Šiaulių rajone pernai gimė 301 vaikas

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos ir ar­chy­vo sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Grei­čė pa­si­džiau­gė, kad ra­jo­ne vai­kų gi­mi­mų skai­čius ne­be­ma­žė­ja.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2019 me­tais gi­mė be­veik dvi­gu­bai ma­žiau vai­kų, nei už­re­gist­ruo­ta mir­čių. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos ir ar­chy­vo sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Grei­čė, ap­žvelg­da­ma pa­rė­ju­sius me­tus, in­for­ma­vo, kad sky­rius įre­gist­ra­vo 301 gi­mi­mą, dar 9 ra­jo­no gy­ven­to­jų nau­ja­gi­miai gi­mė už­sie­nio ša­ly­se. Tuo tar­pu mir­ties at­ve­jų už­fik­suo­ta 584, o 11 pi­lie­čių mi­rė už­sie­ny­je.

Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos ir ar­chy­vo sky­riu­je per­nai įre­gist­ruo­tos 293 san­tuo­kos, iš jų 110 nu­sta­ty­ta tvar­ka įvy­ku­sios baž­ny­čio­se, 21 san­tuo­ka bu­vo įre­gist­ruo­ta už­sie­ny­je. O iš­tuo­kų – 132, iš ku­rių 5 už­sie­ny­je.

Ve­dė­ja pa­si­džiau­gė, kad ne­be­ma­žė­ja gi­mi­mų skai­čius. Su­lauk­ta 196 ber­niu­kų ir 195 mer­gai­tės.

Po­pu­lia­riau­si ber­niu­kų var­dai be­veik ne­si­kei­čia – Ka­jus, No­jus, Gab­rie­lius, o mer­gai­čių – Lė­ja, Ga­bi­ja, Luk­nė.

R. Grei­čė pa­ste­bė­jo, kad bu­vo ir to­kių tė­ve­lių, ku­rie da­vė ir neįp­ras­tus var­dus – Ra­ga­nas, Dei­las, Gor­dė­ja, Mi­ra, Klo­ja.

Vis dau­gė­ja po­rų, ku­rios no­ri sa­vo san­tuo­ką įre­gist­ruo­ti bū­tent jų pa­si­rink­to­je vie­to­je. Sky­riaus at­sto­vai nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­li va­žiuo­ti pra­ktiš­kai vi­sur, kur no­ri jau­na­ve­džiai, ta­čiau tik Šiau­lių ra­jo­no ri­bo­se. Daž­nai jau­nos po­ros sa­vo san­tuo­kas įre­gist­ruo­ja ka­vi­nė­se, kai­mo so­dy­bo­se, ta­čiau bu­vo ir to­kių at­ve­jų, kai no­rė­ta su­si­tuok­ti miš­ke.

Anot ve­dė­jos, dau­gė­ja emig­ran­tų, ku­rie vai­kų gi­mi­mus grįž­ta įre­gist­ruo­ti Lie­tu­vo­je. Įre­gist­ra­vus vai­ko gi­mi­mą, jam su­tei­kia­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bė. Vai­kas iki 18 me­tų ga­li tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, jei tos ša­lies, ku­rio­je gy­ve­na jo tė­ve­liai, įsta­ty­mai tai lei­džia. Su­lau­kus pil­na­me­tys­tės, vai­kui rei­kės pa­si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų pi­lie­ty­bių.