Bruką užklos plytelėmis, paliks fragmentų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas iš Šiau­lių ke­ti­na pa­reng­ti tvar­ky­bos pro­jek­tą, kad "Pa­pi­lė­je bū­tų pa­ro­dy­ta is­to­ri­nė ver­ty­bė ir su­kur­tos nor­ma­lios gy­ve­ni­mo są­ly­gos".
Penk­ta­die­nį Pa­pi­lės se­niū­ni­jo­je nu­spręs­ta, kad ša­lia baž­ny­čios ir Si­mo­no Dau­kan­to me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus ati­deng­tas bru­kas ne­tin­ka šiuo­lai­ki­niam pa­sau­liui. To­dėl da­lis bru­ko vėl bus už­deng­ta.

Bru­kas iki šiol bu­vo po as­fal­tu, pa­klo­tu prieš ke­lis de­šimt­me­čius. Šie­met išar­dy­tas, vyk­dant vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tą. Ja­me nu­ma­ty­ta klo­ti nau­ją dan­gą iš ply­te­lių.

At­lie­kant inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo dar­bus, va­sa­rą Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas pa­rei­ka­la­vo iš­sau­go­ti bru­ką kaip kul­tū­ros ver­ty­bę, su­si­ju­sią su mies­te­lio ur­ba­nis­ti­kos is­to­ri­ja.

"Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Ar šim­ta­me­tis bru­kas Pa­pi­lė­je su­grįš?" (2019 09 20) ra­šė, kad pa­vel­do­sau­gi­nin­kai nu­ro­dė pa­reng­ti te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą, nu­ma­tant, kaip grin­di­nį vėl eksp­loa­tuo­ti.

Sta­ty­bi­nin­kų, pro­jek­tuo­to­jų, pa­vel­do­sau­gi­nin­kų pa­si­ta­ri­me pa­kal­bin­tas pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas tei­gė: "Te­ri­to­ri­ja tu­ri bū­ti pri­tai­ky­ta pa­to­giam gy­ve­ni­mui XXI am­žiu­je. Rei­kia pa­lik­ti tik is­to­ri­nio grin­di­nio ženk­lą. Gal ne ko­kius du kvad­ra­ti­nius met­rus, o mak­si­ma­liai daug – kur dan­ga nor­ma­lios būk­lės ir ne­truk­do gy­ven­ti. Te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos pro­jek­te bus ieš­ko­ma spren­di­mų".

Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gos rei­ka­lams An­ta­nas Ga­ba­lis pa­siū­lė ap­tar­ti ga­li­my­bę vėl pa­slėp­ti vi­są bru­ką, pa­lik­ti "atei­nan­čioms kar­toms", pa­da­rius kul­tū­ros ver­ty­bės ap­ra­šą.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Įdu­ba bru­ke nė­ra koks iš­min­tas ta­kas į baž­ny­čią, o apie šim­to me­tų se­nu­mo lie­taus van­de­nų su­rin­ki­mo sis­te­ma grio­ve­liais, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tai.

Susijusios naujienos