Vagone-restorane arbata kol kas negaruoja

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės nu­pirk­tas va­go­nas-res­to­ra­nas jau me­tus sto­vi in­di­vi­dua­lios įmo­nės "Fas­ma" te­ri­to­ri­jo­je ir iki šiol ne­ras­ta bū­dų jam per­ga­ben­ti į mies­tą.
Prieš me­tus auk­cio­ne Radviliškio rajono sa­vi­val­dy­bės įsi­gy­tas va­go­nas-res­to­ra­nas val­džiai, re­gis, ta­po ne­ma­žu gal­vos skaus­mu.
Nors ža­dė­ta ne­tru­kus po pir­ki­mo jį pa­sta­ty­ti mies­to par­ke ir per­duo­ti jau­ni­mo reik­mėms, va­go­nas vis dar te­bes­to­vi pri­va­čios įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je. Ar ne­bu­vo per daug sku­bo­tas šis pir­ki­mas?

Ža­lia švie­sa už­deg­ta neei­li­nia­me po­sė­dy­je

Kad ga­lė­tų auk­cio­ne iš AB "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" įsi­gy­ti va­go­ną-res­to­ra­ną, praė­ju­sių me­tų lie­pą me­rui An­ta­nui Če­po­no­niui te­ko su­šauk­ti neei­li­nį Ta­ry­bos po­sė­dį.

Nors ta­da ir bū­ta pa­bam­bė­ji­mų, jog klau­si­mas svars­to­mas per daug sku­bo­tai, net ne­spė­jus jo iš­nag­ri­nė­ti ko­mi­te­tuo­se, ra­jo­no me­rui pa­vy­ko su­lauk­ti dau­gu­mos pa­lai­ky­mo ir ža­lia švie­sa ne­tra­di­ci­niam pir­ki­niui bu­vo už­deg­ta.

Abe­jo­nių tą­kart su­kė­lė ne tik klau­si­mo svars­ty­mo sku­ba, bet ir pir­ki­nio tiks­lin­gu­mas – ar ver­ta už kaž­ko­kį va­go­ną mo­kė­ti per 30 tūks­tan­čių eu­rų, kai yra svar­bes­nių sri­čių, kur bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti šias lė­šas, ar tik­rai jau­ni­mas no­rės juo nau­do­tis, ar ne­bus taip, kad po po­ros me­tų va­go­nas taps nie­kam ne­rei­ka­lin­gas?

Juo la­biau kad vien pir­ki­mui skir­tų lė­šų ne­pa­kaks – kai­nuos ir va­go­no pri­tai­ky­mas nu­ma­ty­toms reik­mėms.

Tą­kart me­ras A. Če­po­no­nis pa­ti­ki­no, jog sku­ba­ma dėl to, kad dau­giau pa­na­šių va­go­nų "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" ne­tu­ri ir, pra­lei­dus jų par­da­vi­mo mo­men­tą, ne­be­lik­tų ga­li­my­bių įsi­gy­ti ge­le­žin­ke­li­nin­kų sos­ti­nei tin­kan­tį pir­ki­nį. O lė­šų jam prižiūrėti ir re­mon­tuoti esą ne­rei­kės: va­go­no būk­lė pui­ki, o jį eksp­loa­tuos ir pri­žiū­rės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja "Jau­ni­mo erd­vės", jau tu­rin­ti jo pa­nau­do­ji­mo idė­jų.

Pa­sak idė­ją pa­lai­kiu­sio tuo­me­ti­nio vi­ce­me­ro Ka­zi­mie­ro Au­gu­lio, ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je, va­go­ne, jau­ni­mas iš­reiš­kė no­rą reng­ti kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves, su­si­ti­ki­mus, pro­tų mū­šius. Čia esą ga­lė­tų bū­ti pre­kiau­ja­ma jų iš­kep­tais ke­pi­niais, ka­va, ar­ba­ta bei or­ga­ni­zuo­ja­mos ne­tra­di­ci­nės pa­mo­kos mo­ki­niams, ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai su žy­miais žmo­nė­mis, kraš­tie­čiais.

Jau­ni­mas ki­to­je vie­to­je va­go­no ne­no­ri

Kai "Šiau­lių kraš­tas" prieš me­tus kal­bė­jo su Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro, ku­riam bu­vo per­duo­tas ne­tra­di­ci­nis pir­ki­nys, di­rek­to­riu­mi Vai­do­tu Ja­ka­vi­čiu­mi, jis tei­gė, kad įpras­ti­nė ap­lin­ka jau­ni­mui jau yra pa­bo­du­si ir jie ieš­ko ne­tra­di­ci­nių erd­vių sa­vo ini­cia­ty­voms.

Tuo­met V. Ja­ka­vi­čius pri­pa­ži­no, jog be­ne di­džiau­sia pro­ble­ma bus per­ga­ben­ti va­go­ną-res­to­ra­ną iš pri­va­čios įmo­nės "Fas­ma", į ku­rios te­ri­to­ri­ją bė­giais jis bu­vo at­ga­ben­tas, į nu­ma­ty­tą­ vie­tą mies­to par­ke.

Jo tei­gi­mu, dėl to jau pra­dė­ta tar­tis su di­de­lių ga­ba­ri­tų kro­vi­nius ga­be­nan­čia įmo­ne Klai­pė­do­je.

Nuo šio po­kal­bio praė­jo me­tai, ta­čiau va­go­nas-res­to­ra­nas te­bes­to­vi "Fas­mo­je".

Per tą lai­ką įvy­ko įvai­rių po­ky­čių – va­go­nas pa­ti­kė­ji­mo tei­se per­duo­tas ki­tai įstai­gai. Da­bar šiuo tur­tu dis­po­nuos ne­be Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ras, o Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ras. Esą taip pa­sielg­ta iš da­lies dėl to, kad "Jau­ni­mo erd­vės" at­si­sa­kė im­tis eksp­loa­tuo­ti va­go­ną ir da­bar lau­kia­ma kul­tū­ros spe­cia­lis­tų ini­cia­ty­vų.

Re­dak­ci­ja pa­si­tei­ra­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos "Jau­ni­mo erd­vės" at­sto­vo Min­dau­go Vil­niaus, ko­dėl mies­to jau­ni­mas ne­be­no­ri eksp­loa­tuo­ti va­go­no, nors iki tol vie­šai skel­bė to­kius sa­vo ke­ti­ni­mus, da­li­jo­si idė­jo­mis, ko­kia veik­la ga­lė­tų bū­ti ja­me vyk­do­ma, ir lau­kė, ka­da ga­lės va­go­ne pra­dė­ti vir­ti ar­ba­tą.

M. Vil­niaus pa­ti­ki­ni­mu, idė­jos kur­ti jau­ni­mo šta­bą va­go­ne ir ten reng­ti ren­gi­nius bu­vo at­si­sa­ky­ta po to, kai paaiš­kė­jo, jog va­go­nas į jau­ni­mo pa­mėg­tą mies­to par­ką at­ga­ben­tas ne­bus.

"Ki­ta jo vie­ta mū­sų ren­gi­niams ne­bū­tų pa­lan­ki ir ne­bū­tų pa­trauk­li jau­ni­mui. Ta­čiau mes neat­si­sa­ko­me pa­da­ly­vau­ti Kul­tū­ros cent­ro va­go­ne or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se", – tei­gė M. Vil­nius.

Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, vie­toj mies­to par­ko jis bus sta­to­mas Lais­vės alė­jos gat­vė­je, ša­lia bu­vu­sios ka­ri­nin­kų ra­mo­vės, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio bė­gių.

Va­go­ną pla­nuo­ja­ma per­ga­ben­ti iki ju­bi­lie­jaus

Pa­sak ra­jo­no vi­ce­me­ro Min­dau­go Pau­liu­ko, iš sa­vo pirm­ta­ko pe­rė­mu­sio su va­go­no pa­sta­ty­mu su­si­ju­sius rū­pes­čius, va­go­nas-res­to­ra­nas kol kas dar ne­ra­do sa­vo nuo­la­ti­nės sto­vė­ji­mo vie­tos, nes dar ne­baig­tos de­ry­bos su "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais" dėl jo per­ga­be­ni­mo iki nau­jo­sios vie­tos kai­nos.

Vie­ta ša­lia ka­ri­nin­kų ra­mo­vės va­go­nui esą pa­si­rink­ta dėl to, jog per 60 to­nų sve­rian­čią trans­por­to prie­mo­nę bū­tų bu­vę per daug su­dė­tin­ga per­ga­ben­ti mies­to gat­vė­mis. Tai bū­tų kai­na­vę ne tik di­džiu­lius pi­ni­gus, bet ir dėl di­de­lių kro­vi­nio ga­ba­ri­tų pa­rei­ka­la­vę di­de­lių pa­ruo­šia­mų­jų dar­bų, net iki me­džių pjo­vi­mo.

Vi­ce­me­ras pa­tvir­ti­no, jog dėl to šią sa­vai­tę va­žia­vo į Vil­nių ir su­si­ti­ko su ge­le­žin­ke­lių bend­ro­vės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pa­sak jo, bend­ro­vė pa­tei­kė pre­li­mi­na­rią dar­bų kai­ną, ta­čiau kol ji nė­ra ga­lu­ti­nė, M. Pau­liu­kas neatsk­lei­dė jos dy­džio.

M. Pau­liu­ko tei­gi­mu, va­go­nas-res­to­ra­nas ša­lia bu­vu­sio ka­ri­nin­kų ra­mo­vės pa­sta­to, ku­ria­me šiuo me­tu yra įsi­kū­rę šau­liai, tu­rė­tų at­si­ras­ti iki Rad­vi­liš­kiui svar­bios da­tos – per­ga­lės prieš ber­mon­ti­nin­kus 100-me­čio, lapk­ri­čio 22-osios.

Ta­čiau vien at­ga­be­ni­mu tai neap­si­ri­bos – kad va­go­nas-res­to­ra­nas ga­lė­tų at­lik­ti nu­ma­ty­tas funk­ci­jas, ja­me tu­rės bū­ti įves­ta elekt­ra, van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lai, iš­spręs­ti šil­dy­mo klau­si­mai.

Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės Ind­rės Gin­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, jų įstai­ga kol kas dar ne­tu­ri konk­re­čių idė­jų, kam ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ja­mas va­go­nas-res­to­ra­nas.

"Bet tai tu­rė­tų bū­ti su­si­ję su jau­ni­mu. Ma­nau, kad kar­tu su jais mė­gin­si­me kaž­ką gal­vo­ti", – sa­kė cent­ro va­do­vė.

Ta­čiau di­rek­to­rė pri­pa­ži­no, jog nu­ma­ty­ta nau­jo­ji va­go­no-res­to­ra­no pa­sta­ty­mo vie­ta jiems nė­ra priim­ti­na dėl dvie­jų prie­šais sto­vin­čių įstai­gų – lai­do­ji­mo na­mų ir alaus ba­ro.

"Jau­ni­mo ren­gi­niai pa­pras­tai su­si­ję su mu­zi­ka, tam tik­ru triukš­mu, jau­nat­viš­ka nuo­tai­ka, o kai­my­nys­tė­je esan­tys lai­do­ji­mo na­mai vi­sa tai la­bai ri­bo­tų. Be to, ne­si­no­rė­tų, kad jau­ni žmo­nės tap­tų alaus ba­ro kas­die­ny­bės ste­bė­to­jais", – abe­jo­nė­mis dėl va­go­no pa­sta­ty­mo vie­tos da­li­jo­si I. Gin­ke­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, kur kas tin­ka­mes­nė bū­tų kiek to­lė­liau nuo šių įstai­gų esan­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, ta­čiau kam ji pri­klau­so ir ar bū­tų to­kia va­go­no pa­sta­ty­mo šio­je vie­to­je ga­li­my­bė, ji ne­ži­no­jo.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ra­jo­no vi­ce­me­ras Min­dau­gas Pau­liu­kas: "Va­go­no-res­to­ra­no at­ga­be­ni­mo į mies­to par­ką kaš­tai bū­tų bu­vę di­džiu­liai".