė eks­per­tė Ra­sa Put­ri­mie­nė. Po dis­ku­si­jų vie­nin­gai nu­tar­ta į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šy­ti ke­tu­ris sta­ti­nius: bu­vu­sios Jo­niš­kio pra­di­nės mo­kyk­los (da­bar „Sau­lės“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la – aut. pa­st.) pa­sta­tą Li­vo­ni­jos gat­vė­je ir Jo­niš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios pa­ra­pi­ji­nių pa­sta­tų komp­lek­są Baž­ny­čios gat­vė­je, su­si­de­dan­tį iš bu­vu­sios al­ta­ri­jos, bu­vu­sio vi­ka­ria­to ir bu­vu­sios kle­bo­ni­jos.

Bu­vęs vi­ka­ria­tas Baž­ny­čios gat­vė­je Nr. 3 yra bū­tent tas na­mas, ku­ria­me gy­ve­no So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės dė­dė, baž­ny­čios vi­ka­ras Vin­cen­tas Ja­ru­lai­tis ir jo se­sers Elž­bie­tos bei Leo­no Ky­man­tų šei­ma, ku­rio­je ir kur gi­mė pa­ti ra­šy­to­ja, vi­suo­me­nės vei­kė­ja, li­te­ra­tū­ros ir me­no kri­ti­kė, dra­ma­tur­gė, poe­tė, ver­tė­ja.

Žiem­ga­los kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­rius 2019 me­tais šio na­mo lan­guo­se įren­gė vie­šą vi­siems priei­na­mą at­min­ties eks­po­zi­ci­ją, ku­ri skir­ta ak­tua­li­zuo­ti Jo­niš­ky­je gi­mu­sios S. Kymantaitės–Čiurlionienės at­mi­ni­mą jos gim­ti­nė­je. Tentuose–fotografijose at­si­spin­di šios ryš­kios as­me­ny­bės gy­ve­ni­mo eta­pai, jos veik­la.

„Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tas Li­vo­ni­jos gat­vė­je bu­vo pa­sta­ty­tas ir ati­da­ry­tas 1936 me­tais. Vo­kie­čių oku­pa­ci­jos lai­ku jį užė­mė vo­kie­čių ka­riuo­me­nė ir įkū­rė ka­ro li­go­ni­nę. 1944 me­tais į nu­nio­ko­tą pa­sta­tą įsi­kraus­tė so­vie­ti­nė ar­mi­ja, o 1946 me­tais so­vie­tų val­džia jį pa­ver­tė grū­dų san­dė­liu, ta­čiau jau tų pa­čių me­tų ru­de­nį jis bu­vo grą­žin­tas mo­kyk­lai.Jo­niš­kio ra­jo­no Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bą su­da­ro: Ra­sa Bud­ry­tė – ates­tuo­ta ar­chi­tek­tū­ri­nio ir ur­ba­nis­ti­nio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tė; Dan­gi­ras Ma­čiu­lis – is­to­ri­kas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras; Lau­ra Pras­ce­vi­čiū­tė – hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė, ates­tuo­ta is­to­ri­nio, me­mo­ria­li­nio, ar­chi­tek­tū­ri­nio, ur­ba­nis­ti­nio, ar­cheo­lo­gi­nio, mi­to­lo­gi­nio, et­no­kul­tū­ri­nio, žel­dy­nų ir in­ži­ne­ri­nio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tė; Ri­ta Re­gi­na Tri­mo­nie­nė – is­to­ri­kė, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė ir Er­nes­tas Va­si­liaus­kas – ates­tuo­tas ar­cheo­lo­gi­nio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, ver­ti­ni­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla.

Susijusios naujienos