Joniškio ir Tervetės amatininkai susibėgo Žagarėje

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Py­nė­jas Ri­man­tas Ar­laus­kas šven­tė­je links­mai mo­jo pir­kė­jams.
Šeš­ta­die­nį Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­re šur­mu­lia­vo be­veik trys de­šim­tys aus­ka­ran­kių, ama­ti­nin­kų, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jų iš Jo­niš­kio, Ža­ga­rės ir Ter­ve­tės apy­lin­kių, taip sim­bo­liš­kai nu­kė­lę į se­nus lai­kus, ka­da lat­viai per sie­ną į ar­ti­miau­sius Lie­tu­vos mies­te­lius ke­liau­da­vo ne pre­ky­bos cent­rų ap­lan­ky­ti, kaip da­bar, bet į tur­gus, pre­ky­me­čius.

Kul­tū­ros na­mų sa­lė­je sa­lė­je ri­kia­vo­si ama­ti­nin­kai, tau­to­dai­li­nin­kai, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jai. Kal­ny­je gy­ve­nan­tis bar­be­kiu meist­ras Po­vi­las Mi­ka­la­jū­nas siū­lė ra­gau­ti prie mė­sos, žu­vies, paukš­tie­nos tin­kan­čių dvie­jų rū­šių bar­be­kiu pa­da­žų, Sta­nis­la­va Pran­ciu­lie­nė iš Stun­gių kai­mo at­ve­žė sal­džių ke­pi­nių ir ož­kų pie­no sū­rio, bran­din­to tris mė­ne­sius, bei eko­lo­giš­kų grū­dų mil­tų na­mi­nės duo­no­su.

Da­nu­tė ir Alek­sand­ras Lau­ku­čiai ant sta­lo ri­kia­vo stik­lai­niu­kus su dže­mais, uo­gie­nė­mis ir mar­čios In­gos ga­min­tus varš­kės sū­rius. Įmo­nės „Miš­ki­niai“ at­sto­vai at­ve­žė fer­men­tuo­tų juo­dų­jų čes­na­kų, o „Žiem­ga­los ga­lių“ va­do­vė Li­na Vai­te­kū­nie­nė tu­rė­jo ap­sau­gi­nių, svei­ka­tą stip­ri­nan­čių au­ga­lų rin­ki­nių vy­rams ir mo­te­rims, ka­da­gi­nių smil­ka­lų laz­de­lių, so­jų vaš­ko žva­kių, o Mū­šos ty­re­lio Lau­mė – Ger­da Kin­de­rie­nė no­rin­čiuo­sius kvė­pi­no ete­ri­niu pu­šų alie­ju­mi.

Jo­niš­ke­tis Vir­gi­ni­jus Pad­gurs­kis at­ve­žė ke­ra­mi­kos dir­bi­nių, Ri­man­tas Ar­laus­kas – pin­tų krep­šų, ža­ga­rie­tis Da­lius Ud­ra­kis de­monst­ra­vo 2019 me­tais iš me­džio drož­tą pra­kar­tė­lę, įvai­rias ne­di­de­les skulp­tū­ras.

Auš­ra Pet­raus­kie­nė pri­siu­vo ra­ga­nų, Vi­ta­li­ja Ku­raus­kie­nė ir Vir­gi­ni­ja ant sta­le­lio iš­dė­lio­jo iš ka­ro­liu­kų ver­tus ir ner­tus pa­puo­ša­lus, rie­ši­nes, ke­pu­rai­tes, mez­gi­nius. Gy­vais lie­tu­viš­kais pirš­ti­nių raš­tais džiu­gi­no Re­gi­na Ri­mei­kie­nė, Ka­zi­mie­ra Gas­pa­rai­tie­nė, Sta­nis­la­va Nor­vi­lie­nė, spal­vin­gų ir su­bti­lių megz­tų, ner­tų vyš­nių, skry­bė­lių, skrais­čių, ser­ve­tė­lių at­si­ne­šė Dai­va Na­vic­kai­tė, vel­to­mis ke­pu­rė­mis, šle­pe­tė­mis ža­vė­jo Lo­re­ta Dom­kie­nė, pir­ki­nių ir vais­ta­žo­lėms skir­tų mai­še­lių pri­siu­vo pir­mą sy­kį į pre­ky­bą mu­gė­je bi­čiu­lės Ge­no­vai­tės Ra­mu­tie­nės iš­vi­lio­ta jo­niš­kie­tė Ona Vo­rob­jo­vie­nė ir kt. Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras pa­ren­gė sten­dą su lanks­ti­nu­kais, buk­le­tais apie lan­ko­mas vie­tas Jo­niš­kio ir Ter­ve­tės ra­jo­nuo­se.

Lat­viai taip pat at­vy­ko ne tuš­čio­mis ran­ko­mis, jie pri­ve­žė ke­pi­nių, mė­sos ga­mi­nių, siu­vi­nių, aus­tų ir ant šil­ko ta­py­tų ša­lių, kva­pių žva­kių, si­ru­pų, me­džio gra­viū­rų.

Sce­no­je pa­si­ro­dė Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos gru­pė „Ka­pe­liu­kė“, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės suau­gu­sių­jų šo­kių ko­lek­ty­vas, Ter­ve­tės folk­lo­ro gru­pė „Cel­te­ka“ ir jų pa­kvies­ti ko­le­gos iš Ry­gos „Lai­va“. Taip pat pa­ro­dy­ti fil­mu­kai apie Ter­ve­tę ir Jo­niš­kio kraš­tą, su­si­rin­ku­sius svei­ki­no Sei­mo na­rys Liu­das Jo­nai­tis, re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas, Ter­ve­tės sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nin­kė Da­cė Rei­ni­ka.

Ter­ve­tės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro ve­dė­ja, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Ter­ve­tės miš­ko edu­ka­ci­jos cent­ras“ va­do­vė Ilo­na Ly­du­ma kar­tu su Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja, Ter­ve­tės sa­vi­val­dy­be pa­ren­gė pro­jek­tą Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mai, iš ku­rios ga­vus fi­nan­sa­vi­mą bu­vo su­reng­ta ir ši šven­tė „Se­na­sis ama­tų ke­lias Jo­niš­kis – Ža­ga­rė – Ter­ve­tė“, prie ku­rios or­ga­ni­za­vi­mo pri­si­jun­gė Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ras, Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras.

Susijusios naujienos