Socialinės apsaugos ministras lankėsi Joniškyje

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis apie so­cia­li­nes pro­ble­mas šne­kė­jo­si su sa­vi­val­dy­bės ir Užim­tu­mo tar­ny­bos at­sto­vė­mis.
Va­kar Jo­niš­kio ra­jo­ne ap­si­lan­kęs So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis pri­sta­tė so­cia­li­nės po­li­ti­kos nau­jo­ves, o Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pa­tei­ku­si ata­skai­tą apie so­cia­li­nes pa­slau­gas, fi­nan­sa­vi­mą, de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį ra­jo­ne, iš­kė­lė ir ke­le­tą pro­ble­mų.

L. Ku­ku­rai­tis su­pa­žin­di­no su bū­si­mo ki­tų me­tų ša­lies biu­dže­to pa­kei­ti­mais.

„Pa­ly­gi­nus jis bus la­bai so­cia­li­nis, nes šiems rei­ka­lams nu­ma­ty­ta 60 pro­cen­tų biu­dže­to prieau­gio. Augs ba­zi­niai so­cia­li­niai dy­džiai, šal­pos pi­ni­gai, di­dės pen­si­jos“, – sa­kė mi­nist­ras. Pa­sak jo, sie­kia­ma tu­rin­tiems bū­ti­ną­jį dar­bo sta­žą ma­žiau­sias pen­si­jas ge­ro­kai pa­di­din­ti, kad šie žmo­nės ne­lik­tų už skur­do ri­bos.

Mi­nist­ras pri­pa­ži­no, kad di­džiau­sio skur­do ri­zi­kos gru­pės yra sen­jo­rai, vai­kai ir neį­ga­lie­ji, tad sten­gia­ma­si jiems dau­giau skir­ti fi­nan­sa­vi­mo.

Ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­ty­ta neį­ga­lu­mo nu­sta­ty­mo per­tvar­ka. Pla­nuo­ja­ma, kad nu­sta­čius neį­ga­lu­mo ly­gį bū­tų įvar­di­na­mos ir rea­lios kliū­tys konk­re­taus žmo­gaus nor­ma­liam gy­ve­ni­mui vi­suo­me­nė­je ir ta­da ski­ria­mos lė­šos kliū­tims pa­ša­lin­ti. La­bai svar­bus neį­ga­lių­jų už­mtu­mas. Es­tai jau pa­da­rė re­for­mą, ku­rios es­mė, kad neį­ga­lie­ji ska­ti­na­mi ak­ty­viai da­ly­vau­ti įvai­rio­se užim­tu­mo veik­lo­se ir už tai ne­tgi mo­ka­mi pi­ni­gai.

Nu­ma­ty­ta iš­tir­ti, koks kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je yra ba­zi­nis pa­slau­gų šei­mai pa­ke­tas ir su­da­ry­ti len­te­les, ku­rio­se vi­si ga­lė­tų aki­vaiz­džiai pa­si­ly­gin­ti, kas ko­kia­me ra­jo­ne pa­da­ry­ta ge­riau, kur de­rė­tų „pa­si­temp­ti“.

So­cia­li­nę sri­tį – pa­slau­gas, fi­nan­sa­vi­mą, de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį – pri­sta­čiu­si sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Kle­mie­nė pa­mi­nė­jo, kad ra­jo­ne žmo­nių gims­ta dvi­gu­bai ma­žiau nei mirš­ta, o iš be­veik 9,5 mi­li­jo­no eu­rų biu­dže­to lė­šų so­cia­li­nei pa­ra­mai di­džio­ji da­lis ati­ten­ka pa­slau­goms teik­ti.

Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­to­je ata­skai­to­je už­si­min­ta ir apie iš­ky­lan­čias pro­ble­mas. Vie­na jų – skir­tin­gas ra­jo­nuo­se bu­din­čių vai­kų glo­bė­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mas, ku­ris svy­ruo­ja nuo 1000 iki 3000 eu­rų. Dar vis trūks­ta so­cia­li­nių būs­tų, lapk­ri­čio 1 die­noms duo­me­ni­mis, Jo­niš­kio ra­jo­ne lau­kian­čių­jų ei­lė­je bu­vo 132 as­me­nys ir šei­mos. Taip pat yra daug tai­ko­ma ap­ri­bo­ji­mų įvai­riems vyk­do­miems pro­jek­tams. Itin ak­tua­lu – pa­gal­ba as­me­nims, ku­rie nė­ra pa­si­ruo­šę grįž­ti į dar­bo rin­ką. Iš 1200 be­dar­bių Jo­niš­kio ra­jo­ne to­kių yra 7 pro­cen­tai. Šią pro­ble­mą sa­vi­val­dy­bė jau ban­do spręs­ti bend­ra­dar­biau­da­ma su Užim­tu­mo tar­ny­ba, ta­čiau rei­kia dau­giau pa­gal­bos.

L. Ku­ku­rai­tis sa­kė, kad tam bus ski­ria­mos lė­šos, nu­kreip­tos konk­re­čioms kliū­tims įveik­ti, pa­vyz­džiui, žmo­gaus pa­vė­žė­ji­mui iki dar­bo, jei jis pa­ts ne­tu­ri ga­li­my­bės ir nė­ra vie­šo­jo trans­por­to.

Po su­si­ti­ki­mo sa­vi­val­dy­bė­je L.Ku­ku­rai­tis lan­kė­si Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je Die­nos užim­tu­mo cent­ro or­ga­ni­zuo­ta­me res­pub­li­ki­nia­me neį­ga­lių­jų sa­vi­raiš­kos fes­ti­va­ly­je „Mu­zi­ki­nė paukš­tė 2019“, po to vy­ko į Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus.

Komentarai

Gintarė    Šeš, 2019-11-09 / 19:28
Koks greitas ministras, tą pačią dieną spėjo pabūti ir Pakruojyje, o kad problemos būtų taip pat greitai sprendžiamos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.