Garsios kraštietės namo langai pasakoja jos gyvenimą

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Tentai–fotografijos pa­puo­šė So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės gim­tą­jį na­mą Jo­niš­ky­je.
Jo­niš­ky­je Baž­ny­čios gat­vė­je sto­vin­čio me­di­nio So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės gim­to­jo na­mo lan­gai ant ten­tų iš­spaus­din­to­mis fo­tog­ra­fi­jo­mis pa­sa­ko­ja gar­sios kraš­tie­tės gy­ve­ni­mo ke­lią. To­kiu bū­du Žiemgalos–aukštaičų kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­rius su par­tne­riais ban­do ak­tua­li­zuo­ti jos at­mi­ni­mą.
Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Pri­si­mi­ni­mais apie vai­kys­tę, se­ne­lius So­fi­ją ir Mi­ka­lo­jų Kons­tan­ti­ną Čiur­lio­nius da­li­no­si vai­kai­tė Da­lia Zubovaitė–Palukaitienė.

Da­ly­va­vo gar­sios kraš­tie­tės vai­kai­tė

Ati­da­ry­mo ren­gi­ny­je da­ly­va­vo So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės ir Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio vai­kai­tė Da­lia Zubovaitė–Palukaitienė su sū­nu­mis Na­ru­čiu ir Džu­giu. Ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­pu­si vieš­nia sa­kė ži­no­ju­si, jog mo­čiu­tė gi­mė Jo­niš­ky­je, bet nie­ka­da čia ne­bu­vo at­vy­ku­si, tad ši aki­mir­ka be ga­lo svar­bi. Ji pa­pa­sa­ko­jo apie pro­se­ne­lės, So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės ma­mą Elž­bie­tą. Mo­čiu­tės ma­ma bu­vu­si tais lai­kais la­bai švie­si, in­te­li­gen­tiš­ka mo­te­ris: mo­kė­jo skai­čiuo­ti, ra­šy­ti, skai­ty­ti, iš­mo­kė ir sa­vo vy­rą bei vai­kus. Prieš mir­da­ma jo pa­pra­šė sū­nų Vin­cen­tą Ja­ru­lai­tį iš­leis­ti į ku­ni­gus, ku­ris vė­liau ta­po la­bai svar­biu žmo­gu­mi So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės gy­ve­ni­me.

Ren­gi­ny­je pro­jek­tą, skir­tą S. Kymantaitės–Čiurlionienės at­min­čiai įam­žin­ti, pri­sta­tė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja, Žiemgalos–Aukštaičių drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus va­do­vė Ilo­na Osi­po­va, ku­riai už ini­cia­ty­vą pa­dė­kos raš­tą įtei­kė me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, kal­bė­jo ar­cheo­lo­gas dr. Er­nes­tas Va­si­liaus­kas, Jo­niš­kio de­ka­nas, kle­bo­nas Re­mi­gi­jus Ju­re­vi­čius, Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio drau­gi­jos iš Kau­no at­sto­vė.

Dai­na­vo Ri­tos Kip­šai­tės va­do­vau­ja­mas folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Ku­pars“.

