Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius ne­te­ko po­sto be nu­si­žen­gi­mo

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­riu­mi il­giau kaip 7 me­tus dir­bęs And­rius Al­ma­nis yra Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, taip pat va­do­vau­ja tarp­tau­ti­nio pa­lai­ky­mo bend­ri­jai „Ke­lias į sva­jo­nę“, ku­ri pa­de­da Uk­rai­no­je nuo ka­ro nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms.
Ke­lio­li­ka me­tų Ven­tos re­gio­ni­nia­me par­ke dir­ban­tis And­rius Al­ma­nis šį mė­ne­sį ne­te­ko di­rek­to­riaus pa­rei­gų, jas lai­ki­nai at­lie­ka vy­riau­sia­sis eko­lo­gas Ne­ri­jus Gud­mo­nas.

 

2007 me­tais A. Al­ma­nis pa­li­ko tar­ny­bą Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­be ir įsi­dar­bi­no Ven­tos re­gio­ni­nia­me par­ke vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu in­for­ma­ci­jai, o 2011 – ai­siais ta­po di­rek­to­riu­mi.

Šie­met įsa­ky­mą dėl įstai­gos va­do­vo A. Al­ma­nio per­kė­li­mo į vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to (rein­dže­rio) pa­rei­gas pa­si­ra­šė Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Sta­nis­lo­vai­tis.

Jis "Šiau­lių kraš­tui" mo­ty­va­vo:

"Ka­dan­gi po­nas Al­ma­nis pa­ten­ki­na­mai blo­gai ver­tin­tas dėl sa­vo veik­los pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus, o 2018-ai­siais kaip va­do­vas bu­vo ne­pa­kan­ka­mai ak­ty­vus, ini­cia­ty­vus, veik­lus – už­tat per­kel­tas į že­mes­nes pa­rei­gas".

A. Al­ma­nis ne­gin­či­jo darb­da­vio spren­di­mo. A. Sta­nis­lo­vai­tis įžvel­gia, kad pa­ts bu­vęs di­rek­to­rius su­vo­kė pa­rei­gas bu­vus per su­dė­tin­gas.

"Pab­rė­žiu, kad A. Al­ma­nio dar­bo ver­tin­to­jai ne­nus­ta­tė jo­kių įsta­ty­mų pa­žei­di­mų, o jei taip bū­tų – iš­kart at­lei­di­mas iš dar­bo", – sa­kė A. Sta­nis­lo­vai­tis.

Jo tei­gi­mu, re­tai pa­si­tai­ko pa­že­min­ti pa­rei­go­se ku­rio nors ša­lies re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rių.

Įs­ta­ty­mai nu­ma­to, kad iki me­tų lai­ko­tar­pio Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­ti ga­lės vy­riau­sia­sis eko­lo­gas Ne­ri­jus Gud­mo­nas.

Ta­čiau ne­sku­ba­ma skelb­ti kon­kur­są nuo­la­ti­nio di­rek­to­riaus paieš­koms.

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Ke­lio­li­ka me­tų Ven­tos re­gio­ni­nia­me par­ke dir­ban­tis And­rius Al­ma­nis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.