Liudas Mažylis: "sąmokslo" versijos ir naujos paieškos

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Liu­das Ma­žy­lis Ak­me­nės ra­jo­no Vie­ša­jai bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo nuo­trau­ką su va­sa­rio 16-osios ak­to ori­gi­na­lais, ku­rių vie­ną su­ra­do, o ki­tas te­beieš­ko­mas.
Ak­me­nės ra­jo­no Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su eu­ro­par­la­men­ta­ru pro­fe­so­riu­mi Liu­du Ma­žy­liu. Ak­me­niš­kiai do­mė­jo­si Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to su­ra­di­mo ap­lin­ky­bė­mis ir is­to­ri­jos už­ku­li­siais.

Šie­met į Eu­ro­pos par­la­men­tą iš­rink­tas L. Ma­žy­lis pa­brė­žė nee­sąs po­li­ti­kos nau­jo­kas. Anks­čiau dir­bo Kau­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Prieš 10 me­tų pir­mą kar­tą da­ly­va­vo rin­ki­muo­se į Eu­ro­pos par­la­men­tą, ta­čiau ne­daug rin­kė­jų bal­sa­vo.

Jų pa­lan­ku­mas kar­di­na­liai pa­ki­to, kai L. Ma­žy­lis 2017 me­tais Vo­kie­ti­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nia­me ar­chy­ve Ber­ly­ne su­ra­dęs 1918 me­tų va­sa­rio 16-ają pa­si­ra­šy­tą Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­tą.

Is­to­ri­kas ieš­ko dar vie­no ak­to eg­zemp­lio­riaus. Įž­vel­gia, kad yra ži­nan­čių, kur yra šis do­ku­men­tas.

Pa­sak L. Ma­žy­lio, ti­kė­ti­na, kad Ru­si­jos ar­chy­vuo­se. Esą dėl to bu­vo Lie­tu­vo­je pa­siū­ly­ta vie­tos vers­lo mi­li­jo­no eu­rų pre­mi­ja tam, kas su­ras do­ku­men­tą ir įteiks val­džiai.

"Bet juk nė­ra mo­ra­lu, jei Ru­si­jo­je ar­chy­vų dar­buo­to­jai su­si­gun­dys pi­ni­gais ir iš­vogs, o pa­skui per­veš per sie­ną mums", – sa­kė L. Ma­žy­lis.

Jo ma­ny­mu, kur­tas dar vie­nas pla­nas.

"Jei Lie­tu­vos šimt­me­čiui ne­bū­tų gau­tas svar­bus do­ku­men­tas, įta­riu, kad va­sa­rio 15-ają bū­tų at­si­ra­dęs dar kaž­kas, – sa­kė L. Ma­žy­lis. – Ne ak­tas su dvi­de­šim­čia pa­ra­šų, o kaž­kas be­veik. Pa­na­šaus. Koks tau­tai svar­bus do­ku­men­tas".

Jis ga­lė­jo tap­ti, anot L. Ma­žy­lio, "ge­riau ne­gu nie­ko". Kaip ma­lo­ni staig­me­na vals­ty­bės šimt­me­čio pro­ga.

"Iš to bū­tų pa­da­ry­ta po­mpas­ti­ka, bur­bu­las, vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja, o mi­li­jo­ni­nę pre­mi­ją pa­siū­lęs vers­las tap­tų ži­no­mas", – ma­no is­to­ri­kas.

Jis nei­gė ga­li­mus su­si­ta­ri­mus su vers­lu. Pa­sa­ko­jo, kad vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai ty­rė apie ga­li­mą pro­fe­so­riaus ir vers­li­nin­kų są­moks­lą.

L. Ma­žy­lis sa­kė, su­jau­kęs vers­lo pla­nus sa­vo sėk­min­ga as­me­ni­ne paieš­ka.

L. Ma­žy­lio ma­ny­mu, ir pri­va­tus as­muo ga­li tu­rė­ti ieš­ko­mą do­ku­men­tą. Nu­ma­no­ma, kad jis din­go Kau­ne, iš Ppre­zi­den­tū­ros, kai 1940 me­tų va­sa­rą įžen­gė so­vie­tų oku­pa­ci­nė ka­riuo­me­nė.

"Ky­la klau­si­mas, ko­dėl ak­tas ga­lė­jo lik­ti gu­lė­ti kie­no nors stal­čiu­je, kai pa­siū­ly­tas mi­li­jo­nas, – sa­kė L. Ma­žy­lis. – Kaip ko­lek­ci­nin­kas ga­liu pa­sa­ky­ti: mi­li­jo­nas mi­li­jo­nu, o ver­ty­bė val­gy­ti ne­pra­šo, ateis lai­kas, kai da­bar­ti­nė kai­na taps juo­kin­ga. Ko­dėl da­bar sku­bė­ti?"

L. Ma­žy­lis at­vi­ra­vo ir­gi tu­rįs bran­gių ver­ty­bių. Ver­tin­gų Są­jū­džio pla­ka­tų, spau­dos, at­vir­laiš­kių, se­nų plokš­te­lių ko­lek­ci­jų. Di­džiuo­ja­si pen­kio­li­kos sig­na­ta­rų pa­ra­šų ori­gi­na­lais. Jau ėmė ruoš­tis jų pa­ro­dai, ke­ti­na pa­ve­žio­ti po Lie­tu­vą.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je pa­teik­tos Liu­do Ma­žy­lio įžval­gos su­do­mi­no ke­lias de­šim­tis klau­sy­to­jų.

Komentarai

kike    Ket, 2019-11-14 / 09:23
Juokingas žmogutis. Pasinaudojęs situacija. Kam dabar nuo to geriau? Pensininkams? Ūkininkams?
Nejaugi    Ket, 2019-11-14 / 09:31
Tai koks laikas turėtų ateiti, kad vienas limonas už akto originalą būtų juokingas? Ryškėja priešinga tendencija - Lietuvai taip “integruojantis” į Euroatlantines struktūras, 1918 metų aktas nebus vertas nei 20 centų, nes po kurio laiko tiesiog nebus žmogaus, gebančio perskaityti teksto jame. Ir iš viso, gal Lietuvos istorijai daugiau padėtų KGB archyvų išslaptinimas, o Akmenės krašto žmonėms gal geriau išsaugotas paskutinis banko filialas, nei keistos Mažylio paskaitos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.