"Gerumo angelas" aplankė Gruzdžių kraštą

Gruz­džių se­niū­ni­jos ir bend­ruo­me­nės nuo­tr.
Lau­rai ir Žyd­rū­nui Ser­bams įteik­ta var­di­nė pa­dė­ka už ka­lė­di­nės nuo­tai­kos kū­ri­mą Gruz­džių mies­te­ly­je.
Sau­sio 17 die­ną Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Gruz­džių fi­lia­le vy­ko pa­dė­kos va­ka­ro­nė "Ge­ru­mo an­ge­las". Kul­tū­ros dar­buo­to­jai, vie­tos se­niū­ni­jos ir Gruz­džių kraš­to bend­ruo­me­nės at­sto­vai dė­ko­jo vi­siems, ku­rie sa­vo idė­jo­mis, dar­bais pri­si­de­da prie mies­te­lio kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo.

Už mu­zi­ki­nę veik­lą gar­si­nant Gruz­džius pa­dė­kos įteik­tos Li­ve­tai Blinst­ru­by­tei, Ri­čar­dui Še­me­tui ir Gin­ta­rui Dzi­do­li­kui.

Ka­lė­di­niu lai­ko­tar­piu Gruz­džių mies­te­lio Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė bu­vo pa­si­puo­šu­si sap­nų gau­dyk­lė­mis ir iš­skir­ti­nio dy­džio žais­liu­kais. Ant­ri me­tai iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja­mos ak­ci­jos "Ka­lė­di­nė fan­ta­zi­ja" ir "Ka­lė­dų sap­nas", ku­rios šven­ti­niam lai­ko­tar­piui su­tei­kia nuo­šir­du­mo ir gro­žio. Vi­siems šių ak­ci­jos da­ly­viams pa­dė­ko­ta už da­ly­va­vi­mą.

Gruz­džių kraš­to bend­ruo­me­nės at­sto­vai Dei­man­tė Radž­vi­lė ir Vy­tau­tas Gu­gas pa­skel­bė vi­sus me­tus vy­ku­sio kon­kur­so "Ak­ty­viau­sias gruz­die­tis" lai­mė­to­ją. Nu­tar­ta ap­do­va­no­ji­mą skir­ti jau­niau­siai kon­kur­so da­ly­vei Gus­tei Gri­gai­ty­tei, ku­riai šven­tės me­tu įteik­tas pa­grin­di­nis pri­zas – plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris.

Va­ka­ro­nė­je kon­cer­ta­vo Už­ven­čio liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la "Ven­ta". Pa­si­ro­dė Gruz­džių me­no mė­gė­jai su nau­jo­mis 2020 me­tams skir­to­mis kon­cer­ti­nė­mis pro­gra­mo­mis.Va­ka­rą už­bai­gė mu­zi­kan­tas Al­gis ir 2012 me­tų pro­jek­to "Lie­tu­vos ta­len­tai" nu­ga­lė­to­jas Ma­rius Pet­raus­kas iš Ma­žei­kių ra­jo­no. Šven­tės me­tu vy­ra­vo pui­ki nuo­tai­ka, lie­jo­si dai­nos, su­ko­si po­ros.

Komentarai

Marius Milasas    Šeš, 2020-01-25 / 11:07
Gražiam ir geram miestelyje,visalaika gražus,ir geri žmonės gyvena..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.