Liudas Mažylis: "sąmokslo" versijos ir naujos paieškos

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Liu­das Ma­žy­lis Ak­me­nės ra­jo­no Vie­ša­jai bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo nuo­trau­ką su va­sa­rio 16-osios ak­to ori­gi­na­lais, ku­rių vie­ną su­ra­do, o ki­tas te­beieš­ko­mas.
Ak­me­nės ra­jo­no Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su eu­ro­par­la­men­ta­ru pro­fe­so­riu­mi Liu­du Ma­žy­liu. Ak­me­niš­kiai do­mė­jo­si Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to su­ra­di­mo ap­lin­ky­bė­mis ir is­to­ri­jos už­ku­li­siais.

Šie­met į Eu­ro­pos par­la­men­tą iš­rink­tas L. Ma­žy­lis pa­brė­žė nee­sąs po­li­ti­kos nau­jo­kas. Anks­čiau dir­bo Kau­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Prieš 10 me­tų pir­mą kar­tą da­ly­va­vo rin­ki­muo­se į Eu­ro­pos par­la­men­tą, ta­čiau ne­daug rin­kė­jų bal­sa­vo.

Jų pa­lan­ku­mas kar­di­na­liai pa­ki­to, kai L. Ma­žy­lis 2017 me­tais Vo­kie­ti­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nia­me ar­chy­ve Ber­ly­ne su­ra­dęs 1918 me­tų va­sa­rio 16-ają pa­si­ra­šy­tą Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­tą.

Is­to­ri­kas ieš­ko dar vie­no ak­to eg­zemp­lio­riaus. Įž­vel­gia, kad yra ži­nan­čių, kur yra šis do­ku­men­tas.

Pa­sak L. Ma­žy­lio, ti­kė­ti­na, kad Ru­si­jos ar­chy­vuo­se. Esą dėl to bu­vo Lie­tu­vo­je pa­siū­ly­ta vie­tos vers­lo mi­li­jo­no eu­rų pre­mi­ja tam, kas su­ras do­ku­men­tą ir įteiks val­džiai.

"Bet juk nė­ra mo­ra­lu, jei Ru­si­jo­je ar­chy­vų dar­buo­to­jai su­si­gun­dys pi­ni­gais ir iš­vogs, o pa­skui per­veš per sie­ną mums", – sa­kė L. Ma­žy­lis.

Jo ma­ny­mu, kur­tas dar vie­nas pla­nas.

"Jei Lie­tu­vos šimt­me­čiui ne­bū­tų gau­tas svar­bus do­ku­men­tas, įta­riu, kad va­sa­rio 15-ają bū­tų at­si­ra­dęs dar kaž­kas, – sa­kė L. Ma­žy­lis. – Ne ak­tas su dvi­de­šim­čia pa­ra­šų, o kaž­kas be­veik. Pa­na­šaus. Koks tau­tai svar­bus do­ku­men­tas".

Jis ga­lė­jo tap­ti, anot L. Ma­žy­lio, "ge­riau ne­gu nie­ko". Kaip ma­lo­ni staig­me­na vals­ty­bės šimt­me­čio pro­ga.

"Iš to bū­tų pa­da­ry­ta po­mpas­ti­ka, bur­bu­las, vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja, o mi­li­jo­ni­nę pre­mi­ją pa­siū­lęs vers­las tap­tų ži­no­mas", – ma­no is­to­ri­kas.

Jis nei­gė ga­li­mus su­si­ta­ri­mus su vers­lu. Pa­sa­ko­jo, kad vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai ty­rė apie ga­li­mą pro­fe­so­riaus ir vers­li­nin­kų są­moks­lą.

L. Ma­žy­lis sa­kė, su­jau­kęs vers­lo pla­nus sa­vo sėk­min­ga as­me­ni­ne paieš­ka.

L. Ma­žy­lio ma­ny­mu, ir pri­va­tus as­muo ga­li tu­rė­ti ieš­ko­mą do­ku­men­tą. Nu­ma­no­ma, kad jis din­go Kau­ne, iš Ppre­zi­den­tū­ros, kai 1940 me­tų va­sa­rą įžen­gė so­vie­tų oku­pa­ci­nė ka­riuo­me­nė.

"Ky­la klau­si­mas, ko­dėl ak­tas ga­lė­jo lik­ti gu­lė­ti kie­no nors stal­čiu­je, kai pa­siū­ly­tas mi­li­jo­nas, – sa­kė L. Ma­žy­lis. – Kaip ko­lek­ci­nin­kas ga­liu pa­sa­ky­ti: mi­li­jo­nas mi­li­jo­nu, o ver­ty­bė val­gy­ti ne­pra­šo, ateis lai­kas, kai da­bar­ti­nė kai­na taps juo­kin­ga. Ko­dėl da­bar sku­bė­ti?"

L. Ma­žy­lis at­vi­ra­vo ir­gi tu­rįs bran­gių ver­ty­bių. Ver­tin­gų Są­jū­džio pla­ka­tų, spau­dos, at­vir­laiš­kių, se­nų plokš­te­lių ko­lek­ci­jų. Di­džiuo­ja­si pen­kio­li­kos sig­na­ta­rų pa­ra­šų ori­gi­na­lais. Jau ėmė ruoš­tis jų pa­ro­dai, ke­ti­na pa­ve­žio­ti po Lie­tu­vą.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je pa­teik­tos Liu­do Ma­žy­lio įžval­gos su­do­mi­no ke­lias de­šim­tis klau­sy­to­jų.