Pristatė knygą ir filmus Vilniuje

Leo­no KA­RA­LIŪ­NO as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Vil­niu­je į Leo­no Ka­ra­liū­no fil­mų, pa­ro­dos ir kny­gos pri­sta­ty­mą su­si­rin­ko kraš­tie­čiai iš sos­ti­nės ir Kau­no bei ki­ti gar­bin­gi sve­čiai.
Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­tis Leo­nas Ka­ra­liū­nas Vil­niu­je Ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je pri­sta­tė kny­gą ir pa­ro­dą „Ant­ra­sis auk­sas“ bei do­ku­men­ti­nius fil­mus „Jo­niš­kio baž­ny­čia at­kur­tos Lie­tu­vos šimt­me­čio švie­so­je“ bei „Krep­ši­nio le­gen­da Val­de­ma­ras Cho­mi­čius“.

Kny­ga „Ant­ra­sis auk­sas. III Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bės: fak­tai ir skai­čiai“ skir­ta 1939 me­tų ge­gu­žės 21–28 die­no­mis vy­ku­sio­se pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vu­sios Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės iš­ko­vo­tai per­ga­lei. Tą­kart lie­tu­viai sa­vo vals­ty­bei pa­do­va­no­jo čem­pio­nų ti­tu­lą, ant­rą kar­tą iš ei­lės ta­pę se­no­jo že­my­no nu­ga­lė­to­jais.

Fil­me apie Jo­niš­kio baž­ny­čią pa­sa­ko­ja­ma ne tik apie šven­to­vės pa­sta­tą, bet ir apie Jo­niš­kio mies­to tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­rą. Fil­mą įgar­si­no kraš­tie­tis Juo­zas Šal­kaus­kas. O fil­mas apie le­gen­di­nį krep­ši­nin­ką Val­de­ma­rą Cho­mi­čių pri­sta­to spor­ti­nin­ko gy­ve­ni­mą nuo vai­kys­tės iki di­džiau­sių jo per­ga­lių. Juos­to­je pri­si­mi­ni­mais da­li­na­si dau­giau kaip 20 žmo­nių, tarp jų – še­ši krep­ši­nin­kai olim­pi­niai čem­pio­nai, tre­ne­riai, bro­lis, ge­riau­si drau­gai.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo sos­ti­nė­je ir Kau­ne gy­ve­nan­tys kraš­tie­čiai, Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čiai: Al­gi­man­tas Rau­do­ni­kis, Juo­zas Gal­kus, Gied­rė Las­taus­kie­nė, So­fi­ja Jo­nai­ty­tė. Su­lauk­ta Jo­niš­kio kraš­te gi­mu­sio, bu­vu­sio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pa­ta­rė­jo Rai­mun­do Mie­že­lio vi­zi­to. At­vy­ko anks­čiau Jo­niš­ky­je vy­ku­sių „Išt­ver­min­giau­sio Lie­tu­vos stip­ruo­lio“ kon­kur­sų da­ly­vis, olim­pi­nis dis­ko me­ti­mo čem­pio­nas Ro­mas Ubar­tas, bu­vęs ša­lies Krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Pa­vi­lo­nis, krep­ši­nio rung­ty­nių ko­men­ta­to­rius Vai­das Če­po­nis ir ki­ti.

Su­si­rin­ku­siems pa­pa­sa­ko­ta apie pa­ro­dos, kny­gos, fil­mų kū­ri­mo pro­ce­są. Jo­niš­kio Krep­ši­nio mu­zie­jaus or­di­nais „Už nuo­pel­nus krep­ši­niui“ ap­do­va­no­ti šio mu­zie­jaus rė­mė­jai jo­niš­kie­čiai, da­bar gy­ve­nan­tys ir vers­lą ku­rian­tys Vil­niu­je – Rai­mon­das Na­su­ta­vi­čius ir Igo­ris Kups­tas. Do­va­no­mis pa­gerb­ti ir jo­niš­kie­čiai Krep­ši­nio mu­zie­jaus bi­čiu­liai: Auš­ra Luk­šai­tė La­pins­kie­nė, Vin­cas Nag­lius, Ri­čar­das Nor­kus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.