Mokyklinio autobuso remontui - 13 tūkstančių eurų

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Anks­čiau Lio­lių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai va­do­va­vu­sį, ne­se­niai Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je di­rek­to­riu­mi pra­dė­ju­sį dirb­ti Al­ber­tą Pum­pu­tį iš kar­to už­klu­po mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo pro­ble­mos.
Kel­mės ra­jo­no Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jai už mo­kyk­li­nio au­to­bu­so "Isu­zu" re­mon­tą teks pa­klo­ti be­veik 13 tūks­tan­čių eu­rų. Praė­ju­siais me­tais to pa­ties au­to­bu­so re­mon­tui iš­leis­ta 8 240 eu­rų. Švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vai sa­ko, jog 2008 me­tų ga­my­bos tur­kiš­ki 30 vie­tų mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai bu­vo ne­vy­kęs tuo­me­ti­nės Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos eks­pe­ri­men­tas. Au­to­bu­sai – la­bai ne­pat­va­rūs, ne­pri­tai­ky­ti va­žiuo­ti duo­bė­tais ra­jo­nų ke­liais.

Re­mon­tas tru­ko apie po­rą mė­ne­sių

Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos mo­ki­nių tė­vai kė­lė vai­kų ve­žio­ji­mo į mo­kyk­lą pro­ble­mą. Jie tvir­ti­no, jog vai­kai jau ku­ris lai­kas ve­žio­ja­mi de­vyn­vie­čiu au­to­bu­sė­liu, nors vie­tų rei­kė­tų kur kas dau­giau. Tė­vai pik­ti­no­si dėl mo­ki­nių ke­lio­nės į gim­na­zi­ją ne­pa­to­gu­mo ir sau­gu­mo.

Tuo­met tik pen­kias die­nas gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi dir­ban­tis Al­ber­tas Pum­pu­tis aiš­ki­no, jog vie­nas gim­na­zi­jos mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas jau nuo praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sio re­mon­tuo­ja­mas.

Ka­dan­gi te­ri­to­ri­ja, iš ku­rios rei­kia su­vež­ti mo­ki­nius, la­bai pla­ti, vie­nas dar va­žiuo­jan­tis de­vy­nio­li­kos vie­tų gim­na­zi­jos au­to­bu­sas "Mer­ce­des Benz" ne­spė­tų vi­sų su­vež­ti, to­dėl pa­sam­dy­tas "Trans­bu­so" bend­ro­vės au­to­bu­sas, ku­ria­me, de­ja, tik de­vy­nios vie­tos. Už pa­slau­gą mo­ka­ma 1500 eu­rų per mė­ne­sį. Ta­čiau ir jo vai­ruo­to­jas jau ne­be­no­ri teik­ti pa­slau­gos, nes duo­bė­ti ke­liai va­ro į ne­vil­tį.

Mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai, mo­ki­nius, pa­pras­tai, at­si­ve­ža iš tų vie­to­vių, ku­rios yra ato­kiau­sios ir kur pra­sčiau­si ke­liai. Kur ge­res­nis su­si­sie­ki­mas mo­ki­nius ve­ža marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai.

No­rė­jo ge­riau – išė­jo kaip vi­sa­da

Prieš sa­vai­tę Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas "Isu­zu" su­re­mon­tuo­tas. Sąs­kai­ta už re­mon­tą – be­veik try­li­ka tūks­tan­čių eu­rų. Praė­ju­siais me­tais to pa­ties au­to­bu­so re­mon­tui iš­leis­ta 8240 eu­rų.

Di­rek­to­rius džiau­gia­si, jog kol kas au­to­bu­sas va­žiuo­ja nor­ma­liai. Ta­čiau, jei­gu vėl su­ges, jį teks nu­ra­šy­ti.

Prieš ke­lio­li­ka me­tų tuo­me­ti­nė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja nu­pir­ko 6 tur­kiš­kus 30 vie­tų mo­kyk­li­nius au­to­bu­sus ir iš­da­li­jo juos ša­lies mo­kyk­loms. Vie­nas toks au­to­bu­sas ati­te­ko Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jai. Ku­rį lai­ką rie­dė­jo nor­ma­liai, bet pa­sta­rai­siais me­tais pra­dė­jo ges­ti. Re­mon­tas kai­nuo­ja di­džiu­lius pi­ni­gus.

Pa­sak di­rek­to­riaus, daug įta­kos au­to­bu­sų būk­lei tu­ri pra­sti se­niū­ni­jų ke­liai. Ta­čiau "Volks­wa­gen" mar­kės au­to­bu­sai – pa­tva­res­ni, ne taip skaus­min­gai rea­guo­ja į duo­bes ke­liuo­se.

