Folkloro šventėje nusilenkta linui

Jū­ra­tės NA­VIC­KIE­NĖS nuo­tr.
Iš li­nų nu­pin­tas vai­ni­kas pa­puo­šė na­mų šei­mi­nin­kės vaid­me­nį at­li­ku­sios Si­do­nos Ši­mai­tie­nės (de­ši­nė­je) gal­vą, o iš jos ran­kų li­na­rū­tės ba­ra­ve­dei ved­lei Sta­se­lei Kark­lie­nei už­dė­tas jur­gi­nų vai­ni­kas.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Kir­nai­čių fi­lia­le skam­bė­jo 15 folk­lo­ro ko­lek­ty­vų ir ka­pe­lų iš Lie­tu­vos bei kai­my­ni­nės Lat­vi­jos at­lie­ka­mos dai­nos ir šo­kiai, skir­ti li­nui. Čia vy­ko tra­di­ci­nė šven­tė „Su­ba­tos va­ka­rė­ly“.

Res­pub­li­ki­nės šven­tės te­ma bu­vo li­nai, tad jie ir ta­po svar­biau­siu ak­cen­tu: iš li­nų nu­pin­tas vai­ni­kas pa­puo­šė, pri­si­me­nant tra­di­ci­jas, na­mų šei­mi­nin­kės vaid­me­nį at­li­ku­sios Si­do­nos Ši­mai­tie­nės gal­vą, o iš jos ran­kų li­na­rū­tės ba­ra­ve­dei ved­lei Sta­se­lei Kark­lie­nei už­dė­tas jur­gi­nų vai­ni­kas. Da­ly­viams do­va­nų įteik­ti sė­me­nų mai­še­liai ir puokš­te­lės bei spe­cia­lūs me­da­liai.

Iš vi­so tą die­ną pa­si­ro­dė 15 ko­lek­ty­vų: „Ge­guž­rai­bė“ iš Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Vel­žio kul­tū­ros cent­ro, „De­gu­lė“ iš Ra­sei­nių ra­jo­no, Pas­va­lio ra­jo­no Vaš­kų kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Kor,s“ ir Nai­rių kul­tū­ros cent­ro at­sto­vai „Gi­ja“, Pak­ruo­jo ra­jo­no Pa­mū­šio folk­lo­ro an­samb­lis „Pa­mū­šis“ ir Mik­niū­nų ka­pe­la „So­džiaus ai­dai“, pa­dė­ju­si su­tik­ti vi­sus sve­čius, Ša­kių ra­jo­no ko­lek­ty­vas „San­ta­ka“ iš Sin­tau­tų, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Po­ciū­nė­lių kul­tū­ros na­mų „Gar­du­va“, kai­my­ni­nės Lat­vi­jos – Baus­kės „Ves­cau­le“. Dau­giau­sia ko­lek­ty­vų su­va­žia­vo iš Jo­niš­kio ra­jo­no. Tai – Ru­diš­kių „Rud­ba­la“, Jo­niš­kio „Ku­pars“, Skaist­gi­rio folk­lo­ro an­samb­lis, Ža­ga­rės „Švė­tė“, Žvel­gai­čių ka­pe­la ir šei­mi­nin­kai – Kir­nai­čių „Klė­čia“.

Į ren­gi­nį kiek­vie­nas ko­lek­ty­vas at­si­ve­žė ir mais­to pro­duk­tų su li­nų sė­me­ni­mis: bū­ta duo­nos, už­te­pė­lių, kas­ti­nio, py­ra­gų, sau­sai­nių ir ki­tų gar­du­my­nų.

Duo­ną iš ru­gi­nių ir kvie­ti­nių mil­tų tą die­ną pa­čia­me ren­gi­ny­je ke­pė ir šei­mi­nin­kė Si­do­na Ši­mai­tie­nė. Po ke­lių va­lan­dų ren­gi­niui per­si­ri­tus į ant­rą pu­sę vi­si jos, dar šil­tos, ga­lė­jo pa­ra­gau­ti. G. And­ra­šiū­nas džiau­gia­si duo­nos ke­pė­ją ne­ti­kė­tai su­ra­dęs in­ter­ne­to pla­ty­bė­se, o pa­skui paaiš­kė­jo, kad Kal­ne­lio kai­me gy­ve­nan­ti mo­te­ris dar ir dai­nuo­ti mėgs­ta. Tad ne­tru­kus ji pri­si­jun­gė prie Kir­nai­čių folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Klė­čia“.

Kad vi­si ne tik pa­ra­ga­vę, bet ir so­tūs bū­tų, pa­si­rū­pi­no kir­nai­tiš­kis Vir­gis Ka­ti­lius, vi­ręs per­li­nių kruo­pų ir žir­nių ko­šę su šo­ni­ne bei mor­ko­mis.

Pa­sak G. And­ra­šiū­no, kiek­vie­nais me­tais šiai šven­tei pa­ren­ka­ma vie­na pa­grin­di­nė te­ma: šie­nap­jū­tė, ru­giap­jū­tė, o šį­kart – li­na­rū­tė. Vis­kas da­ro­ma, pri­si­me­nant tra­di­ci­jas, apie ku­rias ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius su­ži­no iš se­nų­jų gy­ven­to­jų, o ypač daug par­si­ve­ža iš ap­si­lan­ky­mų pas ži­no­mą et­nog­ra­fę, tau­to­sa­kos puo­se­lė­to­ją ir rin­kė­ją, vi­sų va­di­na­mą Še­du­vos ba­ba, Emi­li­ją Bra­jins­kie­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.