Opozicija merui pakedeno plunksnas

Opozicija merui pakedeno plunksnas

Opo­zi­ci­ja me­rui pa­ke­de­no plunks­nas

Penk­ta­die­nį įvy­ko ant­ras nau­jos ka­den­ci­jos Ak­me­nės ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis. Po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos vėl at­si­ra­du­si opo­zi­ci­ja iš­kart ėmė ata­kuo­ti ra­jo­no me­rą.

Vy­tau­tas RUŠ­KYS

vytautas@skrastas.lt

Pir­ma­sis dar­bot­var­kės klau­si­mas – ko­mi­te­tų su­da­ry­mas.

Iš kar­to iš­rink­tas ir še­šis na­rius tu­rin­čio Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Šis po­stas pri­klau­so opo­zi­ci­jai. Ją su­da­ran­tys li­be­ral­są­jū­die­čiai ir kon­ser­va­to­riai pa­siū­lė kan­di­da­tu Ri­char­dą Su­da­rį, už jį bal­suo­ta vien­bal­siai.

Tą pa­čią die­ną po­sė­džia­vę kiek­vie­no ko­mi­te­to na­riai pa­tys iš­si­rin­ko pir­mi­nin­kus. Vi­si jie – val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos so­cial­de­mok­ra­tų ir „vals­tie­čių“ at­sto­vai.

Dau­giau­sia Ta­ry­bos na­rių – aš­tuo­ni – su­da­ro Biu­dže­to, fi­nan­sų ir vie­tos ūkio ko­mi­te­tą. Jo pir­mi­nin­ku ta­po so­cial­de­mok­ra­tas Ro­mual­das Nor­bu­tas.

Ma­žiau­si ko­mi­te­tai su­da­ry­ti iš pen­kių na­rių – Ap­lin­ko­sau­gos ir kai­mo plėt­ros ko­mi­te­tas bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas, ku­riems ati­tin­ka­mai pir­mi­nin­kaus „vals­tie­čiai“ Pran­ciš­kus Za­ram­ba ir Ju­di­ta Ži­lie­nė.

Vie­nin­te­liam Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui, ku­ria­me še­ši na­riai, va­do­vaus ta pa­ti Ta­ry­bos na­rė kaip praė­ju­sią ka­den­ci­ją – so­cial­de­mok­ra­tė Zo­fi­ja Pau­li­kie­nė.

Iš še­šių na­rių su­da­ry­to­je Ta­ry­bos ko­le­gi­jo­je – du opo­zi­cio­nie­riai.

Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai, ku­rio­je trys na­riai, pir­mi­nin­kaus li­be­ral­są­jū­die­tis Apo­li­na­ras Ni­cius.

Ta­ry­ba nu­spren­dė į Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bą, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas, de­le­guo­ti jo nau­ją pa­va­duo­to­ją To­mą Mar­ti­nai­tį. Bal­suo­jant dėl jo kan­di­da­tū­ros su­si­lai­kė pen­ki opo­zi­ci­jos na­riai.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je bal­sa­vi­mui siū­ly­da­mas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to re­dak­ci­nės ko­mi­si­jos su­dė­tį me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas pri­si­sta­tė kaip šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir dėl to pa­ty­rė opo­zi­ci­jos ata­kų.

Vie­nas iš ko­mi­si­jos na­rių opo­zi­cio­nie­rius Al­bi­nas Kli­mas pri­mi­nė anks­tes­nę pra­kti­ką, kai šias pa­rei­gas eida­vo vi­ce­me­ras, ir ste­bė­jo­si, ar da­bar „me­rui reik­tų ap­si­krau­ti“, klau­sė: „Ar vi­ce­me­ru ne­pa­si­ti­ki­te?“

Ki­tas opo­zi­cio­nie­rius An­ta­nas Liz­de­nis siū­lė ko­le­goms bal­suo­ti už vi­ce­me­ro To­mo Mar­ti­nai­čio kan­di­da­tū­rą į reg­la­men­to re­dak­ci­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus.

V. Mit­ro­fa­no­vas mo­ty­va­vo: „Ka­dan­gi reg­la­men­tas yra po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos ir pir­mi­nin­kau­jan­tis yra me­ras, tai, ma­nau, lo­giš­ka me­rui da­ly­vau­ti ir gir­dė­ti, ko­kie no­rai yra dėl prii­ma­mų spren­di­mų. Kad neat­si­tik­tų, jog jie vie­no­kie, o me­ro po­zi­ci­ja ki­to­kia. Dėl bu­vi­mo pir­mi­nin­ku – pa­gal su­bor­di­na­ci­jos prin­ci­pą“.

Taip pat opo­zi­cio­nie­rius Apo­li­na­ras Ni­cius sa­kė, kad de­mok­ra­ti­nė­je ap­lin­ko­je me­ro bu­vi­mas ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku sle­gia ko­mi­si­jos na­rius.

„Tuo la­biau, kad me­ras ir taip yra sa­vi­val­dy­bės aukš­čiau­sia gal­va, to­dėl rei­kė­tų pa­si­ti­kė­ti ir duo­ti dirb­ti ki­tiems“, – tei­gė A. Ni­cius.

Jo ko­le­ga Ri­char­das Su­da­ris rep­li­ka­vo me­rui: „Jei jau ir bū­si­te ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, tai gal pra­dė­sit lai­ky­tis reg­la­men­to“. De­ta­li­za­vo, kad kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys svars­to­mu klau­si­mu ga­li pa­si­sa­ky­ti tik vie­ną kar­tą, o V. Mit­ro­fa­no­vas „pa­sto­viai ko­men­tuo­ja vos ne kiek­vie­ną spren­di­mo pro­jek­tą“.

V. Mit­ro­fa­no­vas paaiš­ki­no, kad jis yra ir po­sė­džio pir­mi­nin­kas, ku­ris esą tu­rįs „di­des­nį sta­tu­są“, ne­gu ki­tų ta­ry­bos na­rių.

J. Du­naus­kai­tė iš­dės­tė sa­vo nuo­mo­nę: „Mes ne­tu­ri­me tu­rė­ti ant­sta­tų, ir me­ras ne­ga­li ko­men­tuo­ti pra­neš­da­mas pra­ne­šė­ją“.

„Va­žiuo­jat į Briu­se­lį, ma­nau, kad ten nie­kas ne­lei­džia kal­bė­ti tiek, kiek no­ri“, – svars­tė J. Du­naus­kai­tė.

„Ko­dėl per­gy­ve­nat? Bus reg­la­men­tas, lai­ky­si­mės“, – ža­dė­jo me­ras. Ir aiš­ki­no, kad jis ne­sąs „ei­li­nis ta­ry­bos na­rys“.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­nės ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je su ko­le­go­mis dis­ku­ta­vęs me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas aiš­ki­no nee­sąs „ei­li­nis ta­ry­bos na­rys“.