Bruką užklos plytelėmis, paliks fragmentų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas iš Šiau­lių ke­ti­na pa­reng­ti tvar­ky­bos pro­jek­tą, kad "Pa­pi­lė­je bū­tų pa­ro­dy­ta is­to­ri­nė ver­ty­bė ir su­kur­tos nor­ma­lios gy­ve­ni­mo są­ly­gos".
Penk­ta­die­nį Pa­pi­lės se­niū­ni­jo­je nu­spręs­ta, kad ša­lia baž­ny­čios ir Si­mo­no Dau­kan­to me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus ati­deng­tas bru­kas ne­tin­ka šiuo­lai­ki­niam pa­sau­liui. To­dėl da­lis bru­ko vėl bus už­deng­ta.

Bru­kas iki šiol bu­vo po as­fal­tu, pa­klo­tu prieš ke­lis de­šimt­me­čius. Šie­met išar­dy­tas, vyk­dant vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tą. Ja­me nu­ma­ty­ta klo­ti nau­ją dan­gą iš ply­te­lių.

At­lie­kant inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo dar­bus, va­sa­rą Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas pa­rei­ka­la­vo iš­sau­go­ti bru­ką kaip kul­tū­ros ver­ty­bę, su­si­ju­sią su mies­te­lio ur­ba­nis­ti­kos is­to­ri­ja.

"Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Ar šim­ta­me­tis bru­kas Pa­pi­lė­je su­grįš?" (2019 09 20) ra­šė, kad pa­vel­do­sau­gi­nin­kai nu­ro­dė pa­reng­ti te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą, nu­ma­tant, kaip grin­di­nį vėl eksp­loa­tuo­ti.

Sta­ty­bi­nin­kų, pro­jek­tuo­to­jų, pa­vel­do­sau­gi­nin­kų pa­si­ta­ri­me pa­kal­bin­tas pro­jek­to au­to­rius ar­chi­tek­tas Ša­rū­nas Sa­ba­liaus­kas tei­gė: "Te­ri­to­ri­ja tu­ri bū­ti pri­tai­ky­ta pa­to­giam gy­ve­ni­mui XXI am­žiu­je. Rei­kia pa­lik­ti tik is­to­ri­nio grin­di­nio ženk­lą. Gal ne ko­kius du kvad­ra­ti­nius met­rus, o mak­si­ma­liai daug – kur dan­ga nor­ma­lios būk­lės ir ne­truk­do gy­ven­ti. Te­ri­to­ri­jos tvar­ky­bos pro­jek­te bus ieš­ko­ma spren­di­mų".

Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gos rei­ka­lams An­ta­nas Ga­ba­lis pa­siū­lė ap­tar­ti ga­li­my­bę vėl pa­slėp­ti vi­są bru­ką, pa­lik­ti "atei­nan­čioms kar­toms", pa­da­rius kul­tū­ros ver­ty­bės ap­ra­šą.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Įdu­ba bru­ke nė­ra koks iš­min­tas ta­kas į baž­ny­čią, o apie šim­to me­tų se­nu­mo lie­taus van­de­nų su­rin­ki­mo sis­te­ma grio­ve­liais, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tai.

