Velykų atgarsiai pavasariškame koncerte

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
At­ve­ly­kio šven­tei ko­lek­ty­vas „Vyš­ne­lė“ pa­ren­gė mu­zi­ki­nę pro­gra­mą.
Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) neį­ga­lių­jų klu­bas „Vyš­ne­lė“ praė­ju­sį penk­ta­die­nį mies­te­lė­nus ir sve­čius pa­kvie­tė į Ve­ly­ko­mis dvel­kian­tį pa­va­sa­riš­ką kon­cer­tą, ku­ria­me pa­svei­kin­ti su­kak­tu­vi­nin­kai, o vi­siems atė­ju­siems įteik­ti su­ve­ny­rai – ko­lek­ty­vo mo­te­rų pa­ga­min­ti su­ve­ny­ri­niai kiau­ši­niai.

Ren­gi­nio „Pa­bū­kim džiaugs­me“ žan­go­je pa­ro­dy­ti fil­muo­ti ir fo­tog­ra­fuo­ti vaiz­dai iš neį­ga­lių­jų klu­bo kū­ry­bi­nių už­siė­mi­mų, ku­riuo­se, va­do­vau­jant tau­to­dai­li­nin­kei Auš­rai Pet­raus­kie­nei, bū­re­lis mo­te­rų iš vil­nos kar­pė, lip­dė gė­lių žie­dus, į ku­riuos „tup­dė“ to­kius pat vil­no­nius mar­gus kiau­ši­nius, siu­vo ir de­ko­ra­vo mai­še­lius. Ve­ly­ki­niai ak­cen­tai bu­vo do­va­no­ti kiek­vie­nam į kon­cer­tą atė­ju­siam žiū­ro­vui. Dar­be­lių bus dar daug ir įvai­rių, o šiais praei­viai ga­li gro­žė­tis klu­bo būs­ti­nės lan­guo­se.

Kai­my­nys­tė­je yra kle­bo­ni­ja, tad su­si­rin­ku­sius svei­ki­nęs kle­bo­nas Ma­rius Dyg­lys pa­ste­bė­jo, kad „Vyš­ne­lės“ gra­žia­dar­bės vi­są žie­mą dir­bo, de­gė švie­sos, gir­dė­jo­si siu­vi­mo ma­ši­nų dūz­gi­mas ir dai­nos. Klu­bo „bi­te­lėms“ jis do­va­no­jo dė­žę me­daus.

O se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis priminė, kad kiek­vie­nam žmo­gui svar­būs trys da­ly­kai: bū­ti rei­ka­lin­gam, my­li­mam ir pri­pa­žin­tam. Neį­ga­lių­jų klu­bo va­do­vė ir na­riai vi­sa tai tu­ri, tą įro­do ir ren­gi­niai, į ku­riuos su­si­ren­ka žmo­nės.

Ren­gi­ny­je skam­bė­jo ko­lek­ty­vo „Vyš­ne­lė“ (va­do­vas Ri­man­tas Auk­se­lis) dai­nos, Al­do­nos Smil­gie­nės ir Sta­se­lės Nor­vi­lie­nės skai­to­mos jų pa­čių su­kur­tos ei­lės.

Pas­vei­kin­tos ir šių me­tų klu­bo su­kak­tu­vi­nin­kės: Ge­no­vai­tė Vai­di­laus­kie­nė, Ju­li­ja Slaps­cins­kie­nė, El­vy­ra Brūz­gie­nė ir Liud­mi­la Pet­ry­lie­nė.

Žo­dį ta­rė ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Edi­ta Ru­die­nė, sa­vo bend­ra­žy­giams dė­ko­jo kar­tu de­šimt me­tų dai­na­vu­si Ju­lė Rakš­tie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.