8-asis Kuršėnų jomarkas vilioja derliaus gėrybėmis bei smagiomis atrakcijomis

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Iš lau­ko ir so­do gė­ry­bių ku­ria­mi šven­ti­niai ki­li­mai – Kur­šė­nų jo­mar­ko tra­di­ci­ja. 
Jau šį šeš­ta­die­nį Kur­šė­nuo­se, Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė­je, ren­gia­ma tra­di­ci­ne ta­pu­si ru­dens gė­ry­bių mu­gė – Jo­mar­kas.

Jis pra­si­dės 10 va­lan­dą Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė­je ūki­nin­kų, dar­ži­nin­kų, so­di­nin­kų nau­jo­jo der­liaus mu­ge: bus pre­kiau­ja­ma gė­lių, vais­me­džių, vaisk­rū­mių, de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų so­di­nu­kais. Kar­tu vyks tau­to­dai­li­nin­kų ir ama­ti­nin­kų dir­bi­nių ir kū­ri­nių mu­gė. Taip iš lau­ko ir so­do gė­ry­bių bus ku­ria­mas šven­ti­nis ki­li­mas „Bal­ti­jos ke­liui - 30“. To­kie ki­li­mai – jau tra­di­ci­ne ta­pu­si Kur­šė­nų Jo­mar­ko puoš­me­na!

Su­si­rin­ku­sie­ji į Jo­mar­ką ga­lės ste­bė­ti Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos pa­rei­gū­nų, ki­no­lo­gų su tar­ny­bi­niais šu­ni­mis pa­si­ro­dy­mus. Amu­ni­ci­ją, gel­bė­to­jų dar­bą ir jė­gą de­monst­ruos Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai.

Šven­tės da­ly­viai bus kvie­čia­mi pa­si­jo­di­nė­ti Nai­sių žir­gy­no že­mai­tu­kais. Jo­mar­ke įsi­kurs net mi­ni zoo­lo­gi­jos so­das. Li­na ir Rai­mon­das Ne­ver­daus­kai iš Dar­gai­čių kai­mo, kur vei­kia jų įkur­tas Dar­gai­čių zoo­lo­gi­jos so­das, į Kur­šė­nų Jo­mar­ką at­veš pa­si­gro­žė­ti al­pa­kų, juo­da­no­sių avių, ki­tų gy­vū­nų.

Šiau­lių ra­jo­no Kai­rių se­niū­ni­jos Ber­tu­žių kai­me veis­li­nių paukš­čių ir na­mi­nių gy­vū­nų zoo­par­ką ,,Rai­ba plunks­na“ įkū­rę ūki­nin­kai Vai­das ir Orin­ta Kra­saus­kai į Jo­mar­ką at­vyks su de­ko­ra­ty­vi­nė­mis viš­tai­tė­mis, triu­šiais, o jei­gu leis oro są­ly­gos, at­si­veš ir smul­kes­nių gy­vū­nų.

Li­kus 15 mi­nu­čių iki pu­siau­die­nio Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tę ap­juos va­rik­lių gaus­mas – pra­si­dės bai­ke­rių pa­ra­das.

Šven­tė­je su­kur­to­je spe­cia­lio­je vie­to­je fo­tog­ra­fa­vi­mui­si vi­si no­rin­tys ga­lės įsiam­žin­ti Kur­šė­nų Jo­mar­ko fo­ne.

Vi­dur­die­nį po Jo­mar­ko šei­mi­nin­kų ir sve­čių svei­ki­ni­mų – mi­nias už­bu­rian­tis An­da­lū­zi­jos žir­go šo­kis! Kas yra re­gė­jęs, kaip is­pa­nas An­to­nio val­do žir­gą, ži­no, kad šis re­gi­nys žmo­nes trau­kia it mag­ne­tas.

Jei­gu leis dar­ga­no­ti orai, į dan­gų pa­kils ir 100, o gal net dar dau­giau kur­šė­niš­kio ba­lan­di­nin­ko Ed­mun­do Rat­kaus ba­lan­džių. E. Rat­kus au­gi­na ir la­bai iš­tver­min­gų čem­pio­nų, įvei­ku­sių neį­ti­kė­ti­nus at­stu­mus.

Kur­šė­nų Jo­mar­ko kon­cer­ti­nė erd­vė bus įkur­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je gre­ta Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tės. Į kon­cer­tą kvies Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Sal­du­va“ ir šio Jo­mar­ko žvaigž­dė – at­li­kė­ja Giu­li­ja.

Jau įpras­ta, kad Jo­mar­ko me­tu Kur­šė­nuo­se vyks­ta ir Eu­ro­pos ju­du­mo sa­vai­tės ren­gi­nys – tra­di­ci­nis Dvi­ra­čių žy­gis. Ly­giai va­lan­dą my­nę dvi­ra­ti­nin­kai fi­ni­ša­vę iš kar­to ga­lės da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­je dėl pa­grin­di­nio pri­zo - UAB „Bal­tik Vai­ras“ dvi­ra­čio.

Vi­sos šven­tės me­tu Jo­mar­ke veiks pa­si­sė­dė­ji­mui, pa­si­vai­ši­ni­mui su­kur­tos nau­jos jau­kios erd­vės par­ke­ly­je link Ven­tos upės, kur lan­ky­to­jai ga­lės pa­ska­nau­ti ka­vos, o gal ir at­si­lauž­ti mu­gė­je nu­si­pirk­to py­ra­go, pa­bend­rau­ti su Jo­mar­ke su­tik­tais gi­mi­nė­mis ir kai­my­nais.

Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės vir­tu­vių še­fai Jo­mar­ke virs net dvie­jų rū­šių ka­rei­viš­ką ko­šę. O Šel­vė­nų me­džio­to­jų bū­re­lis vai­šins pa­čių iš­vir­ta šiur­pa. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad der­liaus šven­tė­je al­ka­nų ne­liks.

O kad vi­si bū­tų so­tūs, links­mi, ne­pa­sik­lys­tų tarp gau­sy­bės pir­ki­nių – pa­dės Gas­pa­di­nė ir Gas­pa­do­rius!

Dau­giau su­ži­no­ti apie bū­si­mą Jo­mar­ką ga­li­ma Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.