Komentarai

cha    Ant, 2019-10-01 / 13:07
Tai gal viska užpilkit asfaltu. Kažkodėl sostinės centre esantis akmenimis grįstas kelias atrodo vietoje ir tinka XXI amžiui.
kike    Ant, 2019-10-01 / 19:18
Man rodos Nepriklausomybės gatvės didelės atkarpos bruko paslėptos po asfalto danga. Gerai laiko.
Plytelės, plytelės...    Tre, 2019-10-02 / 05:47
Kur pažvelgsi - visur plytelės. Gražu iš pradžių, kol dažnai nevaikštai, tik batelių su kulneliais nerekomenduojama autis, kaip Jaunos Akmenės centre. Ir batelius gali tekti mest lauk, ir koją išsisukt. O per tokį trumpą laiką jau ir ganėtinai išsiklaipiusios. Vėl reikės už tūkstančius remontuoti, perkloti. Gyvas biznis sukasi ratu... Antra vertus, gal pensininkams pritaikyta? Kokie ten kulneliai? Branavykai nieko nebijo, saugus apavas.
baba    Tre, 2019-10-02 / 15:54
turiu savą kiemą grystą akmenimis. Nu kažkaip nešiuolaikiškai atrodo, ir su aukštakulniais reikia pasistengti vaikštant. Tad buvo sumanymas grysti plytelėmis. Bet ačiū Dievui, protingi žmonės atkalbino-akmuo juk amžinas, žolėtus tarpus gali purkšti chemija, ne taip kaip plytelės-gramdyk, šluok, kercheriuok. Aš balsuočiau už bruką.
Marijus    Ant, 2019-10-08 / 12:42
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gos rei­ka­lams An­ta­nas Ga­ba­lis norėtų turbūt viską paslėpti po asfaltu - tada galėtų legaliai nieko nedirbti, nebereikėtų imituoti veiklą :)
Papilys    Ant, 2019-10-08 / 13:10
Ir sugalvok tu man tokį argumentą... Kaip galima menkinti tokius dalykus. Jei paveldinė gatvė, tai visa ir turi būti atidengta ir pritaikyta. Baikite juokus su tokiais argumentais. Gal Vilniaus senamiestyje nėra buvę?? Antanas Gabalis tik gieda, tai ką sako meras. Čia viskas aišku. Jei klystų pataisykite. Kur Akmenės rajone turime tokį palikimą? Kiek žinau niekur. Viskas užpilta asfaltu, betonu, o dabar ir bevertėmis trinkelėmis, kaip miesto centre. Žmonės, nesuvokdami atradimo vertės rajonui, gali taip kalbėti. Kodėl verslas taip kalba, tai aišku, bet kodėl rajono valdžia tam pritaria....?? O gal nuo paklotų trinkelių kiekio atkato dydis priklauso?
Lilija    Ket, 2019-10-17 / 11:49
Išsaugokite bruką. Europos sąjungos sostinės didžiuojasi senuoju bruku - unikalia architektūros dalimi. O mes norim paslėpti, uždengti standartinėmis plytelėmis, kurios po 5 metų sutrūkinės ir neturi jokio sąryšio nei su konkrečią vieta, nei su istorija. Tik su architekto honorarų ir lengvai įsisavintais biudžetiniais pinigais. Miestelio žmonės nepasiduokite mulkinami. Tegul būna išsaugotas esantis brukas pilna apimtimi, ką reiškia keli fragmentai? Kai kiekvienas akmuo, kuris ten guli buvo apdirbamas rankomis. Ir už tų akmenų surinkimą, apdirbimą ir paklojimą buvo sumokėta to meto miestelio gyventojų lėšomis. Vien akmenų rinkimui reikėjo keleto metų. Kodėl turime tai slėpti? Tai unikalūs architektūros elementai. Ar asfaltu ir eilinėmis plytelėmis galvojate skiepyti pagarbą istorijai bei ugdyti architektūros pojūtį??? Su kiekvienu išsaugotų bruko akmeniu didėja ir kiekvieno miestelyje esančio nekilnojamo turto vertė. O tai reiškia išsaugotas brukas yra naudingas kiekvienam miestelio gyventojui.
***    Ket, 2019-10-17 / 20:29
Lengviausias variantas užkloti tom madingomis trinkelėmis. Jau po puse metų jos ims kleipinėtis. Radus tokį grožį vėl jį laidojam ir klojam š....Bet kaip visada, Papilėje, bus kaip valdžios vyrai nutars rajone. O vyrai nutars, kaip jiems pelningiau. Prie ko čia unikalumai ar dar kažkokios aukštos materijos?
baltas valdas    Pen, 2019-10-18 / 10:35
Anais,pagal nauja mada ,,sovietiniais'' vadinamais laikais,po tokiu valdziukes triuku su simtameciu kryziumi,jau sekanciai dienai austant,saulute ant zemes guldytu pulkelio pilietisku papileniskiu susmaigstytu i grindini kryzeliu metamus seselius...O tai ir trispalve is kokio medzio suplevesuotu.Cyptu suniuka apsikabinusios Tarybos,lakstytu saugumieciai,is Vilniaus pasipiltu skambuciai ir komisijos,o is Vatikano,Europos ir Amerikos-laisvas radijas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos