,,Folkšokiai“ Joniškyje organizuojami jau penktus metus

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus nuo­tr.
„Folk­šo­kiai“, įtrau­kian­tys skir­tin­gų kar­tų at­sto­vus, Jo­niš­ky­je or­ga­ni­zuo­ja­mi jau penk­tus me­tus.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jus sma­giai pa­šok­ti pa­gal liau­diš­kas me­lo­di­jas kvie­čia „Folk­šo­kiai“, į ku­riuos su­si­ren­ka skir­tin­gų kar­tų žmo­nės. Šie­met va­ka­ro­nė pir­mą kar­tą su­reng­ta praė­ju­sią sa­vai­tę ir į šo­kių sū­ku­rį įtrau­kė ne tik vie­ti­nius, bet ir sve­čius sa­va­no­rius iš Tur­ki­jos bei Ar­mė­ni­jos.

Va­ka­ro­nė­je šok­ti kvie­tė trys že­mai­tiš­ki bei aukš­tai­tiš­ki ko­lek­ty­vai: Tel­šių kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Spi­gėns“ (va­do­vė Dia­na Bomb­laus­kie­nė), Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vai „Ku­pars“ ir „Aša­lia“ (va­do­vė Ri­ta Kipšaitė–Balčiūnienė). Tel­šiš­kiai Jo­niš­ky­je kon­cer­ta­vo pir­mą kar­tą. Be tra­di­ci­nių liau­dies dai­nų skam­bė­jo ir ro­man­sai.

Tarp vie­tos gy­ven­to­jų sma­giai ko­jas ki­lo­jo nau­jų jiems ju­de­sių iš­mo­kę Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los At­vi­ro jau­ni­mo cent­ro sa­va­no­riai Va­han Hov­han­ni­syan iš Ar­mė­ni­jos ir Ali­han Er­man iš Tur­ki­jos.

Pa­sak Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Eri­kos Ši­vic­kai­tės, pir­mie­ji šie­met or­ga­ni­zuo­ti „Folk­šo­kiai“ tu­rė­jo ne vie­ną tiks­lą. Bu­vo sie­kia­ma tęs­ti pen­ke­rius me­tus Jo­niš­kio ra­jo­ne gy­vuo­jan­čią šo­kių tra­di­ci­ją, su­teik­ti tu­ri­nin­gą, ak­ty­vų lais­va­lai­kį mies­te­lė­nams, pa­mi­nė­ti Že­mai­ti­jos me­tus ir už­megz­ti drau­gys­tę tarp Tel­šių ir Jo­niš­kio folk­lo­ro ko­lek­ty­vų, ku­rie atei­ty­je ga­lė­tų bend­ra­dar­biau­ti. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius bei Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ras.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.