Muziejų naktis – su riteriais

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ri­te­riai dvi­ko­vo­se dau­žė­si ka­la­vi­jais.

Eu­ro­pos mu­zie­jų nak­tį Ak­me­nės kraš­to mu­zie­jus su­kvie­tė apie šim­tą žmo­nių į bu­vu­sio Da­bi­ki­nės dva­ro par­ką klau­sy­ti dai­nų, ste­bė­ti se­no­vės ri­te­rių ko­vas.

Kon­cer­ta­vę Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los cho­ro dai­ni­nin­kai iš­si­te­ko ant bu­vu­sių rū­mų laip­tų. Klau­sy­to­jai pla­čiai pa­skli­do kie­me: kas ar­čiau klom­bos, o dau­gu­ma – pie­ve­lė­je po pla­čia­ša­kių me­džių ša­ko­mis.

Ant žo­ly­nų pro­gra­mą de­monst­ra­vo is­to­ri­nio klu­bo "An­ti­kos ka­rys" na­riai, ap­si­ren­gę se­no­vės ri­te­riais. De­monst­ra­vo ka­la­vi­jų, kar­dų val­dy­mo meist­riš­ku­mą. Su­reng­ta dvi­ko­vų. Kiek­vie­na truk­da­vo mi­nu­tę ar­ba dvi. Smū­giai gink­lais ne­bu­vo imi­ta­ci­niai, o iš pe­ties. Smū­gius at­lai­kė dė­vi­mi šar­vai. Sve­rian­tys ke­lias­de­šim­tį ki­log­ra­mų. Pri­dė­jus sky­dų, gink­lų svo­rį, kiek­vie­nas ko­vo­to­jas bu­vo pa­sun­kė­jęs ar­ti pus­šim­čio ki­log­ra­mų. Pra­lai­mė­da­vo daž­niau­siai tas, ku­ris pri­stig­da­vo iš­tver­mės, smū­giuo­da­mas ar at­rė­mi­nė­da­mas prie­ši­nin­ko ata­kas. Tie­iog griū­da­vo ant že­mės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.