Kuršėnuose – kelmiškio skulptoriaus darbų paroda

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Pa­ro­dos ati­da­ry­me svei­kin­da­mas skulp­to­rių Val­dą Ban­dzą vi­ce­me­ras Čes­lo­vas Grei­čius įse­gė ženk­le­lį su ra­jo­no at­ri­bu­ti­ka.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re ati­da­ry­ta kel­miš­kio skulp­to­riaus Val­do Ban­dzos ak­mens skulp­tū­rų pa­ro­da.

Au­to­rius į Kur­šė­nus at­ve­žė sun­kius, bet ypa­tin­ga plas­ti­ka pa­si­žy­min­čius, tau­ti­nės tra­di­ci­jos įkvėp­tus kū­ri­nius, iš­kal­tus iš lie­tu­viš­ko ak­mens. Šiau­lių ra­jo­no et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Poš­kie­nė džiau­gė­si, kad 2020 me­tus, Sei­mo pa­skelb­tus Tau­to­dai­lės me­tais, Šiau­lių ra­jo­ne pra­de­da pa­čiais svar­biau­siais Lie­tu­vos tau­to­dai­lės me­no ti­tu­lais įver­tin­to kū­rė­jo dar­bai.

2019 me­tais Val­dui Ban­dzai įteik­tas aukš­čiau­sias tau­to­dai­lės ap­do­va­no­ji­mas – „Auk­so vai­ni­kas“, jis yra pri­pa­žin­tas me­no kū­rė­jas, ser­ti­fi­kuo­tas ak­mens skulp­tū­rų meist­ras, 2018 me­tais jis pri­pa­žin­tas sėk­min­giau­siai dir­bu­siu ama­ti­nin­ku ir už tai ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nist­ro pa­dė­ka.

Ak­mens skulp­to­rių at­vy­ko pa­svei­kin­ti Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius, ki­ti val­džios at­sto­vai. Kū­rė­ją pa­ro­dos ati­da­ry­me svei­ki­no Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Lai­ma Kel­me­lie­nė, ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, taip pat Kel­mės ra­jo­no at­sto­vai.

Kū­rė­jas pa­ro­dos ati­da­ry­me pa­sa­ko­jo, kad ak­mens meist­ru ta­po atsi­tik­ti­nai. Pir­miau­sia jį im­tis me­džio dro­žy­bos pa­ska­ti­no bro­lis, ta­čiau me­dis Val­dui ne­li­po. O ak­muo „pri­li­po iš kar­to ir il­gam“. Pir­mo­ji jo ak­mens skulp­tū­ra yra eks­po­nuo­ja­ma ir Kur­šė­nuo­se – tai pa­ro­dos do­mi­nan­te ta­pęs „Rū­pin­to­jė­lis“. Ak­mens meist­ras pa­pa­sa­ko­jo skulp­tū­rų, ku­rias at­ve­žė eks­po­nuo­ti į Kur­šė­nus, kū­ri­mo is­to­ri­jas.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me kon­cer­ta­vo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis "Sva­ja", va­do­vau­ja­mas Bi­ru­tės Laz­daus­ky­tės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.