Ligoninei vadovauja 45-erius metus

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Vy­riau­sa­sis gy­dy­to­jas Ed­mun­das Bal­ta­kis Jo­niš­kio li­go­ni­nei va­do­vau­ja 45-erius me­tus, o rugp­jū­tį sueis 50 me­tų, kai šio­je li­go­ni­nė­je, at­vy­kęs su pa­sky­ri­mu, pra­dė­jo dirb­ti chi­rur­gu.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ra­jo­no va­do­vai pa­svei­ki­no 45-erius me­tus Jo­niš­kio li­go­ni­nės va­do­vu dir­ban­tį vy­riau­sią­jį gy­dy­to­ją Ed­mun­dą Bal­ta­kį. Prieš 50 me­tų at­vy­kęs į Jo­niš­kį jis pen­ke­rius me­tus dir­bo chi­rur­gu, o vė­liau ta­po šios gy­dy­mo įstai­gos gal­va ir yra vie­nas iš il­giau­siai va­do­vau­jan­čių ša­lies, o gal net ir Eu­ro­pos vy­riau­sių­jų gy­dy­to­jų.

Me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, Sei­mo na­rys Liu­das Jo­nai­tis ir Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai, svei­kin­da­mi vy­riau­sią­jį gy­dy­to­ją Ed­mun­dą Bal­ta­kį vi­sų jo­niš­kie­čiu var­du jam dė­ko­jo už il­ga­me­tį, nuo­šir­dų ir at­sa­kin­gą dar­bą li­go­ni­nė­je, už at­si­da­vi­mą ir ypa­tin­gą po­žiū­rį sa­vo pro­fe­si­jai, pa­cien­tams.

Ori­gi­na­liai gy­dy­to­ją pa­svei­ki­no ir ko­lek­ty­vo na­riai, įteik­da­mi vi­sų dar­bo me­tų Jo­niš­ky­je fo­tok­ro­ni­ką, o me­di­kių vo­ka­li­nis an­samb­lis „Sal­vi­ja“ at­li­ko dai­ną, su­kur­tą pa­gal vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo bro­lio, ži­no­mo poe­to Al­gi­man­to Bal­ta­kio ei­les.

E. Bal­ta­kis vi­sa­da ak­ty­viai da­ly­vau­da­vo spren­džiant svei­ka­tos klau­si­mus ša­ly­je. 1991 me­tais jis bu­vo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, ku­riant Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gą ir vie­nas ak­ty­viau­sių jos na­rių, nuo­lat ren­ka­mas ta­ry­bos, val­dy­bos na­riu, vi­cep­re­zi­den­tu. 2007 me­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus dek­re­tu jis ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio Kry­žiu­mi. 2010 me­tais jam įteik­tas sa­vi­val­dy­bės me­ro Pa­dė­kos ženk­las ir tais pa­čiai me­tais su­teik­tas Jo­niš­kio Gar­bės pi­lie­čio var­das.

Kau­ne dau­gia­vai­kė­je šei­mo­je gi­męs, au­gęs ir tuo­me­ti­nį Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­tą bai­gęs Ed­mun­das Bal­ta­kis, Kau­no Ra­do­no­jo Kry­žiaus ir Kau­no III kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­se įgi­jo pir­mi­nę specializaciją–internatūrą, ir nors ga­lė­jo lik­ti dirb­ti ta­me pa­čia­me mies­te, po­kal­bių su kli­ni­ko­se dir­ban­čiais jau­nais chi­rur­gais bu­vo įti­kin­tas, kad jau­nam spe­cia­lis­tui bū­ti­na iš pra­džių pa­dir­bė­ti pro­vin­ci­jos li­go­ni­nė­je, pa­ma­ty­ti įvai­res­nių kli­ni­ki­nių at­ve­jų ir įgy­ti pla­tes­nį pra­kti­nės chi­rug­ri­jos dia­pa­zo­ną, ne­bū­ti tik „ma­žo­jo pirš­to chi­rur­gu“. Tad ga­vęs pa­sky­ri­mą 1970 me­tais jis at­vy­ko dirb­ti į Jo­niš­kio li­go­ni­nę, chi­rur­gi­nį sky­rių, tuo me­tu vei­ku­sį da­bar­ti­nių se­ne­lių glo­bos na­mų „San­ta­ra“ pa­sta­te. Nau­jo­ji li­go­ni­nė nuo pa­ma­tų tik ki­lo ply­na­me lau­ke mies­to pa­kraš­ty­je.

Vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas E. Bal­ta­kis kny­go­je „Jo­niš­kio li­go­ni­nei – 90“ pri­si­me­na, kad dar­bo bū­ta la­bai daug: ūmių apen­di­ci­tų, iš­var­žų, inks­tų ir tul­žies pūs­lės ak­men­li­gės (dėl Jo­niš­kio „kie­to“ van­dens) at­ve­jų, trau­mų, ku­rios pa­si­pil­da­vo per ru­giap­jū­tes, o taip pat ir tuo me­tu iš­po­pu­lia­rė­jus mo­to­cik­lams.

1975 me­tais tuo­me­tis li­go­ni­nės va­do­vas Juo­za­pas Ra­di­kas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos bu­vo pa­kvies­tas dirb­ti į me­di­ci­nos įstai­gą sos­ti­nė­je ir E. Bal­ta­kio pa­pra­šy­ta lai­ki­nai jį pa­va­duo­ti, kol at­vyks ki­tas gydytojas–vadovas iš Ši­la­lės. Taip su­si­klos­tė ap­lin­ky­bės, kad lai­ki­nai ta­po vi­sam lai­kui – da­bar jau 45-erius me­tus.

Lai­kai pa­si­kei­tė, ra­jo­nų li­go­ni­nės iš­gy­ve­na sun­kius me­tus. Jo­niš­ky­je taip pat ne­li­ko aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos, vai­kų li­gų sky­rių, bet sten­gia­ma­si iš­sau­go­ti Chi­rur­gi­jos sky­rių. Prit­rau­kus nau­jų gy­dy­to­jų per pir­muo­sius du šių me­tų mė­ne­sius bu­vo at­lik­ta 50 di­džių­jų ope­ra­ci­jų, o tai yra dvi­gu­bai dau­giau nei per praė­ju­sių me­tų pir­mą ket­vir­tį.