Kelmiškis pelnė "Metų dialogo" apdovanojimą

As­me­ni­nė Val­do Kan­čaus­ko nuo­tr.
Kel­miš­kiui Val­dui Kan­čaus­kui įteik­tas "Me­tų dia­lo­go" ap­do­va­no­ji­mas.
Per Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se pa­skelb­tus Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo ap­do­va­no­ji­mus trium­fa­vo ir "Šiau­lių kraš­to" he­ro­jus kel­miš­kis mo­ky­to­jas Val­das Kan­čaus­kas.

Už tai, kad su­ge­ba į veik­las įtrauk­ti spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių vai­kus, ku­rių dar­bai eks­po­nuo­ja­mi ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je, bei ro­do­mas pa­stan­gas kal­bė­tis, no­rą su­si­tar­ti vek­to­ri­nio pie­ši­mo bū­re­lio mo­ky­to­jui įteik­tas "Me­tų dia­lo­go" ap­do­va­no­ji­mas.

Val­das Kan­čaus­kas ži­no­mas kaip in­teg­ra­ci­nės so­cia­li­nės ini­cia­ty­vos „Lai­mės ait­va­ras“, su­ma­ny­to­jas ir ku­ra­to­rius, vi­suo­me­ni­nin­kas, so­cia­li­nių pro­jek­tų, pa­ro­dų au­to­rius, ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo Vek­to­ri­nio pie­ši­mo ir fo­tog­ra­fi­jos pa­grin­dų me­niš­ku­mo ug­dy­mo veik­lų va­do­vas, lais­va­sis mo­ky­to­jas, mo­ky­to­jas, pel­no ne­sie­kian­čios vie­šo­sios įstai­gos ,,An­ge­lų so­dai" va­do­vas, fo­tog­ra­fas.

LRT Me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se - jis bu­vo siū­ly­tas tarp 9 pre­ten­den­tų į Lie­tu­vos "Me­tų as­me­ny­bės" ti­tu­lą.

"Man bu­vo di­džiu­lė gar­bė bū­ti no­mi­nuo­tam tarp de­vy­nių iš­ki­lių as­me­ny­bių: Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, Ma­riaus Ja­ku­lio Ja­son, As­mik Gri­go­rian, Da­no Rap­šio, Si­gi­to Tam­ke­vi­čiaus", – džiau­gia­si kel­miš­kis mok­to­jas.

Be ,,Me­tų as­me­ny­bės" no­mi­na­ci­jos Val­das bu­vo no­mi­nuo­tas ir dar vie­no­je ka­te­go­ri­jo­je ,,Me­tų ly­gy­bė" - už pa­stan­gas pa­ro­dy­ti ypa­tin­gų vai­kų kas­die­nius žyg­dar­bius ir „su­per­ga­lias“, įvei­kiant ne­ga­lios ap­ri­bo­ji­mus ir su­si­for­ma­vu­sias klai­din­gas vi­suo­me­nės nuo­sta­tas.

Iš vi­so sep­ty­nioms no­mi­na­ci­joms bu­vo pa­siū­ly­ta dau­giau kaip 1500 nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vos žmo­nių. Juos siū­lė LRT žiū­ro­vai ir po­rta­lo skai­ty­to­jai. Ko­mi­si­ja iš­rin­ko nu­ga­lė­to­jus.

,,Svar­biau­sia, kad pa­ste­bė­ti - ypa­tin­gie­ji, ga­bie­ji vai­kai An­ge­lai. Aš esu tik tar­pi­nin­kas – tarp jų ir vi­suo­me­nės", – sa­ko mo­ky­to­jas, ku­rio dė­ka ir pa­stan­go­mis vek­to­ri­nės ta­py­bos, fo­tog­ra­fi­jos pa­grin­dų ir me­ni­nio ug­dy­mo bū­re­lį lan­kan­čių vai­kų pie­ši­nių pa­ro­dos bu­vo su­reng­tos Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos vals­ti­jo­se Det­roi­te, Lie­tu­vių dai­lės mu­zie­ju­je ga­le­ri­jo­je "Sie­la" Či­ka­go­je, Kliv­lan­de ir Los An­dže­le.

Pie­ši­mas pa­de­da neį­ga­liems vai­kams su­kon­cent­ruo­ti dė­me­sį, nes vie­nas pa­veiks­las kar­tais ta­po­mas apie po­rą – tris mė­ne­sius. Da­ly­vau­da­mi pa­ro­do­se spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kai pa­si­jun­ta svar­būs, ly­gūs su vi­sais, įgy­ja drą­sos. Be to, par­da­vus jų pa­veiks­lus, ga­li­ma pa­dė­ti įsi­gy­ti ko­kį nors daik­tą, pa­vyz­džiui, ba­tus.

Da­lis tų vai­kų nu­skriaus­ti ne tik li­ki­mo, bet ir sa­vo tė­vų, ku­rie ne­no­ri jais rū­pin­tis. Dė­me­sys šiems vai­kams, ku­riuos mo­ky­to­jas Val­das va­di­na an­ge­lais, ypa­tin­gais vai­kais – taip pat la­bai svar­bus da­ly­kas.

Mo­ky­to­jas ir jo mo­ki­niai pra­dė­jo gar­sė­ti po to, kai su­ren­gė pir­mą­ją vek­to­ri­nio pie­ši­mo bū­re­lio dar­bų pa­ro­dą Kel­mė­je, Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Tuo­met apie šį mo­ky­to­ją ir spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių vai­kų ku­ria­mus ste­buk­lus pa­pa­sa­ko­ta "Šiau­lių kraš­te".

Tai su­tei­kė mo­ky­to­jui drą­sos ei­ti to­liau, pa­dė­ti neį­ga­liems vai­kams dar dau­giau. Jų dar­bų pa­ro­dos ap­skrie­jo pre­zi­den­tū­rą, mi­nis­te­ri­jas.

Iš vai­kų pie­ši­nių su­kur­tas Lai­mės ait­va­ras, ku­ris skrie­jo virš mi­nios žmo­nių įvai­riuo­se Lie­tu­vos ren­gi­niuo­se, ne­tgi per Po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus vi­zi­tą, ir gar­si­no Kel­mę.