Nuot­rau­ko­se – svar­būs žmo­nės ir įvy­kiai

Nuot­rau­ko­se ant ten­tų praei­viai ga­li per­skai­ty­ti“ dra­ma­tur­gės, ra­šy­to­jos, li­te­ra­tū­ros ir me­no kri­ti­kės, ver­tė­jos, vi­suo­me­nės vei­kė­jos So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės gy­ve­ni­mo aki­mir­kas: su vy­ru dai­li­nin­ku, kom­po­zi­to­riu­mi Mi­ka­lo­ju­mi Kons­tan­ti­nu Čiur­lio­niu, se­se­ri­mi Jad­vy­ga, tė­vu Leo­nu Ky­man­tu, su Vy­tau­to Di­džio­jo pės­ti­nin­kų pul­ko ka­ri­nin­kais, lie­tu­vių kul­tū­ros drau­gi­jos „Rū­ta“ na­riais Kro­ku­vo­je, to­je pa­čio­je Kro­ku­vo­je Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te, mi­nint Vy­dū­no 60 me­tų ju­bi­lie­jų Kau­ne, su duk­ra Da­nu­te, vai­kai­čiais, po ap­do­va­no­ji­mo 1928 me­tais įsteig­tu Lie­tu­vos skau­tų Le­li­jos or­di­nu. Taip pat nuo­trau­ko­se ma­to­mi reikš­min­gi žmo­nės S. Kymantaitės–Čiurlionienės ke­ly­je: Juo­zas Tumas–Vaižgantas, Jo­nas Jab­lons­kis, Vin­cen­tas Ja­ru­lai­tis ir ki­ti.

Jo­niš­kio pa­ra­pi­jai pri­klau­san­čia­me 1845 me­tais sta­ty­ta­me na­me gy­ve­nęs vi­ka­ras Vin­cen­tas Ja­ru­lai­tis, čia kar­tu pa­si­kvie­tęs įsi­kur­ti ir bui­ties rei­ka­luo­se jam tal­kin­ti se­sers Elž­bie­tos šei­mą, bu­vo 1866 me­tais ko­vo 13 die­ną gi­mu­sios So­fi­jos glo­bė­jas, pa­dė­jęs jai siek­ti moks­lų. O J. Tumas–Vaižgantas – pir­ma­sis jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jas. Dirb­da­ma „Vil­ties“ laik­raš­čio re­dak­ci­jo­je ji su­si­pa­ži­no su J. Jab­lons­kiu, ku­rį lai­kė sa­vo gy­ve­ni­mo mo­ky­to­ju.

Sie­kis įtrauk­ti į na­cio­na­li­nį marš­ru­tą

Fak­tą apie tai, kad Jo­niš­kio pa­ra­pi­jo­je vi­ka­ru dir­bo So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės dė­dė Vin­cen­tas Ja­ru­lai­tis ir čia gi­mė pa­ti So­fi­ja, ap­ti­ko dr. Er­nes­tas Va­si­liaus­kas, 2016–2017 me­tais ty­ri­nė­da­mas Jo­niš­kio baž­ny­čios ar­chy­vo do­ku­men­tus.

Vie­šos eks­po­zi­ci­jos įren­gi­mu rū­pi­no­si Žiemgalos–aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­rius su par­tne­riais: Jo­niš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­ja, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ru, Ne­vals­ty­bi­niu So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės me­mo­ria­li­niu kambariu–muziejumi (glo­bė­ja Da­lia Ona Pa­lu­kai­tie­nė), Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ru. Eks­po­zi­ci­jai pa­nau­dos nuo­trau­kos iš Da­nu­tės Čiurlionytės–Zubovienės ar­chy­vo. Šį pro­jek­tą iš da­lies rė­mė Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba. Sie­kia­ma, kad šis na­mas, ku­ria­me gi­mė So­fi­ja Kymantaitė–Čiurlionienė, bū­tų įtrauk­tas į na­cio­na­li­nio M. K. Čiur­lio­nio kul­tū­ros ke­lio marš­ru­tą.

Dar iki tentų–fotografijų pa­ga­mi­ni­mo prieš ke­lis mė­ne­sius per tal­ką bu­vo už­san­da­rin­ti pa­sta­to lan­gai. Jo­niš­kio pa­ra­pi­ja pri­si­dė­jo pa­ruo­šiant na­mą, jį per­da­žant ir iš­sau­gant au­ten­tiš­kas de­ta­les. Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ras prie šio pa­sta­to pri­se­gė at­mi­ni­mo len­te­lę.

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Fo­tog­ra­fi­jo­se – reikš­min­gos So­fi­jos Kymantaitės–Čiurlionienės gy­ve­ni­mo aki­mir­kos, liu­di­jan­čios jos veik­lą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.