Tur­kiš­ki au­to­bu­sai – ma­žiau pa­tva­rūs. Iš še­šių ša­lies mo­kyk­loms iš­da­ly­tų "Isu­zu", ke­tu­ri jau nu­ra­šy­ti. Dar vie­ną ruo­šia­ma­si nu­ra­šy­ti. Liks tik už­ven­tiš­kius ve­žio­jan­tis au­to­bu­sas, jei­gu dar tar­naus. Nes ke­liai, di­rek­to­riaus ži­nio­mis, bus ly­gi­na­mi tik va­sa­rio mė­ne­sį.

Ki­tas de­vy­nio­li­kos vie­tų gim­na­zi­jos au­to­bu­sas "Mer­ce­des Benz" – gau­tas prieš po­rą me­tų. Dėl jo pro­ble­mų ne­ky­la.

Ve­žio­ja dau­giau kaip pu­sę mo­ki­nių

Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 205 mo­ki­niai. 125 iš jų ve­žio­ja­mi. Da­lį jų mo­kyk­lon at­ve­ža marš­ru­ti­niai, da­lį – mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai. Mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai kas­dien nu­va­žiuo­ja 170 ki­lo­met­rų. Mat, se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­ja – ga­na pla­ti. Ap­link ne­be­li­kę pa­grin­di­nių mo­kyk­lų.

Per­nai mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mui iš­leis­ta 18 tūks­tan­čių eu­rų. Į šią su­mą įei­na de­ga­lai, drau­di­mas ir re­mon­tas.Ne­se­niai gim­na­zi­jai pra­dė­jęs va­do­vau­ti A. Pum­pu­tis vi­lia­si, jog Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja atei­ty­je gim­na­zi­jai skirs dar vie­ną nau­ją mo­kyk­li­nį au­to­bu­są.

Komentarai

Busas    Ant, 2020-01-21 / 14:49
tikra geroves valstybe-buvo auksiniai tualetai,paskui auksiniai shaukshtai,paskui auksine nurashyta karine technika,o dabar ir auksiniai autobusai.O prasidejo viskas nuo Hyunday auksiniu greitukiu,kurios visai buvo netinkamos Lietuvos keliams irgi ligoniams gabenti.O dar stena,kad pinigu niekam nera.....
miestietis    Ant, 2020-01-21 / 18:18
Neefektyviam ir, teisingiau pasakius, nusikalstamam valstybinio biudžeto lėšų naudojimui toną užduoda pats Vilnius ir jo kontoros, kitaip kalbant, žuvis genda nuo galvos. Teisingai Busas sako, kad toną pasipelnyjimui uždavė brazauskinis vinkis- pinkis pirkdamas mažiukus ir pūvančius mikroautobusus medikams, o toliau patirtis jau yra perduodama švietimo ministerijai, o kentėti ir atsakyti turi eilinės mokyklos, teisingiau pasakius, jų vadovai. Vo tep, o Vilnius galvoja, kad provincijoje žmonės nieko nesupranta ir perka jiems turkišką vienadienį šlamštą.
užventiškis    Tre, 2020-01-22 / 21:41
Už tokią pinigų sumą galima galvoti ir apie naudotą mikroautobusą, o jei savivaldybė dar pridėtų galima ir naują....Linkiu naujam Direktoriui kantrybės siekiant atnaujinti mokyklos transportą. Tikiu, kad pavyks, nes buvęs kolega dabar labai "darbštus" administracijos direktorius
aha    Ket, 2020-01-23 / 09:12
jei savivaldybį savo asmeniniams reikalams-atseit važinėtis į namus gali nusipirkti auto už 90 000.tai vaikai turbūt nesvarbu-gali ir aplūžusiu mikriuku važinėt.Kur tas vicemero uolumas-atėjo iš švietimo.Ar postas jau užkimšo gerklę?
Busas    Ket, 2020-01-23 / 09:38
gal kas paskelbentu,su kokiu nuosavu limuzinu tas apsinusipersipelnes kolega laksto,spjoves in vaiku problemas ir per kitus rinkimus besidievagojantis,koks anas rupestingas veikejas....
Senelis    Pen, 2020-01-24 / 11:07
... nu ar ne debilai(o gal paprasčiausi vagys), taigi už tuos pinigus, kiek pridėję naują autobusą nupirktų (o gal aš per senas ką nors suprast, bet tokius "gaspadorius" išspirčiau kiaulių ganyt).
korupcinėj    Pen, 2020-01-24 / 22:28
valstybėj-korupciniai pirkiniai/su karabasinio lizinginio nuoroda iš vilniaus

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.