Teisybės ieškoję vairuotojai palikti su skolos kupra

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Ku­ršė­nų au­to­bu­sų par­ke nuo 2017 me­tų tru­ko teis­mi­nis gin­čas dėl dar­bo ap­mo­kė­ji­mo.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ke nuo 2017 me­tų tru­kęs ner­vų ka­ras ir teis­mi­niai gin­čai tarp įmo­nės ir pro­fsą­jun­gos na­rių bai­gė­si skau­džio­mis pa­mo­ko­mis vai­ruo­to­jams. No­rė­ję pri­si­teis­ti pi­ni­gų už pra­sto­vas, jie įklim­po į tūks­tan­ti­nes sko­las.
PATIKSLINIMAS

2019  metų  sausio  31  dieną „Šiaulių krašto“ laikraštyje ir portale www.skrastas.lt buvo publikuotas straipsnis „Teisybės ieškoję vairuotojai palikti su skolos kupra“. Po šios publikacijos redakcija gavo  Lietuvos  profesinės  sąjungos  „Sandrauga“  Kęstučio  Juknio  laišką,  kuriame  tvirtinama, kad „Lietuvos  profesinė  sąjunga „Sandrauga“ sėkmingai vykdo įsipareigojimus  kompensuoti  savo nariams  jų  patirtas  teismines  išlaidas“.
Taip  pat  laiške  teigiama,  kad „nors dalis vairuotojų pasibaigus teisminiams  procesams  nustojo dirbti  Kuršėnų  autobusų  parke, jų  narystė  Lietuvos  profesinėje  sąjungoje  „Sandrauga“  tęsiasi iki šiol“.

11 ieš­ko­vų, 7 by­los, 5 tei­sė­jai

2017 me­tais ke­lio­li­ka Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko vai­ruo­to­jų, at­sto­vau­ja­mų Lie­tu­vos pro­fe­si­nei są­jun­gai „Sand­rau­ga“ krei­pė­si į Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją dėl to, kad vai­ruo­to­jams bū­tų su­mo­kė­ta ir už tą dar­bo die­nos lai­ką, kai jie tu­ri per­trau­kas tarp marš­ru­tų.

Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ja ne­ten­ki­no vai­ruo­to­jų rei­ka­la­vi­mo. Spren­di­me kons­ta­tuo­ta, kad per­trau­kos tarp va­žia­vi­mų pri­ly­gin­ti­nos per­trau­koms pail­sė­ti ir pa­val­gy­ti, o vai­ruo­to­jams pa­grįs­tai bu­vo tai­ko­mas per­trau­kia­ma­sis dar­bo lai­ko re­ži­mas ir per­trau­kų me­tu vai­ruo­to­jai ne­pri­va­lė­jo bū­ti dar­bo vie­to­je.

To­kia Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos iš­va­da ne­ten­ki­no, to­dėl vai­ruo­to­jai krei­pė­si į teis­mą. Šiau­lių apy­lin­kės teis­me iš vi­so bu­vo pra­dė­tos 7 by­los, ku­rio­se bu­vo 11 ieš­ko­vų, prie šių by­lų Šiau­lių apy­lin­kės teis­me dir­bo net 5 tei­sė­jai, ta­čiau vai­ruo­to­jų pra­šy­mas ne­ten­kin­tas.

2018 me­tų lapk­ri­tį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti tai, ką priė­mė pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas bei nu­sta­tė Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ja, kad vai­ruo­to­jams dar­bo už­mo­kes­tis už per­trau­kas tarp marš­ru­tų ne­prik­lau­so.

Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko va­do­vas Vid­man­tas Šul­čius „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad įmo­nė tei­kia pa­slau­gą – ve­ža ke­lei­vius pa­gal Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tus la­bai konk­re­čius marš­ru­tus, to­dėl per­trau­kos tarp marš­ru­tų – ne įmo­nės už­gai­da.

Po teis­mo – sko­los

Dar 2017-ųjų lie­pą „Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė apie tai, kad bu­vo rei­ka­lau­ja­ma iš Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko vai­ruo­to­jams su­mo­kė­ti per 60 000 eu­rų – apie 7 500 eu­rų kiek­vie­nam.

Vai­ruo­to­jų iš dar­bo­vie­tės pra­šo­ma pri­teis­ti su­ma aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­muo­se vė­liau su­ma­žė­jo, ta­čiau po teis­mų ma­ra­to­no išė­jo taip, kad ne įmo­nė li­ko sko­lin­ga vai­ruo­to­jams, o jie įmo­nei.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas pri­tei­sė vi­siems ieš­ko­vams ap­mo­kė­ti teis­mo iš­lai­das, ku­rias pa­ty­rė įmo­nė, sam­dy­da­ma by­lai ad­vo­ka­tus. Pri­teis­tos su­mos nuo 400 iki 600 eu­rų.

Vai­ruo­to­jai krei­pė­si į aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos – Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą. Ta­čiau re­zul­ta­tas toks, kad šios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį, o vai­ruo­to­jams dar išau­go sko­lų dar­bo­vie­tei su­ma. Vie­niems ji pa­di­dė­jo 80-ia eu­rų, ki­tiems – ir po 250 eu­rų.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jame Teis­me vai­ruo­to­jai taip pat iš­gir­do tą pa­tį spren­di­mą, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas bu­vo tei­sus. Ta­da vėl šiek tiek pa­di­dė­jo su­ma, ku­rią vai­ruo­to­jai tu­rė­jo su­mo­kė­ti sa­vo darb­da­viui.

