Pakruojyje akcentuotos eismo saugumo problemos

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pak­ruo­jie­čiai ak­ty­viai da­ly­va­vo mies­te vy­ku­siuo­se eis­mo sau­gu­mo ren­gi­niuo­se.
Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su sa­vo pa­gal­bi­nin­kais mies­te vie­ną po ki­to or­ga­ni­za­vo tris ren­gi­nius skir­tus sau­gaus eis­mo pre­ven­ci­jai.

Rug­sė­jo pa­sku­ti­nis sek­ma­die­nis -- Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na. Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­ja, bend­ra­dar­biau­da­ma su Šiau­lių vys­ku­pi­jos Pak­ruo­jo de­ka­na­tu, pa­mi­nė­jo šią die­ną su Pak­ruo­jo mies­to ir ra­jo­no pa­ra­pi­jų bend­ruo­me­nės na­riais.

Šv. Mi­šio­se de­ka­nas kun. Re­mi­gi­jus Če­ka­vi­čius pa­ra­pi­jie­čiams per­da­vė in­for­ma­ci­nio po­bū­džio ži­nu­tę, ku­ria sie­kia­ma pri­vers­ti dar kar­tą vi­sus su­si­mąs­ty­ti apie eis­mo sau­gu­mą.

Po šv. Mi­šių bend­rau­ta su žmo­nė­mis, ak­cen­tuo­ta sa­vi­tar­pio pa­gar­bos ir at­sar­gu­mo svar­ba eis­mo sau­gu­mui, pa­lin­kė­ta gerb­ti ir sau­go­ti vie­ni ki­tus ke­ly­je, bū­ti ma­to­mais ke­ly­je. Iš­da­ly­ta per 100 at­švai­tų lie­me­nių, at­min­ti­nių, lip­du­kų.

Rug­sė­jo 16--22 die­no­mis ak­ci­jos "Dė­me­sio į ke­lią" me­tu Pak­ruo­jo ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­tos įvai­rios vie­šos tiks­li­nės po­li­ci­nės pre­ven­ci­nės eis­mo da­ly­vių (pės­čių­jų, vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių) kont­ro­lės prie­mo­nės, ku­rių me­tu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė 12 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Išaiš­kin­ti 3 gir­ti dvi­ra­ti­nin­kai, 4 eis­mo da­ly­viai nu­baus­ti už nau­do­ji­mo­si sau­gos dir­žų tvar­kos pa­žei­di­mus, vie­nas vai­ra­vo be tei­sių.

Rug­sė­jo 26 die­ną pa­mi­nė­ta Eu­ro­pos die­na be žū­čių ke­ly­je. Pak­ruo­jy­je, Vie­ny­bės aikš­tė­je vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu, ku­rį or­ga­ni­za­vo Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ras ir Pak­ruo­jo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga "Apsk­ri­ta­sis sta­las", bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nės su po­li­ci­jos rė­mė­jais kvie­tė prie pa­ruoš­to Eu­ro­pos die­nai be žū­čių ke­ly­je skir­to Pak­ruo­jo ra­jo­no že­mė­la­pio – sten­do, ku­ria­me at­si­spin­dė­jo esa­ma si­tua­ci­ja, su­si­ju­si su įskai­ti­niais eis­mo įvy­kiais (žu­vu­siais, su­žeis­tai­siais ir ki­tais nu­sta­ty­tais KET pa­žei­di­mais), da­li­jo sau­gaus eis­mo at­min­ti­nes, bu­vo pa­ren­gę įvai­rių už­duo­čių. Ma­žuo­sius džiu­gi­no po­li­ci­jos bi­čiu­lis Am­sis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.