Buvęs Administracijos direktorius dirbs pavaduotoju

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ai­va­ras Rud­nic­kas, praė­ju­sią ka­den­ci­ją dir­bęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, jau ant­rą kar­tą dirbs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju pa­tvir­ti­no bu­vu­sį di­rek­to­rių Ai­va­rą Rud­nic­ką. Jį pri­sta­tant nau­jo­ji Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė sa­kė ver­ti­nan­ti ko­le­gos jau tu­ri­mą pa­tir­tį.

Už Ai­va­ro Rud­nic­ko kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 17 iš 19 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių ra­jo­no ta­ry­bos na­rių. Kan­di­da­tas pri­si­sta­tė tu­rįs 12 me­tų dar­bo pa­tir­tį vals­ty­bės tar­ny­bo­je, iš ku­rių po ket­ve­rius jau dir­bo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

Nau­jo­ji Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė sa­kė jau tu­rė­ju­si ga­li­my­bę pa­žin­ti Ai­va­rą Rud­nic­ką dar prieš pra­dė­da­ma ei­ti sa­vo pa­rei­gas ir ver­ti­nan­ti jo už­si­de­gi­mą bei pa­tir­tį.

„Ma­nau, kad bū­tu­me ge­ra ko­man­da“, – re­ziu­ma­vo ji.

Pat­vir­ti­nus A. Rud­nic­ką Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju, lie­ka lais­va vie­ta ra­jo­no Ta­ry­bo­je. Ją tu­rė­tų užim­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys, jau dir­bęs praė­ju­sią ka­den­ci­ją, Ro­mas Spers­kis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.