Sko­las ant­sto­liai dar pa­di­di­no

Sko­lą dar išau­gi­no tai, kad vai­ruo­to­jai ne­sku­bė­jo vyk­dy­ti teis­mo ver­dik­to ir įmo­nė krei­pė­si į ant­sto­lius. Ants­to­lių pa­slau­gos sko­las dar išau­gi­no maž­daug po 150 eu­rų. Taip kai ku­rių va­iruo­to­jų sko­la išau­go ir iki 1 000 eu­rų.

Kai ku­rių va­iruo­to­jų sko­la išau­go ir iki 1 000 eu­rų.

Pa­si­gir­do kal­bų, kad kai ku­riems vai­ruo­to­jams te­ko im­tis net pa­sko­las, kad at­si­skai­ty­tų su sko­lo­mis.

Da­lis be­si­by­li­nė­ju­sių vai­ruo­to­jų pa­si­ra­šė at­si­skai­ty­mų gra­fi­kus, nes vi­sos su­mos iš kar­to su­mo­kė­ti ne­pa­jė­gė.

Prof­są­jun­gos pa­ža­dai

„Ne­ga­liu įmo­nės są­skai­ta kaž­ko­kių sko­lų šiaip sau nu­brauk­ti. Tuo la­biau, kad ma­čiau pro­fsą­jun­gos raš­tą vai­ruo­to­jams“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas Vid­man­tas Šul­čius.

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Vid­man­tas Šul­čius ma­no, kad rei­kė­jo su­sto­ti ir ne­be­tęs­ti teis­mi­nio gin­čo, nes nu­ken­tė­ju­siais ta­po ei­li­niai vai­ruo­to­jai, ku­riems dar ten­ka mo­kė­ti ir ne­ma­žas sko­las.

Jis tei­gė, kad tu­ri Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „Sand­rau­ga“ raš­tą, ad­re­suo­tą vie­nam iš vai­ruo­to­jų, ku­ria­me pro­fe­si­nė są­jun­ga ža­da pa­dė­ti „pro­fsą­jun­gos na­riams su teis­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mu“.

Pa­mi­nė­jo ir su­mas, ku­rios, anot V. Šul­čiaus, yra nu­ro­dy­tos ta­me raš­te. Vie­nu at­ve­ju teis­mo iš­lai­dų su­mas ža­dė­ta kom­pen­suo­ti „iki 50 pro­cen­tų“, ki­tu at­ve­ju ža­dė­jo „pa­si­steng­ti pa­rem­ti na­rį iki 50 eu­rų vien­kar­ti­nė­mis pa­šal­po­mis“. Apie tai, kad to­kie pa­ža­dai eg­zis­ta­vo, bet kol kas ne­bu­vo iš­te­sė­ti, „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no ir kai ku­rie vai­ruo­to­jai.

Apie tai, kad po teis­mų ma­ra­to­no pro­fsą­jun­gą pa­li­ko di­džio­ji da­lis jai pri­klau­siu­sių ir teis­mi­niuo­se pro­ce­suo­se da­ly­va­vu­sių vai­ruo­to­jų, pa­tvir­ti­no ir dau­giau žmo­nių.

„Su­mo­kė­jau iš sa­vo ki­še­nės ir vis­kas“, – nu­si­vy­lęs „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė vie­nas iš vai­ruo­to­jų.

„Yra Eu­ro­pos teis­mai“

„Ma­nau, kad bū­tų už­te­kę Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos iš­va­dų ir rei­kė­jo su­sto­ti, bet kaž­ko­dėl ne­sus­to­jo, gal pa­si­ti­kė­jo pro­fsą­jun­ga, ti­kė­jo­si pi­ni­gų?.. Žmo­nės dir­ba pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko ap­skai­tą, ma­to, kiek per mė­ne­sį va­žia­vo mi­nu­čių tiks­lu­mu. Mū­sų dar­bas spe­ci­fi­nis – pra­de­da­me, ka­da nie­kas ne­dir­ba ir bai­gia­me, kai ki­ti jau mie­ga. Ki­taip ne­bu­vo ir ne­bus“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė V. Šul­čius.

Jis ti­ki­no, kad ne kar­tą Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Sei­mo na­rių aki­vaiz­do­je bu­vo pa­siū­ly­ta tai­kos su­tar­tis, įmo­nės Val­dy­ba taip pat raš­tu krei­pė­si dėl tai­kos su­tar­ties, ta­čiau bu­vo nu­spręs­ta to­liau by­li­nė­tis.

Šios is­to­ri­jos pa­sek­mės skau­džios. Įmo­nės va­do­vas skai­čia­vo, kad du bu­vę pro­fsą­jun­gos na­riai, bu­vo at­leis­ti dėl to, kad dar­be al­ko­ho­lio ma­tuok­lis fik­sa­vo pro­mi­les, dar du išė­jo dirb­ti ki­tur, vie­nas stai­ga mi­rė, še­ši pa­si­trau­kė iš pro­fe­si­nės są­jun­gos.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „Sand­rau­ga“ Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ko pa­da­li­nio va­do­vas Ri­man­tas Ru­ge­nis „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė ne­ma­nan­tis, kad pro­fsą­jun­gos na­riai vi­siš­kai pra­lai­mė­jo, nes „yra dar Eu­ro­pos teis­mai“.

„Kaip pa­žiū­rė­si... Jei­gu ne pro­fsą­jun­ga, Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­ke du­šai ir bū­tų li­kę, kaip po Čer­no­by­lio. O kai pro­fsą­jun­ga pa­ju­di­no, at­si­ra­do pi­ni­gų su­tvar­ky­ti“, – sa­kė R. Ru­ge­nis.

Reklama: skolų išieškojimas Vilnius