Mokyklinio autobuso remontui - 13 tūkstančių eurų

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Anks­čiau Lio­lių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai va­do­va­vu­sį, ne­se­niai Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je di­rek­to­riu­mi pra­dė­ju­sį dirb­ti Al­ber­tą Pum­pu­tį iš kar­to už­klu­po mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo pro­ble­mos.
Kel­mės ra­jo­no Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jai už mo­kyk­li­nio au­to­bu­so "Isu­zu" re­mon­tą teks pa­klo­ti be­veik 13 tūks­tan­čių eu­rų. Praė­ju­siais me­tais to pa­ties au­to­bu­so re­mon­tui iš­leis­ta 8 240 eu­rų. Švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vai sa­ko, jog 2008 me­tų ga­my­bos tur­kiš­ki 30 vie­tų mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai bu­vo ne­vy­kęs tuo­me­ti­nės Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos eks­pe­ri­men­tas. Au­to­bu­sai – la­bai ne­pat­va­rūs, ne­pri­tai­ky­ti va­žiuo­ti duo­bė­tais ra­jo­nų ke­liais.

Re­mon­tas tru­ko apie po­rą mė­ne­sių

Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos mo­ki­nių tė­vai kė­lė vai­kų ve­žio­ji­mo į mo­kyk­lą pro­ble­mą. Jie tvir­ti­no, jog vai­kai jau ku­ris lai­kas ve­žio­ja­mi de­vyn­vie­čiu au­to­bu­sė­liu, nors vie­tų rei­kė­tų kur kas dau­giau. Tė­vai pik­ti­no­si dėl mo­ki­nių ke­lio­nės į gim­na­zi­ją ne­pa­to­gu­mo ir sau­gu­mo.

Tuo­met tik pen­kias die­nas gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi dir­ban­tis Al­ber­tas Pum­pu­tis aiš­ki­no, jog vie­nas gim­na­zi­jos mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas jau nuo praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sio re­mon­tuo­ja­mas.

Ka­dan­gi te­ri­to­ri­ja, iš ku­rios rei­kia su­vež­ti mo­ki­nius, la­bai pla­ti, vie­nas dar va­žiuo­jan­tis de­vy­nio­li­kos vie­tų gim­na­zi­jos au­to­bu­sas "Mer­ce­des Benz" ne­spė­tų vi­sų su­vež­ti, to­dėl pa­sam­dy­tas "Trans­bu­so" bend­ro­vės au­to­bu­sas, ku­ria­me, de­ja, tik de­vy­nios vie­tos. Už pa­slau­gą mo­ka­ma 1500 eu­rų per mė­ne­sį. Ta­čiau ir jo vai­ruo­to­jas jau ne­be­no­ri teik­ti pa­slau­gos, nes duo­bė­ti ke­liai va­ro į ne­vil­tį.

Mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai, mo­ki­nius, pa­pras­tai, at­si­ve­ža iš tų vie­to­vių, ku­rios yra ato­kiau­sios ir kur pra­sčiau­si ke­liai. Kur ge­res­nis su­si­sie­ki­mas mo­ki­nius ve­ža marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai.

No­rė­jo ge­riau – išė­jo kaip vi­sa­da

Prieš sa­vai­tę Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas "Isu­zu" su­re­mon­tuo­tas. Sąs­kai­ta už re­mon­tą – be­veik try­li­ka tūks­tan­čių eu­rų. Praė­ju­siais me­tais to pa­ties au­to­bu­so re­mon­tui iš­leis­ta 8240 eu­rų.

Di­rek­to­rius džiau­gia­si, jog kol kas au­to­bu­sas va­žiuo­ja nor­ma­liai. Ta­čiau, jei­gu vėl su­ges, jį teks nu­ra­šy­ti.

Prieš ke­lio­li­ka me­tų tuo­me­ti­nė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja nu­pir­ko 6 tur­kiš­kus 30 vie­tų mo­kyk­li­nius au­to­bu­sus ir iš­da­li­jo juos ša­lies mo­kyk­loms. Vie­nas toks au­to­bu­sas ati­te­ko Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jai. Ku­rį lai­ką rie­dė­jo nor­ma­liai, bet pa­sta­rai­siais me­tais pra­dė­jo ges­ti. Re­mon­tas kai­nuo­ja di­džiu­lius pi­ni­gus.

Pa­sak di­rek­to­riaus, daug įta­kos au­to­bu­sų būk­lei tu­ri pra­sti se­niū­ni­jų ke­liai. Ta­čiau "Volks­wa­gen" mar­kės au­to­bu­sai – pa­tva­res­ni, ne taip skaus­min­gai rea­guo­ja į duo­bes ke­liuo­se.

Tur­kiš­ki au­to­bu­sai – ma­žiau pa­tva­rūs. Iš še­šių ša­lies mo­kyk­loms iš­da­ly­tų "Isu­zu", ke­tu­ri jau nu­ra­šy­ti. Dar vie­ną ruo­šia­ma­si nu­ra­šy­ti. Liks tik už­ven­tiš­kius ve­žio­jan­tis au­to­bu­sas, jei­gu dar tar­naus. Nes ke­liai, di­rek­to­riaus ži­nio­mis, bus ly­gi­na­mi tik va­sa­rio mė­ne­sį.

Ki­tas de­vy­nio­li­kos vie­tų gim­na­zi­jos au­to­bu­sas "Mer­ce­des Benz" – gau­tas prieš po­rą me­tų. Dėl jo pro­ble­mų ne­ky­la.

Ve­žio­ja dau­giau kaip pu­sę mo­ki­nių

Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 205 mo­ki­niai. 125 iš jų ve­žio­ja­mi. Da­lį jų mo­kyk­lon at­ve­ža marš­ru­ti­niai, da­lį – mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai. Mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai kas­dien nu­va­žiuo­ja 170 ki­lo­met­rų. Mat, se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­ja – ga­na pla­ti. Ap­link ne­be­li­kę pa­grin­di­nių mo­kyk­lų.

Per­nai mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mui iš­leis­ta 18 tūks­tan­čių eu­rų. Į šią su­mą įei­na de­ga­lai, drau­di­mas ir re­mon­tas.Ne­se­niai gim­na­zi­jai pra­dė­jęs va­do­vau­ti A. Pum­pu­tis vi­lia­si, jog Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja atei­ty­je gim­na­zi­jai skirs dar vie­ną nau­ją mo­kyk­li­nį au­to­bu­są.