Rudens šventėje įprasmintas iškilių asmenybių atminimas

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Mi­cai­čių bend­ruo­me­nę su­tel­kė žy­gis su 100 met­rų il­gio tris­pal­ve.
Sek­ma­die­nį Mi­cai­čiuo­se (Šiau­lių r.) vy­kę Kry­žiaus Išaukš­ti­ni­mo at­lai­dai ar­ba Ru­dens šven­tė pra­si­dė­jo Mi­cai­čių Nuk­ry­žiuo­to­jo Jė­zaus baž­ny­čio­je ati­deng­ta "At­kur­tos Lie­tu­vos šimt­me­čio" at­mi­ni­mo len­te­lė ku­ni­gui Kons­tan­ti­nui Šlei­niui. Išs­kir­ti­nį pa­sa­ko­ji­mą apie šį ku­ni­gą su­ti­ko pa­tei­kė is­to­ri­kas Jo­nas Ki­ri­liaus­kas.

Po Šv. Mi­šių vi­si su­si­rin­ku­sie­ji da­ly­va­vo ak­ci­jo­je "Tris­pal­vės žy­gis per Mi­cai­čius". Ne­sus­tab­dė net ir ne­pa­lan­kus oras – nuo pat baž­ny­čios iki Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Mi­cai­čių fi­lia­lo gy­ven­to­jai ir sve­čiai žy­gia­vo su 100 met­rų tris­pal­ve.

Pa­si­bai­gus ak­ci­jai vi­si rin­ko­si į Ru­dens šven­tę, skir­tą Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tams pa­mi­nė­ti. Ka­dan­gi ra­šy­to­jas ku­rį lai­ką ku­ni­ga­vo Mi­cai­čiuo­se, to­dėl nu­spręs­ta įpras­min­ti šios iš­ki­lios as­me­ny­bės at­mi­ni­mą. Šia pro­ga Birš­to­no kul­tū­ros cent­ro teat­ras vai­di­no spek­tak­lį pa­gal Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to pje­sę "Že­mės ar mo­ters" (re­ži­sie­rius Ri­man­tas Ja­cuns­kas). Po spek­tak­lio ren­gi­nio da­ly­viams kon­cer­ta­vo Ša­ky­nos fi­lia­lo gru­pė "Ly­gia­die­nis", Pa­žiuž­mės me­džio­to­jų bū­re­lio vy­rai vai­ši­no pa­čių vir­ta šiur­pa, Kur­šė­nų gam­ti­nin­kų bū­re­lis links­mi­no vai­kus, o fo­tog­ra­fi­jų mė­gė­jai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti Vai­vos Mel­vy­dai­tės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą "Da­le­lė Že­mai­ti­jos", skir­tą Že­mai­ti­jos me­tams.

Vai­vos MEL­VY­DAI­TĖS nuo­tr.
Birš­to­no kul­tū­ros cent­ro teat­ras Mi­cai­čių bend­ruo­me­nei vai­di­no spek­tak­lį pa­gal Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to pje­sę "Že­mės ar mo­ters".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.