Rašytojos atminimą primins jos vardo skveras

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Ra­šy­to­jos Jo­li­tos Skab­laus­kai­tės at­mi­ni­mas, praė­jus be­veik dve­jiems me­tams nuo jos mir­ties, pa­ga­liau bus įam­žin­tas gim­ta­ja­me Jo­niš­ky­je, jos var­du pa­va­di­nant šį par­ke­lį.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti spren­di­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį Li­vo­ni­jos gat­vė­je ne­to­li pa­ra­pi­ji­nių se­ne­lių na­mų „San­ta­ra“, ku­riuo­se pa­sku­ti­nius sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus lei­do ra­šy­to­ja Jo­li­ta Skab­laus­kai­tė, ir vi­sai prie Var­po gat­vės, kur sto­vė­jo jos tė­vų na­mas, esan­čiam skve­re­liui bus su­teik­tas šios iš­ki­lios kraš­tie­tės var­das. Ra­šy­to­ja mi­rė prieš dve­jus me­tus.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba dar 2019 me­tų rugp­jū­čio 30 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je svars­tė Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos, Žiem­ga­los-Aukš­tai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus, Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bo „Aud­ru­vė“ pra­šy­mą įam­žin­ti ra­šy­to­jos Jo­li­tos Skab­laus­kai­tės at­mi­ni­mą. Ja­me ir bu­vo nu­tar­ta siū­ly­ti ra­jo­no Ta­ry­bai kū­rė­jos var­du pa­va­din­ti skve­re­lį, esan­tį prie Jo­niš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų „San­ta­ra“.

Li­vo­ni­jos gat­vės skve­ras yra įtrauk­tas į sa­vi­val­dy­bės bio­lo­gi­nio tur­to są­ra­šą. Šio­je te­ri­to­ri­jo­je prie skve­ro ir van­dens tel­ki­nio da­bar for­muo­ja­mas že­mės skly­pas.

Vė­liau šio­je vie­to­je ga­lė­tų at­si­ras­ti in­te­rak­ty­vus ra­šy­to­jos suo­le­lis, ki­ti ak­cen­tai.

Pir­mi­nę idė­ją su­teik­ti skve­re­liui ra­šy­to­jos var­dą ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me dar 2018 me­tais me­tais iš­reiš­kė Žiem­ga­los kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­rius. Taip pat į dar bu­vu­sį tuo­me­ti­nį ra­jo­no me­rą Ge­di­mi­ną Če­pu­lį krei­pė­si Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos va­do­vė Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė, teig­da­ma, kad „(...) ši vie­ta sim­bo­liš­kai ap­go­bia vi­są ra­šy­to­jos gy­ve­ni­mą. Nuo­ša­lus, kuk­lus, at­sklei­džian­tis gam­tos gro­žį par­kas glau­džiai su­si­lie­ja su J. Skab­laus­kai­tės kū­ry­ba, atei­ty­je ja­me ga­lė­tų vyk­ti įvai­rūs li­te­ra­tū­ri­niai skai­ty­mai, ku­riuos or­ga­ni­zuo­jant mie­lai tal­kin­tų Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­ga“. Taip pat pri­min­ta, kad 2020 me­tų rug­sė­jo 20-ąją bus mi­ni­mas ra­šy­to­jos J. Skab­laus­kai­tės 70-me­tis.

Tuo me­tu bu­vo ki­lu­sios įvai­rios dis­ku­si­jos. Pra­dė­jus do­mė­tis sa­vi­val­dy­bės pla­nais, Ad­mi­nist­ra­ci­ja re­dak­ci­ją ta­da in­for­ma­vo, kad ap­skri­tai svars­to­ma te­ma, kaip de­rė­tų pa­gerb­ti ži­no­mus kul­tū­ros pa­sau­ly­je kraš­tie­čius. Bu­vo iš­reikš­ta nuo­mo­nių, kad J. Skab­laus­kai­tės var­du gal­būt reik­tų pa­va­din­ti gat­vę, tuo­me­ti­nis Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos na­rys Dai­nius Vyš­niaus­kas siū­lė skir­ti vie­tos rek­rea­ci­nė­je zo­no­je, gal­būt mies­to par­ke, ir įkur­ti ap­skri­tai Jo­niš­kio kraš­to me­ni­nin­kų, kū­rė­jų alė­ją. Ta­čiau vė­liau iš­si­kris­ta­li­za­vo aiš­ki po­zi­ci­ja J. Skab­laus­kai­tės var­du pa­va­din­ti skve­re­lį, juo­lab kad mies­te yra ne vie­nas skve­ras ir jie pa­va­di­ni­mų ne­tu­ri.

Ra­šy­to­ja J. Skab­laus­kai­tė iš­lei­do vie­nuo­li­ka kny­gų, iš jų – še­šis ro­ma­nus. 1987 me­tais J. Skab­laus­kai­tei pa­skir­ta An­ta­no Jo­ny­no pre­mi­ja už de­biu­ti­nę kny­gą „Tik švie­sūs paukš­čiai nak­ty­je“, 1998 me­tais – Že­mai­tės li­te­ra­tū­ri­nė pre­mi­ja už ro­ma­ną „Mė­ne­sie­nos ska­li­kas“, o 2010 me­tais ro­ma­nas „Sa­do sind­ro­mas“ su­lau­kė no­mi­na­ci­jos Me­tų kny­gos rin­ki­muo­se. Ne­se­niai pa­si­ro­dė po­mir­ti­nė ra­šy­to­jos no­ve­lių ir apy­sa­kų kny­ga „Fa­tum“.