Kuršėnų jomarkas – su rudens gėrybėmis, išmone bei puikia nuotaika

Vai­vos MEL­VY­DAI­TĖS nuo­tr.
Jo­mar­ko Gas­pa­do­rius ir gas­pa­di­nė. jomarkas_
Šeš­ta­die­nį Kur­šė­nų mies­to Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė­je vy­ko 8-asis ru­dens gė­ry­bių jo­mar­kas. Pa­si­džiaug­ti užau­gin­tu der­liu­mi, pa­de­monst­ruo­ti kū­ry­bi­nę iš­mo­nę, pa­si­žmo­nė­ti ir sa­ve pa­ro­dy­ti su­si­rin­ko gau­sy­bė ra­jo­no gy­ven­to­jų ir sve­čių. Šven­tės da­ly­viai džiau­gė­si įsi­gy­tais pir­ki­niais, nau­jo­mis šven­tės erd­vė­mis, net tri­jų rū­šių karš­tais pa­tie­ka­lais bei ke­lias va­lan­das vy­ku­siais kon­cer­tais.

Gė­ry­bių mu­gė šie­met bu­vo gau­si so­di­nu­kų, au­ga­lų, rank­dar­bių, tau­to­dai­li­nin­kų kū­ri­nių. Šven­tės gas­pa­do­riai Si­gi­ta But­vi­die­nė, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro (ŠRSKC) Ša­ky­nos fi­lia­lo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė ir Gin­ta­ras Kiu­ra, ŠRSKC Gruz­džių fi­lia­lo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius, šven­tės da­ly­viams pa­dė­jo su­si­gau­dy­ti ren­gi­nių ir re­gi­nių gau­so­je.

Aikš­tė­je vy­ko gau­sy­bė edu­ka­ci­jų – nuo jau­ni­mui skir­tų pie­ši­nių, mui­lo bur­bu­lų, iki Kur­šė­nų kū­ry­bos na­mų žai­di­mų ir net or­ga­ni­zuo­tų links­mų ta­ra­ko­nų var­žy­bų. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­tė nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie sko­nin­gai įreng­tos gė­lių ir au­ga­lų sie­ne­lės, mo­kė de­ko­ruo­ti ak­me­nu­kus gua­šu. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ras kvie­tė iš­ban­dy­ti au­di­mo bei py­ni­mo iš vy­te­lių, o Šiau­lių ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras – stip­rin­ti svei­ka­tą.

Nuo­tai­kin­gai ir spor­tiš­kai vy­ko ir Eu­ro­pos ju­du­mo sa­vai­tės ren­gi­nys – dvi­ra­čių žy­gis. Už­si­re­gist­ra­vu­sie­ji į žy­gį va­lan­dą va­žia­vo nu­sta­ty­tu marš­ru­tu. Po dvi­ra­čių žy­gio fi­ni­šo vy­ko lo­te­ri­ja, ku­rio­je lai­mė­tas UAB „Bal­tik vai­ras“ dvi­ra­tis. Lai­min­gą bi­lie­tą iš­trau­kė kur­šė­niš­kė vai­kų dar­že­lio „Eg­lu­tė“ dar­buo­to­ja Re­gi­na Šu­kie­nė. Ji pa­sa­ko­jo, kad vi­są gy­ve­ni­mą mėgs­ta va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu, o lai­mė­tu pri­zu da­lin­sis su vy­ru, ku­riam taip pat rei­ka­lin­gas dvi­ra­tis va­ži­nė­ti į dar­bą Kur­šė­nų kū­ry­bos na­muo­se.

Šven­tės da­ly­viai bū­ria­vo­si prie jo­mar­ko zoo­lo­gi­jos so­do, ku­ria­me ga­li­ma bu­vo pa­ma­ty­ti viš­tų ir viš­tai­čių, triu­šiu­kų, pe­ly­čių ir pe­liu­kų iš Ber­tu­žių kai­me ūki­nin­kų Vai­do ir Orin­tos Kra­saus­kų įkur­to zoo­par­ko „Rai­ba plunks­na“ bei Dar­gai­čių zoo­lo­gi­jos so­do, įkur­to ūki­nin­kų Ne­ver­daus­kų, al­pa­kų, juo­da­no­sių avių. Šven­tė­je bu­vo ga­li­ma pa­jo­di­nė­ti Nai­sių žir­gy­no že­mai­tu­kais.

Imp­ro­vi­zuo­to­se ka­vi­nė­se – par­ke­ly­je link Ven­tos nuo pat ry­to kve­pė­jo gar­džiais val­giais – ka­rei­viš­kas ko­šes vi­rė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės vir­tu­vių še­fai, o Šel­vė­nų me­džio­to­jų bū­re­lio me­džio­to­jai vai­ši­no šiur­pa, rū­ky­ta žvė­rie­na.

Su trenks­mu ir ge­ra nuo­tai­ka šven­tę pa­svei­ki­no Kur­šė­nų bai­ke­riai ir jų sve­čiai iš ki­tų mies­tų, bai­ke­rių ko­lo­no­je į šven­tę at­va­žia­vo ir Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras vis daž­niau su­tin­ka­mas pri­sie­ku­sių­jų mo­to­cik­li­nin­kų gre­to­se.

8-ąjį Kur­šė­nų jo­mar­ką pa­svei­ki­no jo ren­gė­jas – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sau­lius Dar­gi­na­vi­čius, Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė, eu­ro­par­la­men­ta­ro Bro­nio Ro­pės pa­dė­jė­ja Dai­va Pup­laus­kie­nė, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis ir me­ras An­ta­nas Be­za­ras, ku­ris vi­sus už­krė­tė ge­ra nuo­tai­ka. Me­ras pa­dė­ko­jo pri­si­dė­ju­siems prie šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo, įtei­kė pa­dė­kas, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės iš­leis­tus fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mus „Šiau­lių ra­jo­no vaiz­dai ir ženk­lai“.

Kar­tu su ki­tais to­kios do­va­nos su­lau­kė kur­šė­niš­kis, ba­lan­džių au­gin­to­jas Ed­mun­das Rat­kus. Jo ba­lan­džiai pa­svei­ki­no ir šios šven­tės da­ly­vius bei „nu­ne­šė" tie­siai Die­vui į au­sį vi­sus lin­kė­ji­mus, pa­sa­ky­tus šven­tės or­ga­ni­za­to­riams ir sve­čiams.

Už iš­puoš­tą šven­tę, pui­kias de­ko­ra­ci­jas ir sti­lin­gas imp­ro­vi­zuo­tas lau­ko ka­vi­nes pa­dė­ko­ta kur­šė­niš­kei Ne­ri­lei Ber­no­tie­nei.

Dau­ge­lį nu­ste­bi­no grakš­tus An­da­lū­zi­jos žir­go šo­kis. Po­rą va­lan­dų jo­mar­ke vy­ko Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­los „Sal­du­va“ ir at­li­kė­jos Giu­li­jos kon­cer­tai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.