IVIDU kvietimas jaunimui – į vidų

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Apie tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to sta­ti­nys Ak­me­nės cent­re pa­do­va­no­tas jau­ni­mui plė­to­ti veik­lą.
Ak­me­nės mies­to cent­re erd­vus dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas be­veik po­rą de­šimt­me­čių stūk­so­jo ne­be­nau­do­ja­mas, o praė­ju­sią sa­vai­tę at­vė­rė du­ris. Čia įsi­kū­ręs jau­ni­mo cent­ras IVI­DU su­ren­gė iš­kil­mes.

Ke­lių va­lan­dų ren­gi­nys pir­miau­sia žmo­nes su­bū­rė į Ak­me­nės mies­to aikš­tę. Ve­dė­ja Mil­da Gri­ga­liū­nai­tė pri­mi­nė 1955 me­tais pra­si­dė­ju­sią pa­sta­to is­to­ri­ją. Vie­to­je su­de­gu­sių prieš­ka­rio žy­dams pri­klau­siu­sių mais­to pro­duk­tų san­dė­lių pa­sta­ty­tas mū­ri­nis pa­sta­tas. Ta­ry­bi­niais me­tais pir­ma­me aukš­te vei­kė mais­to pro­duk­tų ir ki­tų pre­kių par­duo­tu­vė, ant­ra­me – val­gyk­la. Vei­kė ir ku­li­na­ri­jos, gast­ro­no­mi­jos ce­che­liai.

Pas­kui pa­sta­tas pri­va­ti­zuo­tas. Įkur­ta­me pa­da­žų ga­my­bos ce­che dir­bo apie ke­tu­rias­de­šimt žmo­nių, bet tik ne­pil­nus dve­jus me­tus.

Ki­to vers­lo sa­vi­nin­kas ne­pa­jė­gė iš­plė­to­ti, pa­tal­pas lai­kė pu­siau skus­tas, pu­siau lup­tas. Vis la­biau tru­pan­čio­mis lu­bo­mis, ai­žė­jan­čio­mis grin­di­mis, sie­no­mis vi­du­je, o iš­dau­žy­tus lan­gų ir du­rų stik­lus pa­pras­čiau­siai už­ka­lę.

Sta­ti­nį įsi­gi­jo Vil­niaus UAB "Bal­tis­ches Haus", už­sii­man­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­ma, plėt­ra. Tik per ke­lio­li­ka me­tų taip ir ne­su­ra­do no­rin­čių pirk­ti apie tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų pa­sta­tą. Bend­ro­vė pa­ti in­ves­tuo­ti neįž­vel­gė per­spek­ty­vos.

Ga­liau­siai sa­vi­nin­kai nu­spren­dė mū­rą per­duo­ti kaip do­va­ną vie­ša­jai įstai­gai "Ak­me­nės jau­ni­mo cent­ras". Dėl to šių me­tų pra­džio­je pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.

"Ta­čiau yra vie­na ne­di­de­lė są­ly­ga – tre­jus me­tus įstai­ga bus pri­žiū­ri­ma, – sa­kė pro­jek­to pro­jek­to au­to­rė ir ini­cia­to­rė moks­lų dak­ta­rė In­ga Ur­bo­nai­tė-Va­dok­lie­nė. – Do­va­no­to tur­to sa­vi­nin­kai no­ri įsi­ti­kin­ti, jog jis tin­ka­mai pri­tai­ko­mas. Įsi­vaiz­duo­ja­me pa­pras­tai: vi­du­je ver­da jau­ni­mo gy­ve­ni­mas, o no­rin­čių­jų pa­tek­ti su­si­da­ro be­veik ei­lės."

Erd­vė tu­rin­ti tap­ti vie­ta jau­ni­mui su­si­tik­ti, pa­si­da­ly­ti įgū­džiais, mo­ky­ti vie­ni ki­tus, ge­ne­ruo­ti ir plė­to­ti nau­jas idė­jas. Jau­ni­mui siū­lo­ma net pre­ky­ba ori­gi­na­lia sa­vo pro­duk­ci­ja. Ti­ki­ma­si su­do­min­ti Ak­me­ne lan­ky­to­jus iš sve­tur.

Vie­nas iš pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rių Ak­me­nės mies­to bend­ruo­me­nės na­rys Al­gir­das Bu­čys, praė­ju­sią sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­ją dir­bęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju, pa­dė­ko­jo tur­to sa­vi­nin­kams už pa­si­ti­kė­ji­mą.

"Plė­to­ti su­ma­ny­mą iš pra­džių at­ro­dė su­dė­tin­ga, bet kai fi­nan­si­nės pa­ra­mos ėmė­si ra­jo­no Vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos na­riai – pa­ti­kė­jo­me ga­li­my­bė­mis", – sa­kė A. Bu­čys.

Ti­ki­ma­si, kad IVI­DU cent­ras trauks ne tik vie­ti­nį jau­ni­mą, bet ir vi­so ra­jo­no, kur gy­ve­na 4 tūks­tan­čiai jau­nuo­lių iki 18 me­tų.