Mokiniui po 18 metų prabudo sąžinė

Vai­dos BAL­TA­RA­GY­TĖS nuo­tr.
Bu­vęs mo­ki­nys at­siun­tė ne tik se­ną­jį pa­siim­tą slank­ma­tį, bet dar tris nau­jus.
Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lą pa­sie­kė ne­ti­kė­tas siun­ti­nys iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Bu­vęs mo­ki­nys po 18 me­tų grą­ži­no „sko­lą“, ku­ri ėmė grauž­ti są­ži­nę. Di­rek­to­rius Liu­das Jo­nai­tis sa­ko, kad la­bai ma­lo­nus toks poel­gis ir kol kas pir­mas per 33-ejų me­tų mo­kyk­los is­to­ri­ją.

Iš­pa­ka­vus gau­tą siun­ti­nį ja­me bu­vo ras­ti ke­tu­ri brai­žy­bos įran­kiai – slank­ma­čiai, su­dė­ti į dė­žu­tes, ir ran­ka ra­šy­tas laiš­kas. Bu­vęs mo­ki­nys, ku­ris ne­nu­ro­dė sa­vo var­do nei pa­var­dės, ra­šo: „Prieš 18 me­tų aš „pa­si­sko­li­nau“ ši­tą įran­kį iš brai­žy­bos pa­mo­kos. Ta­pęs krikš­čio­niu, su­pra­tau sa­vo kal­tę ir gai­liuo­si, kad taip pa­siel­giau. Grą­ži­nu įran­kį ir kom­pen­sa­ci­jai pri­de­du 3 nau­jus to­kius pat. Pra­šau at­leis­ki­te. At­gai­lau­jan­tis nu­si­dė­jė­lis“.

Pe­da­go­gų nuo­mo­ne, slank­ma­tį prieš 18 me­tų jis tur­būt „pa­si­sko­li­no“ iš brai­žy­bos ka­bi­ne­to. Tuo me­tu brai­žy­ba bu­vo dės­to­ma ko­mu­na­li­nio ūkio meist­rų, že­mės ūkio tech­ni­kos prie­žiū­ros me­cha­ni­kų ir na­mų ūkio meist­rų gru­pių pir­mo­jo kur­so mo­ki­niams.

Ne­ti­kė­tas siun­ti­nys ma­lo­niai pra­džiu­gi­no pe­da­go­gų ko­lek­ty­vą.

„Praė­jo jau be­veik dvi­de­šimt me­tų nuo įvy­kio, bet žmo­gus at­si­mi­nė ir su­gal­vo­jo grą­žin­ti, ką ka­dai­se pa­siė­mė, nors daik­tas jam ne­prik­lau­sė. Da­bar jis at­siun­tė ne tik se­ną­jį slank­ma­tį, ku­rį iš­sau­go­jo, bet dar tris, ku­rių kiek­vie­nas kai­nuo­ja po 11 eu­rų. La­bai ma­lo­ni staig­me­na ir pir­mo­ji to­kia per vi­sus mo­kyk­los gy­va­vi­mo me­tus. Šau­nuo­lis. Tie­sa, mes ne­ži­no­me siun­tė­jo as­me­ny­bės, nes jis ne­pa­si­ra­šė. Bet tur­būt sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ne­sma­gu to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis pri­si­sta­ty­ti“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė mo­kyk­los di­rek­to­rius Liu­das Jo­nai­tis.

Pa­sak jo, ga­li bū­ti ir dau­giau to­kių at­ve­jų. Pa­si­tai­ko, kad mo­ki­niai kar­tais „pa­mirš­ta“ iš bib­lio­te­kos pa­siim­tas kny­gas. Ta­čiau nie­ka­da ne vė­lu klai­dą ati­tai­sy­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.