Rašytojo jubiliejui – knyga

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Kny­gą grei­čiau nei per me­tus iš­lei­do Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ro­mual­da Kul­šy­tė.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo si­na­go­go­je bū­rys kū­rė­jų ir li­te­ra­tū­ros mė­gė­jų su­ti­ko ką tik pa­si­ro­džiu­sią kny­gą "Juo­zas Paukš­te­lis ir Juo­zo Paukš­te­lio pre­mi­jos lau­rea­tai". Kny­gos su­da­ry­to­ja – Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ro­mual­da Kul­šy­tė. Lei­di­nys skir­tas ra­šy­to­jo 120-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms.

Nau­jo­ji kny­ga su­da­ry­ta iš dvie­jų da­lių. Pir­mo­jo­je pub­li­kuo­ja­mi pa­ties J. Paukš­te­lio pri­si­mi­ni­mai apie gim­tuo­sius Ti­to­nius (čia iki šiol bu­vu­sio­je ra­šy­to­jo so­dy­bos vie­to­je te­be­vei­kia jam skir­tas at­mi­ni­mo kam­ba­rys), straips­niai apie pa­tį ra­šy­to­ją.

Pa­si­ro­dė, kad kny­go­je pa­teik­ti fak­tai kai kam iš pa­kruo­jiš­kių su­tei­kė ir nau­jų ži­nių. An­tai, ko­dėl bū­si­ma­sis ra­šy­to­jas, gi­męs pa­va­sa­rį prieš Šv. Ka­zi­mie­rą, bu­vo pa­va­din­tas Juo­zu. O var­das Pta­šins­kų sū­ne­liui bu­vęs duo­tas tik­riau­siai se­ne­lio, 1831-ųjų me­tų su­ki­li­mo da­ly­vio Juo­zo Pta­šins­ko gar­bei.

Ant­ro­je kny­gos da­ly­je – J. Paukš­te­lio li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tų pri­si­mi­ni­mai, min­tys, kū­ry­ba. Lei­di­nys gau­siai iliust­ruo­tas nuo­trau­ko­mis.

Li­te­ra­tū­ros kri­ti­kė Jū­ra­tė Sprin­dy­tė su­skai­čia­vo, kad iš sep­ty­nio­li­kos J. Paukš­te­lio pre­mi­jos lau­rea­tų dau­giau­siai, de­vy­ni, ap­do­va­no­ti už ro­ma­nus. Pre­mi­ja taip pat bu­vo skir­ta še­šiems no­ve­lių rin­ki­niams, biog­ra­fi­niams už­ra­šams ir pro­zos kny­gai.

Išt­rau­kas iš kny­gos "Juo­zas Paukš­te­lis ir Juo­zo Paukš­te­lio pre­mi­jos lau­rea­tai" skai­tė li­te­ra­tū­ri­nes su­tik­tu­ves ve­dęs dik­to­rius Juo­zas Šal­kaus­kas, ak­to­rė Gra­ži­na Ur­bo­nai­tė. Sa­vo kū­ri­nių iš­trau­kas pri­sta­tė, min­ti­mis da­li­jo­si lau­rea­tai Apo­li­na­ras Če­pu­lis ir Da­nie­lius Mu­šins­kas. Jau Am­ži­ny­bėn išė­ju­sįžiam lau­rea­tui Hen­ri­kui Čig­rie­jui at­sto­va­vo duk­ra Eg­lė Čig­rie­jū­tė – Stro­lie­nė, skai­čiu­si iš­trau­ką iš pa­sku­ti­nio­sios, prieš pat ra­šy­to­jo mir­tį pa­si­ro­džiu­sios kny­gos.

Iš sep­ty­nio­li­kos lau­rea­tų sep­ty­ne­tas – jau Am­ži­ny­bė­je.

Kal­bė­da­ma apie J. Paukš­te­lio vie­tą Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ro­je, J. Sprin­dy­tė ypa­tin­gai pa­brė­žė nuo­la­ti­nį jo kū­ry­bos leit­mo­ty­vą – ry­šį su sa­vuo­ju kraš­tu, gim­ti­nės jaus­mą. Taip pat – op­ti­miz­mą, po­žiū­rį "ką ki­tam duo­di, tą sau gau­ni".

Su­da­ry­to­ja R. Kul­šy­tė pri­si­mi­nė, kad ke­lias į žy­miau­siam Pak­ruo­jo ra­šy­to­jui skir­tą kny­gą pra­si­dė­jo dar per­nai. Į bib­lio­te­ką už­su­ku­si pa­kruo­jie­tė švie­suo­lė Re­da Jė­čiū­tė pa­siū­lė 2019-uo­sius, ju­bi­lie­ji­nius J. Paukš­te­lio me­tus, pa­mi­nė­ti jam skir­ta kny­ga.

"Su­ti­kau to­kio dar­bo im­tis ne iš kar­to, bet R. Jė­čiū­tė vis dėl­to įti­ki­no. O juk iki tol kny­gos ne­su lei­du­si! Bet tai, kad ra­šy­to­jo var­dą bib­lio­te­ka tu­ri jau dvi­de­šimt vie­ne­rius me­tus, įpa­rei­go­ja. Šių me­tų pra­džio­je iš­siun­čiau pir­muo­sius laiš­kus ra­šy­to­jams – J. Paukš­te­lio pre­mi­jos lau­rea­tams ar­ba jų ar­ti­mie­siems. Kai pra­dė­jo plauk­ti at­sa­ky­mai – pa­ra­šiau pro­jek­tą kny­gą fi­nan­suo­ti, už­vi­rė dar­bas", – pri­si­mi­nė R. Kul­šy­tė.

Lei­di­nį fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, rė­mė Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė. Į kny­gos lei­dy­bos rei­ka­lus di­rek­to­rė įtrau­kė ir "Žiem­ga­los" lei­dyk­lą, ra­šy­to­jų klu­bo na­rius, ko­le­gas iš Šiau­lių Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos.

J. Paukš­te­lio pre­mi­ją už ge­riau­sią kū­ri­nį kai­mo te­ma 1985-ai­siais įstei­gė tuo­me­ti­nis "Nau­jo ūkio" ko­lū­kis, vei­kęs Ti­to­niuo­se. Ko­lū­kiui iši­rus, 1993-iai­siais pre­mi­jos stei­gė­jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mė ir tra­di­ci­ją tę­sia Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­rius.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Nau­ja­sis lei­di­nys pri­me­na ne tik žy­miau­sią iš Pak­ruo­jo ki­lu­sį ra­šy­to­ją Juo­zą Paukš­te­lį, bet ir jo pre­mi­jos lau­rea­tų kū­ry­bą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos