Radviliškis suburs ir senjorus, ir jaunimą

Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos 2A kla­sės mo­ki­nės Ves­ti­nos Gul­bi­nai­tės su­kur­tas lo­go­ti­pas pa­tvir­tin­tas Na­cio­na­li­nės IV TAU uni­ver­sia­dos sim­bo­liu.
Šių­me­tę va­sa­rą Rad­vi­liš­kis į neei­li­nius ren­gi­nius su­burs ir jau­ni­mą, ir sen­jo­rus. Bir­že­lio pa­bai­go­je čia vyks tarp­tau­ti­nis jau­ni­mo kul­tū­ros ir spor­to fes­ti­va­lis, o lie­pos pra­džio­je – na­cio­na­li­nė TAU uni­ver­sia­da.

Jau­ni­mo fes­ti­va­ly­je rung­sis ir ga­liū­nai

Kol kas dar neaiš­ku, ku­rių ša­lių de­le­ga­ci­jos at­vyks į bir­že­lio 24–28 die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je or­ga­ni­zuo­ja­mą tarp­tau­ti­nį jau­ni­mo kul­tū­ros ir spor­to fes­ti­va­lį.

Kol kas or­ga­ni­za­to­riai tik iš­siun­tė kvie­ti­mus ke­lių ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo par­tne­riams ir šiuo me­tu lau­kia jų at­sa­ky­mo.

Į fes­ti­va­lį kvie­čia­mas jau­ni­mas iš Bal­ta­ru­si­jos – Hor­kų, Mins­ko, Nes­vy­žiaus ra­jo­nų, Uk­rai­nos – Uma­nės mies­to, Len­ki­jos – Ka­dzid­lo, Ma­zo­vi­jos Gro­dzis­ko ir Gniez­no, Šve­di­jos – Ska­ros, Gru­zi­jos – Cha­šu­rio, Lat­vi­jos – Baus­kės ra­jo­nų.

Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, ke­tu­rias die­nas vyk­sian­čia­me fes­ti­va­ly­je įvai­rių ša­lių jau­ni­mas šoks, dai­nuos, bend­raus, spor­tuos ir skleis ži­nią apie bend­rys­tę.

Pra­dė­ta pla­nuo­ti ir fes­ti­va­lio pro­gra­ma. Nu­ma­to­ma, jog pa­grin­di­niai fes­ti­va­lio ren­gi­niai vyks ke­lio­se vie­to­se.

Rad­vi­liš­kio mies­to par­ke kiek­vie­ną va­ka­rą vyks sve­čių iš už­sie­nio kon­cer­tai, jų at­sto­vau­ja­mų ša­lių kul­tū­ros, tra­di­ci­jų ir pa­pro­čių pri­sta­ty­mas, Lie­tu­vos ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no jau­ni­mo gru­pių kon­cer­tai.

Ša­lia esan­čiuo­se sta­dio­ne, are­no­je ir ba­sei­ne jau­ni­mo ko­man­dos su­si­rungs plau­ki­mo, pa­plū­di­mio tink­li­nio, fut­bo­lo ir krep­ši­nio var­žy­bo­se.

Fes­ti­va­ly­je nu­ma­ty­tas ir ne­be pir­mą kar­tą rad­vi­liš­kie­čius nu­džiu­gi­nan­tis ir di­de­lį bū­rį žiū­ro­vų su­trau­kian­tis ren­gi­nys – ga­liū­nų čem­pio­na­tas.

Šie­met tai tu­rė­tų bū­ti Eu­ro­pos ga­liū­nų čem­pio­na­tas. Kaip ir per­nai, Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sio Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lio me­tu, jis vyks mies­to par­ke ir yra nu­ma­ty­tas fes­ti­va­lio už­da­ry­mo ren­gi­ny­je bir­že­lio 27 die­ną (per­nai rad­vi­liš­kie­čius džiu­gi­no Bal­ti­jos ga­liū­nų čem­pio­na­to stip­ruo­liai).

Uni­ver­sia­da jau tu­ri lo­go­ti­pą

Praū­žus jau­ni­mo ren­gi­niui, lie­pos 2–3 die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je bus lau­kia­ma sen­jo­rų "de­san­to". Dvi die­nas čia vyks "Na­cio­na­li­nė IV TAU uni­ver­sia­da 2020". Ma­no­ma, kad į ją ga­li su­va­žiuo­ti apie ke­lis šim­tus sen­jo­rų iš įvai­rių ša­lies Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tų.

Tre­čio­ji na­cio­na­li­nė TAU uni­ver­sia­da per­nai bu­vo su­reng­ta Ma­žei­kiuo­se. Jo­je kar­tu su ki­tais sen­jo­rais iš aš­tuo­nio­li­kos ša­lies ra­jo­nų da­ly­va­vo ir rad­vi­liš­kie­čiai. Tą­kart uni­ver­sia­do­je sa­vo jė­gas iš­ban­dė apie 500 vy­res­nio am­žiaus spor­ti­nin­kų.

Uni­ver­sia­da, ku­rio tiks­las – pro­pa­guo­ti spor­tą bei fi­zi­nį ak­ty­vu­mą kaip neats­ki­ria­mą as­me­ny­bės ug­dy­mo prie­mo­nę, svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mo šal­ti­nį tarp pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių, jau tu­ri ir sa­vo lo­go­ti­pą.

Jis bu­vo su­kur­tas ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se, ku­ria­me da­ly­va­vo ke­lio­li­ka da­ly­vių, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai pa­tei­ku­sių sep­ty­nio­li­ka dar­bų.

Lo­go­ti­po ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos spren­di­mu, lai­mė­to­ju pri­pa­žin­tas Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos 2A kla­sės mo­ki­nės Ves­ti­nos Gul­bi­nai­tės su­kur­tas lo­go­ti­pas.

Jis pa­tvir­tin­tas Uni­ver­sia­dos sim­bo­liu ir bus nau­do­ja­mas įvai­rio­se veik­lo­se: rek­la­muo­jant, vie­ši­nant veik­las ir re­zul­ta­tus.

Ir nu­ga­lė­to­ja, ir kon­kur­so da­ly­viai bus pa­gerb­ti uni­ver­sia­dos ati­da­ry­mo šven­tė­je. Da­ly­viai bus ap­do­va­no­ti pa­dė­ko­mis, o nu­ga­lė­to­jai įteik­ta at­mi­ni­mo do­va­na.