Kuršėnų dvaras atgauna pirminį fasadą

Zigmo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kur­šė­nų dva­ro rū­mai res­tau­ruo­ja­mi at­ku­riant is­to­ri­nes fa­sa­do de­ta­les.
Kur­šė­nų par­ke jau me­tus re­konst­ruo­ja­mi Gru­ževs­kių dva­ro rū­mai. Sie­kia­ma dva­ro so­dy­bą su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti kul­tū­ros bei vers­lo po­rei­kiams.

At­lie­ka­mas pa­grin­di­nių rū­mų pa­sta­to – fa­sa­dų, vi­daus ele­men­tų res­tau­ra­vi­mas ir ver­tin­gų sa­vy­bių at­sta­ty­mas, sto­go, in­ži­ne­ri­nių pa­sta­to sis­te­mų at­nau­ji­ni­mas, vi­daus pa­tal­pų ap­dai­la. Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą bus įsi­gy­ja­mi bal­dai eks­po­zi­ci­jų de­monst­ra­vi­mui ir sau­go­ji­mui, edu­ka­ci­nių už­siė­mi­mų įran­gos komp­lek­tai.

Dar­bai pra­si­dė­jo 2018 me­tų spa­lio mė­ne­sį ir tu­rė­tų baig­tis ki­tų me­tų bir­že­lio mė­ne­sį.

Jau įvyk­dy­ta dau­giau, kaip pen­kias­de­šimt pro­cen­tų vi­sų dar­bų. Pa­pil­do­mų dar­bų pa­da­ry­ta už dau­giau, kaip 163 tūks­tan­čių eu­rų.

Dar­bų ran­go­vo UAB „Ka­sa­da“ di­rek­to­rius And­rius Bra­ziu­lis pa­žy­mė­jo, jog pa­sta­tą te­ko vi­są iš­rink­ti ir pa­gal kul­tū­ros pa­vel­do rei­ka­la­vi­mus vi­są at­sta­ty­ti ir at­kur­ti au­ten­tiš­kai.

„Kiek­vie­ną die­ną dir­bo­me, mo­kė­mės, kon­sul­ta­vo­mės ir sten­gia­mės pa­da­ry­ti, kad pa­sta­tas sto­vė­tų ir tar­nau­tų Kur­šė­nams dar ne vie­ną šim­tą me­tų,“ – apie dar­bus šia­me ob­jek­te kal­bė­jo A. Bra­ziu­lis.

Po res­tau­ra­ci­jos ir re­konst­ruk­ci­jos Kur­šė­nų dva­ro pa­sta­tas įgaus pir­mi­nį vaiz­dą ir vi­sos de­ta­lės bus at­kur­tos.

Et­no­kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Poš­kie­nė pri­pa­ži­no, jog pro­jek­tas bu­vo pa­ruoš­tas dar 2014 me­tais, bet Nor­ve­gų fon­do skir­tos lė­šos nu­ke­lia­vo Šiau­lių Ža­liū­kių ma­lū­no mu­zie­jaus res­tau­ra­ci­jai, o Kur­šė­nų dva­rui te­ko lauk­ti sa­vo ei­lės.

Zigmo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kur­šė­nų dva­ro rū­mai res­tau­ruo­ja­mi at­ku­riant is­to­ri­nes fa­sa­do de­ta­les.

Susijusios naujienos