Šiaulių rajono kultūros įstaigos prisistatė Knygų mugėje

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kny­gų mu­gės Šiau­lių ra­jo­no sten­de lan­ky­to­jai ga­lė­jo at­si­ger­ti van­dens iš "kiau­ro" ąso­čio, ku­rį pa­ga­mi­no na­gin­gie­ji Kur­šė­nų puo­džiai.
Sek­ma­die­nį bai­gė­si ke­tu­rias die­nas tru­ku­si Vil­niaus kny­gų mu­gė, ku­rio­je ak­ty­viai da­ly­va­vo Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros įstai­gos. Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų sa­lė­je tarp dau­ge­lio sten­dų įsi­kū­rė ir sa­vo veik­las pri­sta­tė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro sten­das.

Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų sa­lė­je vei­kė dvi­de­šimt sten­dų, ku­riuo­se įsi­kū­rė kul­tū­ros cent­rai, jų fi­lia­lai, ska­ti­nan­tys įvai­rių žan­rų me­no plėt­rą, puo­se­lė­jan­tys na­cio­na­li­nės kul­tū­ros tra­di­ci­jas.

Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jų sten­das bu­vo la­bai ryš­kus, čia bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Šiau­lių ra­jo­ne iš­leis­tais lei­di­niais, kom­pak­ti­nė­mis plokš­te­lė­mis ir net at­si­ger­ti van­dens iš "kiau­ro" ąso­čio, ku­rį pa­ga­mi­no na­gin­gie­ji Kur­šė­nų puo­džiai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus džiau­gė­si at­si­ra­du­sia ga­li­my­be pa­ro­do­je pri­si­sta­ty­ti re­gio­nų kul­tū­rai ir kul­tū­ros cent­rams.

"Pir­mą kar­tą kny­gų mu­gė­je mes pri­si­sta­to­me kaip di­de­lis kul­tū­ros cent­ras su pla­čia veik­la, su try­li­ka fi­lia­lų vi­sa­me ra­jo­ne. Tai ir Kur­tu­vė­nų teat­rų fes­ti­va­lis, Šiau­lių re­gio­no dai­nų ir šo­kių šven­tė, kon­cer­tų cik­las "Baž­ny­čių nak­tys" ir dau­ge­lis ki­tų. Mums svar­bu pri­sta­ty­ti pa­čią idė­ją, pa­tį šiuo­lai­kiš­ką, ino­va­ty­vų, ryš­kų kul­tū­ros vyks­mą Šiau­lių ra­jo­ne", – ak­cen­ta­vo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė.

Vil­niaus kny­gų mu­gė­je, kaip ir kas­met, ak­ty­viai da­ly­va­vo Šiau­lių ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai.

Ro­ber­ta Ra­si­kie­nė, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos ir kraš­to­ty­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji me­to­di­nin­kė in­for­ma­vo, kad ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kams tai bu­vo pui­ki ga­li­my­bė su­tik­ti ir pa­bend­rau­ti su my­li­mais ra­šy­to­jais, pub­li­cis­tais, at­li­kė­jais, su­ras­ti nau­jų idė­jų ir for­mų bū­si­mų veik­lų ar pro­jek­tų ren­gi­mui.